Tarih Hz. Muhammed Bakır

Hidayet Önderleri İmam Muhammed Bakır c.7

Hidayet Önderleri İmam Muhammed Bakır c.7 300 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Komisyon

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

 Elinizdeki bu kitapta, Resulullah'tan (s.a.a) Ehl-i Beyt İmamları'nın beşincisi ve hidayet önderlerinin yedincisi olan İmam Muhammed Bakırın hayatı incelenmiştir.

Hidayet Önderleri İmam Muhammed Bakır c.7

9 Takdim
11 Önsöz
29                İMAM MUHAMMED BÂKIR'IN Kişiliğinden yansımalar
35                                                                   İMAM MUHAMMED bÂKIR'IN (a.s) KİŞİLİĞİNDEN GÖRÜNÜMLER
36                                                                                                                                  Hilmi
38                                                                                                                                  Sabrı
40                                                                                                                                  Keremi ve Cömertliği
40                                                                                                                                                        a) Yoksullara İkramda Bulunması
41                                                                                                                                                        b) Köle Azat Etmesi
41                                                                                                                                                        c) Ashabına İhsanda Bulunması
41                                                                                                                                                        d) Medine Yoksullarına Sadaka Vermesi
43                                                                                                                                  İbadeti
43                                                                                                                                          a) Namazda Huşu İçinde Olması
44                                                                                                                                          b) Çok Namaz Kılması
44                                                                                                                                          c) Secdelerde Dua Etmesi
46                                                                                                                                  Haccı
47                                                                                                                                  Allah'a Yakarışları
47                                                                                                                                  Allah'ı Zikredişi
47                                                                                                                                  Zühdü ve Dünyadan Uzaklaşması
53                İmam Muhammed Bâkır'ın doğumu
54                                                  Mübarek Çocuk
55                                                  Ad Konulması
55                                                  Künyesi ve Mübarek Lakapları
56                                                  Resulullah'ın İmam Bâkır'a Selâm Göndermesi
58                                                  Şekli ve Şemaili
58                                                  Keskin Zekâsı
59                                                  Heybeti ve Vakarı
60                                                  Yüzüğünün Üzerindeki İbare
63                İmam Muhammed BÂkır'ın Hayatının Aşamaları
77                   Ehl-i Beyt'in Cihadı ve İmam Bâkır'ın Rolü
83                                                                   Ehl-i Beyt İmamları'nın Hareketinin Aşamaları
89                   İmam Muhammed Bâkır Zamanında Meydana Gelen Önemli Hadiseler
98                                                                                    İmam Bâkır ve Abdülmelik b. Mervan
99                                                                                    İmam Bâkır ve İslâm Para Biriminin Yabancıların Boyunduruğundan Kurtarılması
104                                                                                    Velid b. Abdülmelik
107                                                                                    Ömer b. Abdülaziz
112                                                                                    İmam Bâkır ve Ömer b. Abdülaziz
116                                                                                    Yezid b. Abdülmelik
117                                                                                    Hişam b. Abdülmelik
118                                                                                                         İmam Bâkır'ın Şam'a Götürülmesi ve Tutuklanması
125                                                                                                         İmam Bâkır, Hıristiyan Papaza Karşı
127                                                                                                         İmam Bâkır'a Suikast Girişimi
128                                                                                                         İmam Muhammed Bâkır Döneminin En Önemli Gelişmeleri
130                                                                                                         İmam Bâkır Zamanında Sapma Belirtileri
130                                                                                                                                                   Birincisi: Düşünsel ve Akidevî Sapma
132                                                                                                                                                   İkincisi: Siyasal Sapma
135                                                                                                                                                   Üçüncüsü: Ahlâkî Sapma
137                                                                                                                                                   Dördüncüsü: İktisadî Sapma
139                   Bozuk Realiteyi Islah Etmede İmam Muhammed Bâkır'ın Rolü
140                                                                                İmam Bâkır'ın Genel Islah Hareketinin Eksenleri
140                                                                                                                                   Birincisi: Düşünce ve Akide Islahı
141                                                                                                                                                                         1- Yıkıcı Fikir ve İnançlara ve Sapık Mezheplere Karşı Çıkması
145                                                                                                                                                                         2- Münharif Mezhepler ve Semboller Mensuplarıyla Tartışmak
147                                                                                                                                                                         3- Saray Fakihlerini Hesaba Çekmesi
148                                                                                                                                                                         4- Düşünceyi, Berrak Kaynaklarından Almaya Davet Etmesi
