Ahlak ve İrfan

Allah'ı Tanımak

Allah'ı Tanımak 167 Sayfa
Yazar : Muhammed Cevad Bahoner Yayınevi : Kevser

İnsanoğlu genelde kendisiyle uzaktan yakından ilgisi olan ve kendi yaşantısı üzerinde etkisi bulunan her şey hakkında araştırma yapıp, mütalâada bulunmaktadır. Beşerin ilim ve sanayi dalında ilerlemesine vesile olan şey de, işte bu gibi araştırmalardır.

Allah'ı tanımak, yalnızca biraz fıtratın sesine kulak vermeyi ve tefekkürde bulunmayı gerektirir. Bizleri bu sahada en güzel şekilde düşündüren ve bizlere doğru fikir veren şey; Yaratıcı'nın, Peygamberi (s.a.a) vasıtasıyla gönderdiği ve kendisini tanıtan kitabı Kur'ân'dır. Başka hiçbir şey Allah'ı Kur'ân gibi doğru bir şekilde izah edememiş, tanıtamamıştır.

İşte Şehid Başbakan M. Cevad Bahoner, kaleme almış olduğu bu kitabında hem Kur'ân ayetlerine dayanarak, hem de ilmî delillerle ve mantığa dayalı olarak, Allah'ın varlığını güzel bir şekilde izah etmiştir.

Allah'ı Tanımak

13                         Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri
14                         Tutuklanmaları
15                         Gönüllü Sivil Kuruluşlarıyla İşbirliği
16                         Refah Teşkilatı
16                         Tebliğ ve İrşat Faaliyeti
22                         Konuşma Yasağı
23                         Kültürel Faaliyetlerin Genişletilmesi
24                         Yeniden Tutuklanması
25                         Grev Tertipleme Heyetinde Yer Alışı
25                         İnkılâp Şurasında Yer Alışı
26                         İslâm Cumhuriyet Partisinin Teşkili
27                         Başbakanlık
27                         Şehid Başbakan Bahüner'in Ahlâkî Özellikleri
37                İSLÂM DİNİNİN TANITTIĞI GİBİ ALLAH
37                                                          Herkesin Allah'ı
38                                                          Tek Bir Allah
41                                                          Hayy Allah
41                                                          (Diri ve Devamlı Hayat Sahibi Allah)
42                                                          Ezelî ve Ebedî Allah
42                                                          Kuşatıcı Allah
43                                                          Kadir Allah
43                                                          Âlim Allah
44                                                          Gören ve Duyan Allah[1]
44                                                          Kayyum Allah[1]
45                                                          Kahhar ve Rauf Allah
46                                                          Allah'ın Fiilleri
48                                                          Allah'ı Tanıma ve İlim
51                                                          Allah'ta Bulunmayan Sıfatlar (Sıfat-ı Selbiyye)
51                                                          Allah'ın Selbî Sıfatları
51                                                                                      Allah Maddî Bir Varlık Değildir
53                ALLAH'I TANIMAnın YOLLARI
54                                          1- Âlemin Hâdis Oluşu (Önceden Yok Olup, Sonradan Meydana Gelişi)
55                                          2- Hareket Burhanı (Delili)
57                                          3- Fıtrat Burhanı (Delili)
57                                                                      a) Fıtrat nedir?
58                                                                      b) Allah'ı Tanıma Fıtratı
58                                                                      c) Fıtrî Eğilimlerden Gaflet Etmek
59                                                                      d) İlâhî Fıtrattan Sapma Nedenleri
61                                                                      e) Fıtrat, Allah'ı Tanımanın En Esaslı Temeli
62                                                                      Fıtratın Uyanış Yolları
67                                                                      En İyi Sağlam Dayanak
68                                          4- İnayet Burhanı (Delili)
68                                                                      İnayet Nedir?
69                                                                                    Bitkiler İçerisinde İnayet Nişaneleri
70                                                                                    Canlılar İçerisindeki İnayetten Örnekler
72                                                                                    Bütün Varlık Dünyasında İnayet
73                                          5- Düzen Burhanı (Delili)
73                                                                      Renkli Çakıl Taşları
74                                          6- Varlıklardaki Hedef
75                                                                 Varlıkların Birbirleriyle İlişkileri
76                                                                 İstenen Etki ve Etkilenme
76                                                                 Düzen Kanunu
77                                                                              Düzen Nedir?
77                                                                              Düzenin Mahiyetini Tanıyalım
79                                                                              Sanayi Bölümlerinde Düzen
79                                                                              Tabiatta Düzen
80                                                                              Sonuç
81                                          7- Vücûb ve İmkân
83                                          8- İhtimaller Hesabı
85                                          Bilginlerin Allah'ı Tanıma Hususundaki Görüşleri
93                                          Allah'ın Vahdaniyetinin İspatı
97                   KUR'ÂN AÇISINDAN ALLAH VE O'NUN VAHDANİYETİ
99                                                                  Allah'ın Mevcudiyetini Çeşitli Yollarla İspat Eden Ayetler
99                                                                                                                                a) İnsanı Kendi Fıtratına Yönelterek, Allah'ın Varlığını İspat Etmeye Çalışan Ayetler
100                                                                                                                                b) Kudret Görüntüleri ve Âlemdeki Şaşılacak Şeylerin Beyanıyla Allah'ı İspatlayan Ayetler
104                                                                                                                                c) Nedensellik İlkesi ve Dünyanın Yaratılışına Dayanarak, Allah'ın Varlığını İspatlayan Ayetler
105                                                                                                                                d) İnsanın Yaratılışı Yoluyla Halkı Allah'a Sevk Eden Ayetler
107                                                                                                                                e) Âlemdeki Düzen Yoluyla Allah'ı İspat Eden Ayetler
110                                                                                                                                f) Hayat Meselesi Yoluyla Allah'ın Varlığını İspatlayan Ayetler
112                                                                                                                                g) Âlemin Hüdusuna (Sonradan Oluşuna) Dayanarak, Allah'ı İspat Eden Ayetler
114                                                                  Tevhit ile İlgili Ayetlerden Örnekler
114                                                                                                         a) Allah'ın Herhangi Bir Eşi ve Benzeri Olmadığını Açıklayan Ayetler
115                                                                                                         b) Allah'ın Vahdaniyetini Beyan Eden Ayetler
116                                                                                                         c) Dünyayı Yaratma İşine Allah'tan Gayri Kimsenin Karışmadığını Açıklayan Ayetler
117                                                                                                         d) Âlemdeki Düzeni ve Bu Düzenin Bozulacağını Delil Göstererek Allah'ın Birliğini İspat Eden Ayetler
121                    HADİSLERLE TEVHİD KONUSU
126                                              Allah'ı Tanıma Hususunda Sekiz Soru
126                                                                                   Soru 1- Allah Ne Gibi Sıfatlara Haizdir?
128                                                                                   Soru 2- Allah Neden Görünmüyor?
129                                                                                   Soru 3- Acaba Allah'ı Kıyamet Günü Görecek Miyiz?
129                                                                                   Soru 4- Allah'ın Niçin Mekânı Yoktur?
130                                                                                   Soru 5- Allah Cisim Olmadığı Hâlde Hz. Musa veya Bazı Diğer Peygamberlerle Nasıl Konuştu?
130                                                                                   Soru 6- Allah Nasıl Birleşik (Sentez) Değildir?
131                                                                                   Soru 7- Allah Her Yerde Nasıl Olabilir?
133                                                                                   Soru 8- Allah Her Şeyi Biliyor Mu?
137                 TEVHİDİN FERDÎ VE SOSYAL ETKİLERİ
139                                                       Tevhidin İçtimaî Eserleri
139                                                                                   a) Bütün İnsanların Vahdet ve Dayanışması
140                                                                                   b) Eşitlik ve Adalet
141                                                                                   c) Fikrî ve Sosyal Hürriyet
143                                                       Şirkin Kötü Etkileri
143                                                                              a) Zulüm
145                                                                              b) Üstünlük ve Güç Mücadelesi
146                                                                              c) Azgınlık ve Asilik
146                                                                              d) Heva ve Heves Peşinde Olmak
147                                                       Allah'a Yakınlaşma, Her Türlü İlerlemenin Kaynağı
149                                                       Allah'a İnanmanın Ahlakî ve Amelî Sonuçları
149                                                                                                        a) Vazifeyi Yerine Getirme
150                                                                                                        b) Yüce Gayret
150                                                                                                        c) İnsan Severlik
151                                                                                                        d) Fedakârlık
153                  İLÂHÎ ADALET
156                                 İnsanların Yaptığı İşler Kimin İradesine Bağlıdır?
161                                 Toplumsal Kaderimiz

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar