Tarih Hz. Ali Rıza

Hidayet Önderleri İmam Rıza c.10

Hidayet Önderleri İmam Rıza c.10 328 Sayfa
Yazar : Komisyon Yayınevi : Kevser

Tarihin başlangıcından itibaren bütün çağlar ve yüzyıllar boyunca peygamberler ile onların vâsileri, ilâhî hidayet meşalesini elden ele taşımışlardır. Yüce Allah kullarını hiçbir yerde, hiçbir zaman hidayete ileten bir hüccetsiz, doğru yolu gösteren bir mürşitsiz ve aydınlatıcı ışıksız bırakmamıştır.

Ehl-i Beyt, Peygamberimizin (s.a.a) Allah’ın emri ile kendinden sonra ümmetin önderliğini üstlenmek üzere tanıttığı en hayırlı kimselerdir.

“Ben size iki değerli emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız takdirde kesinlikle sapıtmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı ile benim Ehl-i Beyt’imdir. Bunlar Havuz’da yanıma gelinceye kadar birbirlerinden asla ayrılmayacaklardır.”

Ehl-i Beyt’in hayat çizgisi, Hz Peygamber (s.a.a) döneminden sonraki İslâm’ın gerçek çizgisini yansıtır. Onların hayatlarını kapsamlı biçimde incelemek, köklü İslâm hareketinin kapsamlı bir portresini gözler önüne serer.

Bu hususta Dünya Ehl-i Beyt Kurultayı’nın, Şia’nın düşünürlerinden oluşturduğu bir komisyon aracılığıyla hazırlattığı “Hidayet Önderleri” unvanıyla 14 ciltten oluşan ve konusunda kaynak olan dev çalışması şayan-ı teveccühtür.

Ehl-i Beyt hareketi hakkında bu inceleme, elçilerin sonuncusu Abdullah oğlu Muhammed Mustafa (s.a.a) ile başlayıp, vâsilerin sonuncusu ve beklenen Mehdi Muhammed b. Hasan Askerî (a.s) ile son buluyor.