150                                                                                                                                                                         5- Ehl-i Beyt İlminin Yayılması
151                                                                                                                                   İkincisi: Örnek Bir Fıkıh Medresesi Kurması[1]
152                                                                                                                                                                                      Ehl-i Beyt Fıkıh Medresesinin Ayrıcalıkları
154                                                                                                                                   Üçüncüsü: Siyasî Islah
155                                                                                                                                                               1) Marufu Emretmeye ve Münkeri Nehyetmeye Davet Etmesi
156                                                                                                                                                               2- Doğru Kavramları Yayması
160                                                                                                                                                               3- Emevî Gerçeğinin Yüzündeki Maskeyi Yırtıp İçyüzünü Ortaya Dökmesi
161                                                                                                                                                               4- Mevcut Yönetimden Uzak Durmaya Davet Etmesi
162                                                                                                                                                               5- Sapmış Yöneticilere Karşı Sergilediği Tavırlar
165                                                                                                                                                               6- Silâhlı Ayaklanmalara Karşı Takındığı Tavır
167                                                                                                                                   Dördüncüsü: Ahlâkî ve Toplumsal Islah
167                                                                                                                                                                              1- Hz. Peygamber'in (s.a.a) Sünnet'inin Tatbik Edilmesine Davet
170                                                                                                                                                                              2- Güzel Ahlâk'a Davet
173                                                                                                                                   Beşincisi: İktisadî Islah
183                    İmam Muhammed Bâkır ve Salih Cemaatin İnşası[1]
186                                                                         Birincisi: İmam Bâkır ve Salih Topluluğun Dayanakları
186                                                                                                                                   1- Sağlam Bir Akide
189                                                                                                                                   2- Ehl-i Beyt'in Merciliği
192                                                                                                                                   3- Ehl-i Beyt'e (a.s) Tâbi Olmanın Özellikleri
194                                                                                                                                   İkincisi: İmam Bâkır ve Tezkiye
194                                                                                                                                                                      1- İmam Bâkır'a Göre Tezkiyenin Dayanakları
195                                                                                                                                                                                                                      a) Aklın Hakem Pozisyonunda Olması
195                                                                                                                                                                                                                      b) İnsan İradesinin İlâhî İradeye Tâbi Olması
196                                                                                                                                                                                                                      c) İlâhî Denetiminin Bilincinde Olmak
196                                                                                                                                                                                                                      d) Ahiret Gününü Göz önünde Bulundurmak
197                                                                                                                                                                      2- İmam Bâkır'a (a.s) Göre Nefis Tezkiyesi Metodu
198                                                                                                                                                                                                                           a) Daima Allah İle İrtibat Hâlinde Olmak
199                                                                                                                                                                                                                           b) Günahları İkrar Edip Tövbe Etmek
200                                                                                                                                                                                                                           c) Günaha Düşmekten Sakınma
201                                                                                                                                                                                                                           d) İç Hayâ Duygusunun Derinleştirilmesi
202                                                                                                                                                                                                                           e) İnsan İle Cahilî Hayat Tarzı Arasındaki Sıcak İlişkiyi Kesmek
203                                                                                                                                                                                                                           f) İnsan İle Dosdoğru Hareket Tarzı Arasındaki Psikolojik Engelleri Kaldırmak
205                                                                         Üçüncüsü: İmam Bâkır'ın (a.s) İzlediği Kültür Edindirme Metodu
205                                                                                                                                                    1- İlim Talep Etmeye Teşvik
206                                                                                                                                                    2- Âlimlerin Ayrıcalıklı Konumu ve Faziletleri
206                                                                                                                                                    3- İlim Talep Etmede İhlâs
