İnanç

Akait Dersleri

Akait Dersleri 380 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Muhammed Taki Misbah

Akait ve temel düşünceler, her değer sisteminin ve her düzenli ideolojinin temelini oluşturmakta bilinçli veya bilinçsiz olarak insanların davranışlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. İşte bu nedenle, İslâm dininin değer ve davranış sisteminin oluşması ve sağlamlaşması ve böylece tatlı meyveler yetiştirip dünya ve ahiret saadetini temin edebilmesi için bu büyük ve bereketli ağacın kökleri sayılan inanç temelleri kalplere yerleşmeli.

Bu nedenle, âlimler İslâm dininin zuhurunun ilk asrından itibaren çeşitli şekillerde ve farklı metotlarla İslâm akaidini açıklamış, örneğin kelamcılar çeşitli seviyelerde kelam kitapları yazmışlardır. Asrımızda ise, yeni ortaya çıkan şüpheler göz önünde bulundurularak çeşitli akait kitapları yazılarak insanlara sunulmuştur. Fakat bu gibi kitaplar genellikle birbirinden tamamen farklı iki seviyede yazılmışlardır. Biri sade ve geniş açıklamalarla genel halk seviyesi için, diğeri ise karışık açıklamalar, ağır ibareler ve bilimsel kavramlarla ihtisas seviyesi için. Bu arada, orta seviyedeki uygun ders kitaplarının yeri boş kalmış ve yıllar boyu bu ders metinlerine ihtiyaç duyulmuştur.