Hidayet Önderleri İmam Rıza c.10

7 Takdim
7 Takdim
21                İmam Rıza'nın (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış
25                İmam Rıza'nın (a.s) Kişiliğinden Yansımalar
31                İmam Rıza'nın (a.s) Kişiliğinden Görünümler
33                                                                   İmam'ın (a.s) Zühdü
34                                                                   Cömertliği
38                                                                   İlmi
40                                                                        Her Dili Bilmesi
41                                                                        İmam ve Bazı Olayları Önceden Haber Vermesi
46                                                                   İbadeti ve Takvası
50                                                                   Dua Silahını Kuşanması
53                İmam Rıza'nın (a.s) doğumu
57                İmam Rıza'nın Hayatının Aşamaları
59                İmam Rıza Babası İmam Musa Kâzım himayesinde
62                İmam Musa Kâzım ve İmam Rıza'nın İmamlığına Hazırlık
64                                                                                İmametin Vasiyet Edilmesi
66                                                                                İlk Aşamada Vasiyet (Hicrî 150–178)
69                                                                                Tutukluluğu Sırasında Yaptığı Vasiyet
71                                                                                İmam Rıza'nın (a.s) İmamlığı ve İlan Edilme Zamanı
75                   İmam Rıza ve Babası İmam Kâzım'ın Çektiği Zorluklar
78                                                                               Harun Reşid Dönemindeki Nispî Rahatlama
79                                                                               İmameti Fiilen Üstlenmesi
83                   imam rıza döneminde Sapma Belirtileri
83                                                          Düşünsel Sapma
88                                                                           Müslümanların Mallarıyla Oynamaları
91                                                          Ahlâkî Yozlaşma
95                                                                            Siyasal Yozlaşma
95                                                                                             1- Harun Döneminde Siyasal Durum
96                                                                                                                              Birincisi: Terör
98                                                                                                                              İkincisi: İstibdat
99                                                                                                                              Üçüncüsü: Dış Tehlikeler
100                                                                                                                              Dördüncüsü: İç Cephenin Çözülmesi
101                                                                                             2- Muhammed el-Emin Döneminde Siyasal Ortam
105                   Veliaht Olmadan Önce İmam Rıza'nın (a.s) Rolü
105                                                                     Fikrî ve Dinî Islah
106                                                                                          Birincisi: Fikrî Sapmalara Cevap
110                                                                                          İkincisi: Sahih Düşünceleri Yaymak
112                                                                                          Üçüncüsü: Ümmeti Âlimlere Yöneltmek
112                                                                     Ekonomik Islah
116                                                                     Ahlâkî Islah
116                                                                                   Birincisi: Resulullah'ı (s.a.a) Örnek Alma Ruhunu Yeniden CanlandırmakBirincisi: Resulullah'ı (s.a.a) Örnek Alma Ruhunu Yeniden Canlandırmak
118                                                                                   İkincisi: Örneklik Görevini Yerine Getirmek
120                                                                                   Üçüncüsü: Üstün Ahlâka Davet Etmek
122                                                                                   Dördüncüsü: Salih Bir Toplum Kurmak
124                                                                     Siyasal Islah
124                                                                                  1- İmam Rıza ve Risalet Hareketinin Önderliği
131                                                                                  2- Harun Reşid ve Muhammed el-Emin Dönemlerinde İmam Rıza'nın (a.s) Oynadığı Siyasî Rol
139                    İmam Rıza (a.s) ve Veliahtlık Olayı
142                                                           Veliahtlıktan Önce Gerçekleşen Siyasal Olaylar
142                                                           İmam Rıza'nın (a.s) Siyasî Tavrı
144                                                           Me'mun'un, Veliahtlığı Zorla İmam Rıza'ya Kabul Ettirmesinin Nedenleri
145                                                                                                                                      1- Kaotik Ortamın Yatıştırılması
147                                                                                                                                      2- Yönetimine Meşruiyet Kisvesi Giydirmek
148                                                                                                                                      3- İmam'ın, İnsanları Kendisine Davet Etmesini Engellemek
148                                                                                                                                      4- İmam'ı, Tabanından Uzaklaştırılmak
149                                                                                                                                      5- İmam'ın, Mevcut İktidar Açısından Oluşturduğu Tehdidi Durdurmak
149                                                                                                                                      6- İmam'ın (a.s) İmajını Zedelemek
150                                                                                                                                      7- Muhalefet Cephesini Bölmek
151                                                           İmam'ın Veliahtlığı Kabul Etmesinin Sebepleri
154                                                           İmam'ın (a.s) Koşulları Değerlendirmesi
154                                                                                                       1- Koşulları, Dini Egemen Kılmak ve Sünnet'i İhya Etmek İçin Değerlendirmesi
155                                                                                                       2- Güçleri Toparlamak
155                                                                                                       3- Me'mun'un Plânlarının Başarısızlıkla Sonuçlanması
156                                                                                                       4- Yanlış Siyasal Düşünceleri Düzeltmek
156                                                           Veliahtlık Biati Nasıl Gerçekleşti?
158                                                                                                  Me'mun'un Kendi Eliyle Yazdığı Veliahtlık Vesikasından Bölümler
158                                                                                                  İmam'ın (a.s) Kendi El Yazısıyla Veliahtlık Vesikasına Düştüğü Notlardan Bölümler
159                                                                                                  Me'mun'un Biatten Sonraki Emirleri
160                                                                                                  Biatten Sonraki Hadiseler
162                                                           Veliahtlığı Kabul Etmenin Kazanımları
162                                                                                                     1- Me'mun'un Ehl-i Beyt'in Hak Sahibi Olduğunu Kabul Etmesi
164                                                                                                     2- İletişim Araçlarının İmam'ın Yararına Olacak Şekilde Görevlendirilmesi
165                                                                                                     3- İmam'ın Başka Din ve Mezheplerden Kimselerle Tartışma Özgürlüğüne Sahip olması
168                                                                                                     4- Ehl-i Beyt Kavramlarının ve Erdemlerinin Yayılması
171                                                                                                     5- Ehl-i Beyt'in Kanını Korumak
173                    İmam Rıza'nın (a.s) Veliahtlıktan Sonraki Faaliyetleri
173                                                                              Me'mun'un Stratejisinin Başarısızlığa Uğraması
174                                                                              Yargının Islahı
176                                                                              İdarî İşlerin Islahı
177                                                                              Sarayda Doğru Görüşleri Yayması
179                                                                              İmam Rıza'nın (a.s) Me'mun'a Verdiği Öğütler
181                                                                              İslâm'ın Varlığını Koruma
183                                                                              İmam'ın Gösterdiği Kerametler ve Bunları Islah Amacına Yönelik Olarak Kullanması
185                                                                              Risalet Çizgisine Bağlı Şairlerin Teşvik Edilmeleri
187                                                                              İmam Rıza'nın (a.s) İlmî Faaliyetleri
188                                                                              İmam Rıza (a.s) ve Gelecek
189                                                                                                          İmam Cevad'ın İmamlığına İlişkin Nass
194                                                                                                          Beklenen Mehdi (a.s) Devletine Hazırlık
199                                                                              İmam Rıza'ya (a.s) Suikast Düzenlenmesi
201                                                                                                                        İmam Rıza'nın Zehirlenerek Şehit Edildiğinin Kanıtları
203                                                                              Me'mun'un İmam Rıza'yı Zehirleyerek Öldürmesinin Sebepleri
205                                                                                                                                             İmam Rıza'nın Kabrini Ziyaret Etmenin Kerametleri
207                    İmam Rıza'nın (a.s) Mirası
209                    İmam Rıza (a.s) Medresesi
215                    İmam Rıza'nın (a.s) Tartışmaları
218                                                          Senevîlerle Tartışması
218                                                          Diğer Dinlerin Mensuplarıyla Tartışması
250                                                          Ali b. Cehm'le Tartışması
254                                                          Patriğin Arkadaşıyla Konuşması
255                                                          İslâmî Mezhep Mensuplarıyla Konuşması
269                                                          Halife Me'mun'la Konuşması
270                                                          Çeşitli İslâmî Fırkalara Mensup Kelamcılarla Konuşması
275                                                          Yahya b. Dahhak es-Semerkandî İle Konuşması
277                                                          Süleyman el-Mervezî ile Konuşması
295                                                          İslâmî Mezheplerin Fukahasıyla Tartışması
297                    İmam Rıza'nın (a.s) İlmî Mirası
299                                                         Akıl, İlim ve İrfan Üzerine
300                                                         Kur'ân-ı Kerim Üzerine
301                                                         Tevhid Üzerine
302                                                         Peygamberlik ve Peygamberler Üzerine
303                                                         İmamet ve İmamlar Üzerine
308                                                                                     Gadir-i Hum Hakkında
309                                                         İmam Rıza'nın (a.s) Fıkhı Hakkında
309                                                         Öğütleri ve Kısa Sözleri

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Bilinmeyen Simasıyla Hz. Ali

    Ali (a.s) beden ve ruh kemalini bir araya toplamıştı. Geceleri ibadete başladığında, Allah'tan gayri her şeyden k ...
  • Tuhef'ul - Ukul

    Bu eser, Hz. Peygamber (s.a.a) ve Ehlibeyt İmamları'nın özellikle insanın manevi kemaliyle ilgili olan s&oum ...