İnanç

Şia ve İmamet

Şia ve İmamet 192 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Abdulkadir Çuhacioglu

Şîa (İmâmiyye) mektebi, târih boyunca, pek çok konuda çirkin iftirâlarla karşılaşmıştır. Şîa’nın bu türden iftira ve karalamalara maruz kaldığı konuların başında, kuşkusuz “imâmet” mevzuu gelir.

Şîa’nın, “imâmet” mevzuunu “inanç esasları” arasında ele alıyor olmasından hareketle; Şîa’nın “kendileri gibi düşünmeyen bütün Müslümanları tekfir ettiği” sonucu çıkarılmış ve bu “hayâlî” çıkarım Şîa’ya mal edilmiştir.

Elinizdeki kitap, hâssaten bu konuyu irdeleyen, sahasında ilk mütevâzı çalışmadır. Kitap, Şîa’nın imâmete inanmayan İslâmî kesimleri de “Müslüman” olarak gördüğünü; hadislerle ve ünlü Şiî âlimlerin beyanlarıyla gözler önüne sermektedir.

Bu arada, akla takılabilecek kimi soruların cevaplarını da bulabileceğiniz kitapta, Şîa açısından; “Yahûdî ve Hıristiyanların uhrevî durumları” da ele alınmaktadır.

Şia ve İmamet

17                                                                        01. Konuyla ilgili hadisler
20                                                                        02. Değerlendirme
25                                                                                    01. Konuyla ilgili hadisler
34                                                                                    02. Değerlendirme
45                                                                01. Konuyla ilgili hadisler
49                                                                02. Değerlendirme
61                                                                                     01. Konuyla ilgili hadisler
65                                                                                     02. Değerlendirme
73                                                                                     01. Şeyh Müfîd (–413 h / 1022 m)
74                                                                                     02. Ebû Ca’fer et-Tûsî (–460 h / 1067 m)
74                                                                                     03. İbn İdrîs el-Hıllî (–598 h / 1202 m)
75                                                                                     04. Şehîd-i Evvel (–786 h / 1384 m)
76                                                                                     05. Muhaqqıq el-Kerkî (–940 h / 1533 m)
76                                                                                     06. Şehîd-i Sânî (–965 h / 1598 m)
77                                                                                     07. Muhaqqıq el-Erdebîlî (–993 h / 1585 m)
78                                                                                     08. Allâme el-Meclisî (–1111 h / 1699 m)
82                                                                                     09. Şeyh Yûsuf el-Bahrânî (–1216 h / 1801 m)
83                                                                                     10. Abdullah Şebber (–1242 h / 1826 m)
84                                                                                     11. Şeyh el-Ensârî (–1281 h / 1864 m)
89                                                                                     12. Kâşif’ül-Ğıtâ (–1373 h / 1954 m)
90                                                                                     13. Şerafüddîn el-Musevî (–1377 h / 1958 m)
91                                                                                     14. Seyyid Muhsin el-Hakîm (–1390 h / 1970 m)
91                                                                                     15. Muhammed Bâqır es-Sadr (–1400 h / 1980 m)
92                                                                                     16. İmâm el-Humeynî (–1409 h / 1989 m)
94                                                                                     17. Şehîd el-Mutahharî (–1400 h / 1980 m)
96                                                                                     18. Ebul-Qâsım el-Hôî (–1413 h / 1992 m)
101                                                                                     19. Şehîd Muhammed es-Sadr (–1419 h / 1999 m)
101                                                                                     20. M. Hüseyin Fazlullâh (–1431 h / 2010 m)
102                                                                                     21. Rehber Seyyid Ali el-Hâmeneî
102                                                                                     22. Üstat Ca’fer Sübhânî
104                                                                                     23. Seyyid Ali es-Sîstânî
105                                                                                     24. Seyyid Muhammed Saîd el-Hakîm
106                                                                                     25. Şeyh Nâsır Mekârim eş-Şîrâzî
111                                                 01. Usûl-ü Dîn mes’elesi
114                                                 02. Bazı hadisler
115                                                 03. İmâmeti inkâr edenlerle ilgili bazı görüşler
116                                                 04. Muhâlifin küfrüne dâir ifâdeler
123                                                 05. Necâset mes’elesi
131                                                 06. Cenâze namazı konusu
134                                                 07. Muhâlifin arkasında cemaat namazı
139                                                 08. Zekâtın verileceği sınıflar
142                                                 09. Sünnîlerle evlilik konusu
148                                                 10. Tanıklık mevzuu
151                                                 11. Sünnîlerin namazı makbul müdür?
154                                                 12. Sünnîlerin kestiği yenir mi?
172                                                                                             01. Allâme el-Meclisî
172                                                                                             02. Allâme et-Tabâtabâî
175                                                                                             03. Şehîd Murtazâ Mutahharî
176                                                                                             04. Seyyid Muhammed Hüseyin Fazlullâh
179                                                                                             05. Şeyh Nâsır Mekârim eş-Şîrâzî
179                                                                                             06. Üstat Ca’fer Sübhânî
183 SONUÇ
185 KAYNAKÇA

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Mut'a Nikâhı

    Bu kitap, İslâm fıkhında geniş bir yelpazeye sahip müt'a nikâhını ele almaktadır. Dolayısıyla in ...
  • Faiz

    Faiz, iktisadî hayatın en eski problemlerinden biridir. Faize meşruluk kazandıran devirler, bütün&uum ...