207                                                                                                                                                    4- İlmi Yaymanın ve İnsanları Bilgilendirmenin Zorunluluğu
208                                                                                                                                                    5- Öğrencilerin Ayaklarının Kaydığı ve Musibetlere Duçar Oldukları Zeminler
208                                                                                                                                                    6- İlmî Mercilik
210                                                                                                                                                    7- Kültür Müesseseleri
211                                                                         Dördüncüsü: İmam Bâkır ve Ümmet İçinde Devrim Ruhunun İhyası
212                                                                                                                                                 1- Hüseynî Şiarları İkame Etme
212                                                                                                                                                                                    a) Hüzün ve Matem Meclisleri Düzenleme
212                                                                                                                                                                                    b) Ziyaret
213                                                                                                                                                                                    c) Şiir Söylemek
213                                                                                                                                                 2- İmam Mehdi'ye (a.s) İnanma Meselesini İhya Etme
215                                                                         Beşincisi: İmam Bâkır ve Salih Topluluğun Kimliğinin Tespiti
216                                                                                                                                           Salih Cemaat Açısından Bağlılığın Eksenleri
218                                                                                                                                           Kimliğin Tanıtıcı Özellikleri
218                                                                                                                                                                             Birincisi: İsim
220                                                                                                                                                                             İkincisi: Sıfatlar
220                                                                                                                                                                             Üçüncüsü: Salih Cemaatin Menzilesi
220                                                                                                                                                                                                                    1- Salih Cemaatin Dünya Hayatındaki Menzilesi
222                                                                                                                                                                                                                    2- Salih Cemaatin Ahiret Hayatındaki Menzilesi
223                                                                         Altıncısı: İmam Bâkır ve Salih Cemaatin Düzeninde İlişkiler
223                                                                                                                                             1- Salih Cemaatin İç İlişkileri
223                                                                                                                                                                                a) Önderlik ve Öncüler Arasındaki İlişki
224                                                                                                                                                                                b) Önderlik ile Taban Arasındaki İlişkiler
224                                                                                                                                                                                c) Fertler Arası İlişkiler
225                                                                                                                                                                                Cemaat İçi İlişkilerin Temelleri
225                                                                                                                                                                                                                    a) İmam'a (a.s) İtaat Etmek
226                                                                                                                                                                                                                    b) Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Buğz Etmek İlkesi
226                                                                                                                                                                                                                    c) Samimî Sevgi
226                                                                                                                                                                                                                    d) Kardeşlerin Haklarını Eda Etmek İçin Başkasını Kendine Tercih Etmek
226                                                                                                                                                                                                                    e) Sosyal Dayanışma
226                                                                                                                                                                                                                    f) Yardımlaşma ve Birbirine Arka Çıkma
226                                                                                                                                                                                                                    g) İlişkileri Sürdürme
227                                                                                                                                             2- Diğer İslâmî Topluluklarla İlişkiler
228                                                                                                                                             3- Zimmet Ehliyle İlişkiler
229                                                                                                                                             4- Kâfirlerle İlişkiler
229                                                                         Yedincisi: İmam Bâkır ve Salih Cemaatin Güvenlik Düzeni
230                                                                                                                                     1- Takiyye
231                                                                                                                                               Takiyyeye Başvurulacak Bazı Alanlar
233                                                                                                                                     2- Sır Saklamak
