Hz. Muhammed Taki

Hidayet Önderleri İmam Cevad c.11

Hidayet Önderleri İmam Cevad c.11 311 Sayfa
Yazar : Telif Komisyonu Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Elinizdeki bu kitapta, Ehl-i Beyt İmamları'nın dokuzuncusu ve hidayet önderlerinin on birincisi olan İmam Muhammed Cevad'ın (a.s) hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Cevad c.11

7 Takdim
21                 İmam Cevad'ın Hayatına Kısa Bir Bakış
23                 İmam Cevad'ın Kişiliğinden yansımalar
33                 İmam Cevad'ın (a.s) Kişiliğinden görünümler
34                                                                   Beşikte Konuşması
35                                                                   Küçük Yaşta Kendisine Hikmet Verilmesi
36                                                                   İlmi
38                                                                        Tevhid İle İlgili Açıklamaları
39                                                                        Kur'ân'ı Tefsir ve Tevil Etmesi
42                                                                        Hadis Nakletmesi
44                                                                        İmam Cevad'ın (a.s) Fıkhından Örnekler
44                                                                                                                   Namaz
44                                                                                                                   Zekât
45                                                                                                                   Hac
46                                                                        Teşriin Felsefesi ve Hükümlerin İlletleri
47                                                                        6- İbadeti ve Duası
47                                                                                             Nafile İbadetleri
48                                                                                             Haccı
49                                                                                             İmam'ın Zikirleri, Duaları ve Münacatları
50                                                                        7- Mucizeleri ve Kerametleri
53                                                                        8- Üstün Ahlâkından Örekler
53                                                                                                        Cömertliği
54                                                                                                        İnsanlara İhsanda Bulunması
56                                                                                                        İnsanların Dertlerine Ortak Olması
61                 İmam Muhammed Taki'nin (a.s) Doğumu
61                                                      Soyu
61                                                      Annesi
62                                                      Doğumu
62                                                      Künyesi
62                                                      Lakapları
63                                                      Mührünün Üzerindeki Yazı
65                 İmam Muhammed Taki'nin (a.s) Hayatının Aşamaları
69                 İmam Muhammed Cevad, Babasının Himayesinde
70                                                              Abbasîlerin Halka Karşı İzlediği Siyaset
73                                                              Bu Aşamanın Siyasal Yapısı
75                                                              Muhammed Emin; Karakteri ve Siyaseti
77                                                                                                  Yıkıcı Savaşlar
78                                                                                                  Emin'in Öldürülmesi
79                                                                                                  İbrahim el-Hali' (Utanmaz) Hilâfeti
79                                                                                                  Ebu's-Seraya İsyanı
81                 Abdullah el-Me'mun; Karakteri ve Siyaseti
81                                                          Me'mun'un en Belirgin Özellikleri ve Sıfatları
85                                                          Me'mun'un Hayat Tarzı ve Karakteri
87                                                          Me'mun İktidarına Yönelik Tehditler ve Bunlara Karşı Takındığı Tavır
88                                                          İmam Rıza (a.s) ve Me'mun Arasındaki İlişki
89                                                                                                          Meşru Liderlik Karşısında Ümmetin Genel Durumu
89                                                                                                          Me'mun'un Bu Üç Farklı Muhalefet Düzeyine Karşı Geliştirdiği Tavır
94                                                                                                          Bilinçli Müminlere Karşı Tavrı
97                                                                                                          Me'mun Yönetiminin Tabiatı
100                                                          İmam Rıza'nın Şahadeti ve İmam Cevad'ın İmameti
100                                                                                                                İmam Rıza ve Oğlu İmam Cevad'ın İmameti
103                                                                                                                Babasının Şehit Edilmesi Sırasında İmam Cevad
113                    İmam Muhammed Taki Döneminin Belirgin Özellikleri
113                                                                        Kültürel Hayat
114                                                                                        Kültür Merkezleri
116                                                                                        Popüler İlimler
117                                                                                                         1- Kur'ân İlimleri
118                                                                                                         2- Hadis İlmi
119                                                                                                         3- Fıkıh
120                                                                                                         4- Fıkıh Usulü İlmi