Akait Dersleri

10                                  DİN NEDİR?
10                                              Din Kavramı
10                                              Usul-i Din ve Füru-i Din
11                                              İlâhî ve Maddî Dünya Görüşü
12                                              İlâhî Dinler ve Usulleri
15                                  2- DİN HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPMAK
15                                                                    Araştırmanın Hedefleri
18                                                                    Bir Şüphenin Çözümü
21                                  3- İNSAN OLARAK YAŞAMANIN ŞARTI!
21                                                                     Giriş
22                                                                     İnsan Daima Kemali Arar
22                                                                     İnsanın Kemali, Akla Uymasına Bağlıdır
23                                                                     Aklın Pratik Hükümleri Teorik Temellere Muhtaçtır
24                                                                     Sonuç
27                                  4- TEMEL MESELELERİN ÇÖZÜMÜ
27                                                                  Giriş
27                                                                  "Bilme"nin Çeşitleri
28                                                                                        Çeşitli Dünya Görüşleri
29                                                                  İnceleme ve Eleştiri
30                                                                  Sonuç
33                                  5- ALLAH'I TANIMA
33                                                   Giriş
33                                                   Şuhudî (Sezgisel) ve Zihnî Bilgi
34                                                   Fıtrî Tanıma
37                                  6- ALLAH'I TANIMANIN KOLAY YOLU
37                                                                 Allah'ı Tanımanın Yolları
38                                                                 Sade Yolun Özellikleri
38                                                                 O'nun Nişaneleri
42                                  7- VACİBU'L-VÜCUDUN İSPATI
42                                                               Giriş
42                                                               Delil
43                                                               İmkân ve Vücub
44                                                                                Neden ve Sonuç
45                                                               Nedenlerin Teselsülünün İmkânsız Oluşu
45                                                               Delilin Açıklanışı
49                                  8- ALLAH'IN SIFATLARI
49                                                       Giriş
50                                                       Allah'ın Ezelî ve Ebedî Oluşu
50                                                                                        Selbî Sıfatlar
51                                                       Varlık Bahşeden Neden
53                                                       Varlık Bahşeden İlletin Özellikleri
55                                  9- ZATÎ SIFATLAR
55                                                   Giriş
56                                                   Zatî ve Fiilî Sıfatlar
56                                                   Zatî Sıfatların İspatı
57                                                                              Hayat
58                                                                              İlim
59                                                                              Kudret
61                                  10- FİİLÎ SIFATLAR
61                                                       Giriş
62                                                             Yaratıcılık
63                                                             Rububiyet
64                                                             Uluhiyyet
67                                  11- DİĞER FİİLÎ SIFATLAR
67                                                               Giriş
67                                                               İrade
68                                                                     Hikmet
70                                                               Allah'ın Kelamı
70                                                               Doğruluk
73                                  12- HAKTAN SAPMA NEDENLERİ
73                                                             Giriş
73                                                             Sapma Nedenleri
74                                                                            1- Ruhsal Nedenler
74                                                                            2- Toplumsal Nedenler
75                                                                            3- Fikrî Nedenler
75                                                             Sapma Nedenleri İle Mücadele
77                                  13- BİRKAÇ ŞÜPHE VE CEVABI
77                                                                1- Duyu Dışı Varlıklara İnanmamak
78                                                                2- Korku ve Bilgisizliğin Allah'a İnanmadaki Rolü
79                                                                3- Nedensellik İlkesi Genel Bir İlke Midir?
80                                                                4- Deneysel Bilimlerdeki Buluşlar
83                                  14- MADDECİ DÜNYA GÖRÜŞÜ VE ELEŞTİRİLERİ
83                                                                                    Maddeci Dünya Görüşünün Kuralları
84                                                                                    Kuralların İncelenmesi
84                                                                                                            Birinci Kuralın İncelenmesi
85                                                                                                            İkinci Kuralın İncelenmesi
85                                                                                                            Üçüncü Kuralın İncelenmesi
86                                                                                                            Dördüncü Kuralın İncelenmesi
88                                  15- DİYALEKTİK MATERYALİZM VE ELEŞTİRİLERİ
88                                                                                   Mekanik ve Diyalektik Materyalizm
89                                                                                   Çelişki Yasası
90                                                                                                    Eleştiri
90                                                                                   Mutasyon Yasası
91                                                                                                   Eleştiri
91                                                                                   Reddin Reddi İlkesi
92                                                                                                       Eleştiri
94                                  16- ALLAH'IN BİRLİĞİ
94                                                          Giriş
96                                                          Allah'ın Birliğine Delil
97                                                                                    Sonuç
101                                  17- TEVHİDİN ANLAMLARI
101                                                          Giriş
101                                                          1- Çokluğun Reddi
101                                                          2- Bileşimin Reddi
102                                                          3- "Zat"a Ek Sıfatların Reddi
103                                                          4- Ef'alde Tevhid
103                                                          5- Bağımsız Etkinlik