234                                                                                                                                     3- Yöneticilerle İlişkilerde Denge
236                                                                                                                                     4- Değişik Düzeyleri Gözetmek
237                                                                         Sekizincisi: İmam Bâkır ve Salih Cemaatin Ekonomi Düzeni
237                                                                                                                                     Ekonomi Etkeninin Önemini Vurgulama
240                                                                                                                                     Rızk Talep Etmekle Üstün Ahlâkı Talep Etmek Arasında Denge
242                                                                                                                                     Salih Cemaatin Malî Kaynakları
242                                                                                                                                                                     Birincisi: Zekât
243                                                                                                                                                                     İkincisi: Humus
244                                                                                                                                     Salih Cemaatin İç Dayanışması
248                                                                         Dokuzuncusu: İmam Bâkır ve Salih Cemaatin Sosyal Düzeni
249                                                                                                                                    1- Aile
252                                                                                                                                    2- Akrabalar
253                                                                                                                                    3- Komşular
254                                                                                                                                    4- Salih Cemaatin Fertleri
259                                                                                                                                    5- Müslüman Toplum
264                                                                         Onuncusu: İmam Bâkır ve Salih Cemaatin Geleceği
271                    İmam Muhammed Bâkır'a Düzenlenen Suikast ve Şehit Edilmesi
272                                                                                   İmam Bâkır'a Suikast Düzenlenmesinin Gerekçeleri
272                                                                                                                                        1- İmam Bâkır'ın (a.s) Yüksek Şahsiyeti
272                                                                                                                                        2- Şam Olayları
273                                                                                   İmam Sadık'ı Kendisinden Sonraki İmam Olarak Gösteren Sözleri
274                                                                                   İmam'ın (a.s) Vasiyetleri
276                                                                                   Müslümanların İmam Cafer Sadık'a Taziyelerini Sunmaları
279                    İmam muhammed Bâkır'ın İlmî Mirası
280                                                             İmam Bâkır'ın (a.s) Tefsire Dair Mirası
282                                                                                                         İmam Bâkır'ın (a.s) Tefsirinden Örnekler
286                                                             İmam Bâkır'ın (a.s) Hadis Mirası
287                                                             İmam Bâkır'ın Geride Bıraktığı Kelâmî Miras
288                                                                                                                  1- Akılların Allah'ın Hakikatini İdrak Etmekten Aciz Oluşu
289                                                                                                                  2- Vacibu'l-Vücud'un Ezeliyeti
290                                                                                                                  3- İmam'a (a.s) İtaat Etmenin Zorunluluğu
291                                                             İmam Bâkır'ın (a.s) Tarihî Mirası
291                                                                                                    1- Allah'ın Âdem'e (a.s) İndirdiği Vahiy
292                                                                                                    2- Süleyman'ın Hikmeti
292                                                                                                    3- Tevrat'tan Bir Hikmet
293                                                                                                    4- Nuh'un Çok Şükreden Kul Olarak İsimlendirilmesi
293                                                                                                    5- Nuh'un Kavmine Ettiği Beddua
294                                                                                                    6- İlk Arapça Konuşan Kişi İsmail'dir
294                                                                                                    7- Hz. Peygamber'in Okuma Yazma Bilmediği İddiasını Çürütmesi
295                                                             İmam Bâkır'ın, Resulullah'ın Mübarek Siretini Örnek Olarak Sunması
295                                                                                                                                       1- Resulullah'ın Safvan'dan Silah Ödünç Alması
296                                                                                                                                       2- Halid b. Velid'in Benî Cüzeyme Seferi
297                                                             İmam Bâkır'ın, İmam Ali'nin Hayat Tarzını Örnek Olarak Sunması
298                                                             İmam Bâkır'ın Önceden Haber Verdiği Olaylar
301                                                             İmam Bâkır'ın (a.s) Fıkıh Mirası
304                                                                                                    Abdestte Mest Üzerine Meshetme
305                                                                                                    Cinsel Organa Dokunmak Abdesti Bozmaz
306                                                                                                    İhfat (Sessiz) Olarak Kılınması Gereken Namazları Yüksek Sesle Eda Etmek
306                                                                                                    Teşehhütte Peygamber'in Ehl-i Beyt'ine Salât Getirmek
307                                                             İmam Bâkır'ın (a.s) Vasiyetlerinden

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • İmam Cafer Sadık ve Fikrî Akımlar

    Bu kitapta, İslam tarihinin İmam Cafer Sadık dönemine yani hicri 83-148 yıllarına tekabül eden havadisi ve ...
  • Evlat Eğitimi

    Eğitimin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herkes kabul etmektedir. Bunda hiç kimsenin en ufak bir ş&uu ...