120                                                                                                         5- Nahiv İlmi
120                                                                                                         6- Kelâm İlmi
120                                                                                                         7- Tıp
121                                                                                                         8- Kimya
121                                                                                                         9- Mimarlık ve Şehircilik Geometrisi
121                                                                                                         10- Astronami
121                                                                                        Kitapların Tercüme Edilmesi
122                                                                                        Enstitüler ve Kütüphaneler
122                                                                                        Atlaslar ve Rasathaneler
123                                                                        Siyasî Hayat
123                                                                                     Yönetim Tarzı
124                                                                                     Hilâfet ve Veraset
125                                                                                     Benzeri Görülmemiş Uygulamalar
125                                                                                     Vezirlik Kurumu
127                                                                        Ali Evlâdına Baskı Uygulanması
129                                                                        Kur'ân'ın Mahlûkluğu Meselesi
129                    İktisadî Hayat
130                                    Devletin Gelir Kaynakları
131                                    Mal Toplama Hırsı
132                                    Servet Biriktirmek
132                                    Me'mun'un Evlilikleri İçin Yaptığı Harcamalar
134                                    Bağışlar ve Hediyeler
134                                    Cariye Edinmek
135                                    Bina Yapma Savurganlığı
136                                    Ev Eşyası
137                                    Giysiler
137                                    Yemekler
137                                    Abbasî Halifelerinin Öldükten Sonra Geride Bıraktıkları Kişisel Servetleri
138                                    Eğlence Hayatı
139                                    Nimet İçinde Yaşamayı Terk Etmek ve Züht
143                    İmam Muhammed Taki ve Döneminin Yöneticileri
143                                                                   1- Me'mun Abbasî
143                                                                                    Me'mun'un Kızını İmam Cevad'la Evlendirmesi
151                                                                                    İmam İle Me'mun Arasındaki İlişkinin Gerçek Mahiyeti
156                                                                                    Me'mun'un Kızını İmam Cevad'la Evlendirmesinin Sebebi
157                                                                                    Abbasîlerin Tavrı
157                                                                                    İmam Cevad'ın İbn Eksem'e Karşı Takındığı Tavır
157                                                                                    İmam Cevad'ın Me'mun Zamanına Denk Gelen İmamet Süresi
158                                                                   2- Mu'tasım Abbasî
159                                                                                       Mu'tasım ve Bilinçli İslâmî Öncüler
160                                                                                       İmam Cevad (a.s) ve Mu'tasım
160                                                                                                                     a) İmam'ın Bağdat'a Getirilmesi
161                                                                                                                     b) İmam Cevad'ı (a.s) Öldürme Planı
165                                                                                       İmam Cevad'ın (a.s) Şahit Edilmesi
171                                                                                       Cenaze Merasimi
173                                                                                       Yaşı ve Şehit Ediliş Tarihi
175                    İmam Cevad (a.s) Döneminin ihtiyaçları
181                     İmam Cevad ve Genel İslâmî Ortamın Ohtiyaçları
181                                                                          Ehl-i Beyt ve İlâhî Önderlik
189                                                                          İslâm Âlemi ve Ehl-i Beyt Medresesinde Küçük Yaşta (Erken) İmamlıkla Görevlendirilme
195                                                                          İmam Cevad ve Ümmet Arasında Yaygın Olan Sapkın Anlayışlar
200                                                                          İmam Cevad ve İslâm Ümmetinin Evlâtlarının Dertleriyle İlgilenmesi
205                     İmam Cevad ve Salih Cemaatin İhtiyaçları
205                                                                 İmam Cevad, İmameti Etrafında Yayılan Kuşkuları Gideriyor
229                                                                                                                                İlim Öğrenmeye Teşvik Etmesi
231                                                                                                                                Tövbeye Teşvik Etmesi
209                                                                 İmam Cevad ve Salihler Topluluğunun Kültürel Yapısı
209                                                                                                                          a) Düşünsel Yapıyı Derinleştirmek
209                                                                                                                                                                 İmam Cevad ve Saf Tevhide Davet Etmesi
213                                                                                                                                                                 Aşırılarla (Gulat) Mücadele
215                                                                                                                          b) İlmî Yapının Derinleştirilmesi