104                                                          İki Önemli Sonuç
105                                                          Bir Şüpheye Cevap
107                                  18- CEBİR VE ÖZGÜR İRADE
107                                                              Giriş
110                                                              Özgür İrade Nedir?
111                                                              Kadercilerin (Cebriye) Şüphelerine Cevap
114                                  19- DİN NEDİR?
114                                                  Kaza ve Kader Nedir?
114                                                  Kaza ve Kader Nedir?
115                                                  İlmî ve Aynî Kaza ve Kader
116                                                                               Kaza-Kaderin İnsanın Özgür İradesiyle İlgisi
117                                                  Birçok Nedenin Etki Türleri
118                                                                               Şüphenin Giderilmesi
119                                                  Kaza ve Kadere İnanmanın Etkileri
122                                  20- İLÂHÎ ADALET
122                                                     Giriş
123                                                     Adalet Nedir?
125                                                     İlâhî Adaletin Delili
127                                                                             Birkaç Şüpheye Cevap
133                                                             21- NÜBÜVVET KONULARINA GİRİŞ
133                                                                                               Önsöz
134                                                                                               Bu Konuya Giriş Nedenimiz
135                                                                                               Kelam İlminde İnceleme Metodu
137                                                             22- İNSANOĞLUNUN VAHYE VE PEYGAMBERLERE İHTİYACI
137                                                                                                                 Peygamberlerin Gönderiliş Zarureti
139                                                                                                                                                     İnsanoğlunun Bilgi Yetersizliği
141                                                                                                                 Peygamberlerin Gönderilmesinin Faydaları
143                                                             23- BAZI ŞÜPHELERE CEVAP
143                                                                                       Neden Birçok İnsan Peygamberlerin Hidayetinden Mahrum Kalmıştır?
145                                                                                       Neden Yüce Allah İhtilaf ve Sapmaları Önceden Önlememektedir?
146                                                                                       Niçin Peygamberler Ekonomik, Teknik İmtiyaz ve Patentlerle Gönderilmemiştir?
151                                                             24- PEYGAMBERLERİN İSMETİ
151                                                                                         Vahyin Masuniyeti
154                                                                                                          İsmetin Diğer Faktörleri
155                                                                                         Peygamberlerin İsmeti
158                                                             25- PEYGAMBERLERİN İSMETİNİN DELİLLERİ
158                                                                                                         Giriş
158                                                                                                         Peygamberlerin İsmetinin Aklî Delilleri
159                                                                                                         Peygamberlerin İsmetinin Naklî Delilleri
161                                                                                                         Peygamberlerin İsmetinin Sırrı
164                                                             26- İSMETLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI
164                                                                                                               1- Masum Nasıl Ödül Hak Eder?
165                                                                                                               2- Masumlar Neden Günah İşlediklerini İkrar Ederler?
166                                                                                                               3- Şeytanın Peygamberler Üzerinde Tasarrufta Bulunması, Onların İsmetiyle Bağdaşır Mı?
167                                                                                                               4- Hz. Adem'in (a.s) Unuttuğu ve İsyan Ettiği Doğru Mudur?
167                                                                                                               5- Bazı Peygamberlere Yakılan Yalan İftirası
167                                                                                                               6- Hz. Musa'nın (a.s) Kıptî'yi Öldürmesi
168                                                                                                               7- Hz. Resulullah Peygamberliğinden Şüphe Etmekten Sakındırılmıştır
169                                                                                                               8- Hz. Resulullah'ın (s.a.a) Günahları Affedilmiştir
169                                                                                                               9- Hz. Resulullah Allah'tan Değil İnsanlardan Çekinmiştir
170                                                                                                               10- Kınama İsmetle Bağdaşır Mı?
172                                                             27- MUCİZE
172                                                                        Peygamberliği İspat Etmenin Yolları
173                                                                        Mucizenin Tarifi
174                                                                                        Olağanüstülük
174                                                                                        İlâhî Olağanüstülükler
175                                                                                        Peygamberlerin Mucizelerinin Özelliği
178                                                             28- MUCİZE İLE İLGİLİ BİRKAÇ ŞÜPHENİN CEVABI
178                                                                                                                   1- Mucize, Nedensellik Aslını Çiğnemiş Olmuyor Mu?
179                                                                                                                   2- Olağanüstülükler, Allah'ın Sünnetinde Değişiklik Sayılmaz Mı?
180                                                                                                                   3- Hz. Peygamber Mucize Göstermekten Neden Kaçınmıştır?
181                                                                                                                   4- Mucize, Aklî Burhan Mıdır, İkna Temelli Bir Delil Mi?
184                                                             29- PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ
184                                                                                               Peygamberlerin Çokluğu
186                                                                                               Peygamberlerin Sayısı
187                                                                                               Nübüvvet ve Risalet veya "Nebi" ve "Resul" Terimleri
188                                                                                               Ulu'l-Azm Peygamberler
189                                                                                               Birkaç Önemli Nokta
192                                                             30- İNSANLAR VE PEYGAMBERLER
192                                                                                          Giriş
192                                                                                          İnsanların Peygamberlere Karşı Tavrı
193                                                                                          Peygamberlere Karşı Gelinmesinin Nedenleri
194                                                                                          Peygamberlere Karşı Takınılan Tavır ve Metotlar
196                                                                                          Toplumların Tedbir ve İdaresiyle İlgili Bazı İlâhî Sünnetler
200                                                             31- HZ. MUHAMMED (S.A.A)
200                                                                                     Giriş
203                                                                                     Hz. Muhammed'in (s.a.a) Risaletinin İspatı
206                                                             32- KUR'ÂN MUCİZESİ
206                                                                                   Kur'ân'ın Mucize Oluşu
208                                                                                   Kur'ân'ın Mucize Boyutları
208                                                                                   Kur'ân'ın Mucize Boyutları
208                                                                                                                a) Kur'ân'ın Fesahat ve Belagatı
210                                                                                                                b) Getirenin Ümmî Olması
212                                                                                                                c) Mükemmel Ahenk ve Uyum
212                                                                                                                c) Mükemmel Ahenk ve Uyum
214                                                             33- KUR'ÂN'IN TAHRİF EDİLMEZLİĞİ
214                                                                                                   Giriş
215                                                                                                   Kur'ân'a Hiçbir Ekleme Yapılmamıştır
216                                                                                                   Kur'ân'da Hiçbir Eksiltme Yoktur
220                                                             34- İSLÂM CİHANŞÜMUL VE ÖLÜMSÜZDÜR
214                                                                                                        Giriş
221                                                                                                        İslâm Cihanşümuldur
222                                                                                                        İslâm'ın Cihanşümulluğunun Kur'ân'daki Delilleri
222                                                                                                        İslâm Ölümsüz ve Ebedîdir
223                                                                                                        Bazı Şüphelere Cevaplar
226                                                             35- HÂTEMİYYET
226                                                                             Giriş
226                                                                             Hâtemiyyetin Kur'ânî Delilleri
227                                                                             Hatemiyyetin Rivâi Delilleri
228                                                                             Peygamberliğin Son Bulmasının Sırrı
229                                                                             Bir Şüpheye Cevap
232                                                             36- İMAMET
232                                                                        Giriş
235                                                                        İmametin Anlamı
238                                                             37- İMAMA DUYULAN İHTİYAÇ
238                                                                                          Giriş
240                                                                                          İmamın Varlığı Zarurîdir
244                                                             38- İMAMIN ATANMASI
250                                                             39- İMAMIN İSMETİ VE İLMİ
250                                                                                           Giriş
250                                                                                           İmamın İsmeti
252                                                                                           İmamın İlmi
258                                                             40- HZ. MEHDİ (A.S)
258                                                                                 Giriş
262                                                                                       Gaybet ve Gaybetin Sırrı
258                                                                                 Cihanşümul İlâhî Devlet
260                                                                                                             İlâhî Vaad
261                                                                                                             İlgili Hadislerden Örnekler
269                                     41- SONUN BİLİNMESİNİN ÖNEMİ
269                                                                       Giriş
269                                                                       Meada İnanmanın Önemi
271                                                                       Ahiret Konusuna Kur'ân'ın Verdiği Önem
273                                                                       Sonuç
275                                     42- AHİRET KONUSU RUH MESELESİNE BAĞLIDIR
275                                                                                 Canlı Varlıkta Vahdetin (Birliğin) Ölçütü
278                                                                                 İnsanın Varlığında Ruhun Konumu
281                                     43- RUHUN SOYUTLUĞU
281                                                         Giriş
282                                                         Ruhun Soyutluğunun Aklî Delilleri
284                                                         Kur'ânî Deliller
287                                     44- AHİRETİN İSPATI
287                                                           Giriş
288                                                           Hikmet Delili
290                                                           Adalet Delili
293                                     45- KUR'ÂN'DA AHİRET
293                                                           Giriş
293                                                           Ahireti İnkâr, Hiçbir Delile Dayanmamaktadır
295                                                                                                           Ahiret ve Meada Benzer Olaylar
295                                                                                                                                         a) Bitkinin Yeşermesi
296                                                                                                                                         b) Ashab-ı Kehf'in Uykusu
296                                                                                                                                         c) Hayvanların Dirilmesi
297                                                                                                                                         d) Bazı İnsanların Bu Dünyada Dirilmesi
299                                     46- MEADI İNKÂR EDENLERE KUR'ÂN'IN CEVABI
299                                                                                 1- Yok Olan, Nasıl Yine Var Olabilir?
300                                                                                 2- Vücudun Yeniden Hayata Dönmesi Mümkün Müdür?
300                                                                                 3- Fâilin Gücü Buna Yeter Mi?
301                                                                                 4- Failin İlmi Buna Yeter Mi?
303                                     47- KIYAMETLE İLGİLİ İLÂHÎ VAAT
303                                                                          Giriş
303                                                                          Kesin İlâhî Vaat
304                                                                          Aklî Deliller
308                                     48- AHİRET DÜNYASININ ÖZELLİKLERİ
308                                                                           Giriş
310                                                                           Akıl Açısından Ahiret Dünyasının Özellikleri
314                                     49- ÖLÜMDEN KIYAMETE
314                                                           Giriş
314                                                           Bütün İnsanlar Ölecektir
315                                                           Canları Alan
316                                                           Kolay veya Zor Can Verme
316                                                           Ölüm Hâlindeyken Edilen Tövbe ve İman Geçersizdir
317                                                           Yeniden Dünyaya Dönme Arzusu
318                                                           Berzah Âlemi
320                                     50- KUR'ÂN'DA KIYAMETİN TASVİRİ
320                                                                        Giriş
320                                                                        Karalar, Denizler ve Dağların Hâli
321                                                                        Gökyüzü ve Yıldızların Hâli
321                                                                        Ölüm Borazanı (Sur)
322                                                                        Diriliş Borazanı ve Kıyametin Başlaması
322                                                                        İlâhî Yönetimin Zuhuru ve Bütün İlişkilerin Kesilmesi
323                                                                        İlâhî Adalet Divanı
324                                                                        Ebedî İkametgâha Doğru
325                                                                        Cennet
326                                                                        Cehennem
330                                     51- DÜNYAYLA AHİRETİN KIYASI
330                                                                    Giriş
330                                                                    Dünyanın Fani, Ahiretin Ebedî Oluşu
331                                                                    Ahirette Nimetin Azaptan Ayrılması
331                                                                    Ahiretin Asaleti
332                                                                    Dünya Hayatını Tercih Etmenin Neticesi
335                                     52- DÜNYAYLA AHİRET ARASINDAKİ İLİŞKİ
335                                                                                 Giriş
335                                                                                 Dünya, Ahiretin Tarlasıdır
337                                                                                 Dünya Nimetleri Ahiret Saadetini Getirmez
338                                                                                 Dünya Nimetleri Ahiret Azabına Da Neden Olmaz
339                                                                                 Sonuç
341                                     53- DÜNYA-AHİRET İLİŞKİSİNİN TÜRÜ
341                                                                                Giriş
341                                                                                Gerçek Bir İlişki Mi, Yoksa Uzlaşmaya Dayalı Mı?
342                                                                                Kur'ân'dan Deliller
345                                     54- EBEDÎ SAADET VE AZAPTA İMAN VE KÜFRÜN ROLÜ
345                                                                                        Giriş
346                                                                                        İman ve Küfrün Hakikati
347                                                                                        İman ve Küfrün Sınırı
348                                                                                        Ebedî Saadet ve Azapta İman ve Küfrün Rolü
349                                                                                        Kur'ân'dan Deliller
352                                     55- İMANLA AMEL ARASINDAKİ KARŞILIKLI İLİŞKİ
352                                                                                        Giriş
352                                                                                        İmanla Amelin İlişkisi
353                                                                                        Amelle İmanın İlişkisi
354                                                                                        Sonuç
356                                     56- BİRKAÇ ÖNEMLİ NOKTA
356                                                                Giriş
357                                                                İnsanların Gerçek Kemali
358                                                                                           Aklî İzahlar
359                                                                                           Niyet ve Amacın Rolü
362                                     57- HABT VE TEKFİR
362                                                        Giriş
362                                                        İman-Küfür İlişkisi
364                                                        İyi Amel-Kötü Amel İlişkisi
366                                     58- MÜMİNLERİN AYRICALIKLARI
366                                                                    Giriş
367                                                                    Sevabın Artması
368                                                                    Küçük Günahların Bağışlanması
368                                                                    Başkalarının Amellerinden Yararlanma
370                                     59- ŞEFAAT
370                                                Giriş
371                                                Şefaatin Anlamı
373                                                Şefaatin Kuralları
376                                     60- ŞEFAATLE İLGİLİ ŞÜPHELERİN CEVABI
376                                                                                 1- Bazı Ayetlerde Şefaat Reddedilmiştir
379                                                                                                                           6- Şefaat Vaadi, İnsanların Küstahlaşmasına Yol Açar
376                                                                                 2- Yüce Allah, Şefaatte Bulunanların Etkisinde Kalmaz
377                                                                                 3- Şefaat Edenler Yüce Allah'tan Daha Şefkatli Değildirler
377                                                                                 4- Şefaat, İlâhî Adaletle Çelişmez Mi?
378                                                                                 5- Şefaat, İlâhî Sünnetin Değişmesine Yol Açmaz Mı?
379                                                                                 7- Şefaat, Bireyin Saadetinin Kendi Çabasına Bağlı Bulunduğu Gerçeğine Aykırıdır

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Meâd

    Bugün Müslümanlar eski iftiharlarına yeniden kavuşmak istiyorlarsa, tek yol meâd ve ahiret inanc ...
  • Ehl-i Beyt Serisi-10 İmam Rıza

    Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu g&o ...