216                                                                                                                                                                İlmî Metot ve Araçları Tamamlama
219                                                                                                                                                                Fıkhî Meselelerde Fetva Vermek ve İlmî Soruları Cevaplandırmak
222                                                                                                                          c) Eğitim Sistemini Kökleştirmek
223                                                                                                                                                             Amelde Hikmet ve Sağlamlık
224                                                                                                                                                             Zalimlerle İlişki
225                                                                                                                                                             Toplumsal Faaliyet
228                                                                                                                          İslâmî Faaliyetlerde Bulunanlara Tavsiyeleri
232                                                                 Salih Cemaati Örgütlemesini Sağlamlaştırması ve Gaybet Dönemine Hazırlaması
232                                                                                                                                                     a) Vekiller Sistemi ve Harekette Dikkatlilik
233                                                                                                                                                     b) Gizli Mektuplaşmalar
234                                                                                                                                                     c) Sosyal Hayatın Ayrıntılarını Bilmesi
235                                                                                                                                                     d) Fertlerin Eğitimini Denetlemesi
236                                                                 İmam Hadi'nin (a.s) Erken Dönem İmamlığına Hazırlık Yapması
240                                                                 İmam Cevad ve Mehdilik Meselesi
243                     İmam Cevad'ın Medresesi
243                                              İmam Muhammed Cevad'ın (a.s) Ashabı
261                     İmam Cevad'ın (a.s) İlmî Mirası
262                                                         Tefsir İlmine İlişkin Mirası
264                                                         Kelâm İlmine İlişkin Mirası
264                                                                                         Akide Binasını Sağlamlaştırmanın Zorunluluğu
265                                                                                         Tevhit
265                                                                                         Nübüvvet
266                                                                                         İmamet
267                                                         Fıkhî Mirası
269                                                         Tarihî Mirası
274                                                         İmam Cevad'ın İlmî Mirasında Tıbbın Yeri
278                                                                                                        Nöbetleri Günaşırı ve Dört Günde Bir Tutan Humma Hastalığını Tedavi Etmesi
279                                                                                                        Sarılık Tedavisi
279                                                                                                        Kısmî Felcin Tedavisi
280                                                                                                        Kesilmeyen Hayız Kanamasının Tedavisi
281                                                                                                        Mide Soğukluğunu ve Kalp Çarpıntısını Tedavi Etmesi
281                                                                                                                                                                  Mesane Hastalığının Tedavisi
282                                                                                                        İmam Cevad'ın İlmî Mirasında Duanın Yeri
283                                                                                                                                                      1- İstihare (Hayır Dileme) Duası
284                                                                                                                                                      2- İstikale (Günahların Bağışlanmasını Dileme) Duası
285                                                                                                                                                      3- Yolculuk Duası
286                                                                                                                                                      4- Rızık İsteme Duası
287                                                                                                                                                      5- İstiaze (Allah'a Sığınma) Duası
288                                                                                                                                                      6- Tövbe Duası
289                                                                                                                                                      7- Hac Duası
290                                                                                                                                                      8- Zulmün Kalkması İçin Dua
291                                                                                                                                                      9- Allah'a Şükür Duası
292                                                                                                                                                      10- İhtiyaçların Giderilmesini İsteme Duası
293                                                                                                        İmam Cevad'dan (a.s) Öğütler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar