İnanç

İslam'da Şia

İslam'da Şia 222 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Allame Tabatabai

İslam'da Şia adıyla yayınlanan bu kitap, Batı dünyasına Şia mezhebini tanıtmak için yapılmış olan araştırma ve tahkikin bir bölümünü oluşturuyor.
Bu kitap Şia'nın ortaya çıkışını ve yayılmasını, Şia'nın dinî düşünce metodunu ve Şia açısından İslamî öğretileri incelemektedir.
 

İslam'da Şia

11 ÖNSÖZ
25         DİN
27         İSLAM
28         ŞİA
32                ŞİA'NIN DOĞUŞU VE İLERLEMESİ
33                                                  1- Şia'nın Doğuşu, Başlangıcı ve Niteliği
36                                                  2- Şia Azınlığının Ehlisünnet Çoğunluğundan Kopması ve İhtilafın Çıkış Nedenleri
39                                                  3- İlmî Mercilik ve Hilafet Meselesi
41                                                  4- Hilafetin Kamuoyuna Sunulma Siyaseti ve Şia Görüşüne Aykırı Oluşu
48                                                  5- Hilafetin Hz. Ali'ye (a.s) Geçmesi ve O Hazretin Tavrı
52                                                  6- Şia'nın Hz. Ali'nin Beş Yıllık Hilafetinden Yararlanması
55                                                  7- Hilafetin Muaviye'ye İntikal Etmesi ve Mirasî Saltanata Dönüştürülmesi
57                                                  8- Şia Tarihinde En Zor Günler
59                                                  9- Benî Ümeyye Saltanatının İstikrarı
62                                                  10- Hicretin İkinci Asrında Şia
64                                                  11- Hicretin Üçüncü Asrında Şia
64                                                  12- Hicretin Dördüncü Asrında Şia
65                                                  13- Hicretin Beşinci Asrından Dokuzuncu Asrına Kadar Şia
67                                                  14- Hicretin On ve On Birinci Asrında Şia
67                                                  15- Hicretin On İkinci Asrından On Dördüncü Asrına Kadar Şia
69                                                  ŞİA'DAKİ BÖLÜNMELER
69                                                                          1- Bölünmenin Temeli ve Bazı Fırkaların Yok Olması
71                                                                          2- Zeydiyye Şiîleri
72                                                                          3- İsmailiyye Şiîleri ve Bölümleri
75                                                                          4- Nizariyye, Mustaliyye, Düruziyye ve Muknia
77                                                                          5- İmamiyye Şiası'nın Zeydiyye ve İsmailiyye İle Farkı
78                                                                          Bu Bölümün Sonu
79                                                                          6- İmamiyye Şiası Tarihine Kısa Bir Bakış
83                 ŞİA'NIN DİNÎ DÜŞÜNCESİ
83                                                1- Dinî Düşüncenin Anlamı
83                                                2- İslâm'da Dinî Düşüncenin Temel Kaynağı
83                                                3- Kur'ân'ın Dinî Düşünce İçin Gösterdiği Metotlar
87                                                4- Üç Metot Arasındaki Fark
88                BİRİNCİ YOL, DİNÎ NASLAR
88                                              1- Dinî Nasların Zahiri ve Bölümleri
89                                              2- Sahabeden Nakledilen Hadisler
89                                              3- Yine Kur'ân ve Sünnet Üzerine
91                                              4- Kur'ân'ın Zahiri ve Batını
95                                              5- Kur'ân'ın Tevili
98                                              6- Hadisle İlgili Konunun Devamı
100                                              7- Şia'nın Hadise Amel Etmedeki Metodu
100                                              8- İslâm'da Genel Eğitim ve Öğretim
102                                              9- Şia ve Naklî İlimler
104                İKİNCİ YOL, AKLÎ ARAŞTIRMA
104                                               1- Akılsal Kelamî ve Felsefî Düşünce
105                                               2- İslam'ın Kelamî ve Felsefî Düşüncesinde Şia'nın Öncülüğü
107                                               3- Şia'nın Felsefe ve Diğer Aklî İlimlerdeki Azimli Çalışmaları
108                                               4- Felsefenin Şia'da Hayatını Sürdürme Nedeni
108                                               5- Şia Dahilerinden Birkaç Örnek
111                Üçüncü Yol: Keşif
111                                      1- İnsan ve İrfanî İdrak
112                                      2- İslâm'da İrfanın Doğuşu
114                                      3- Kitap ve Sünnetin, Marifet-i Nefs ve Kurallarına Yönelik Kılavuzluğu
117                 İMAMİYE ŞİASI AÇISINDAN İSLAMİ İNANÇLAR
119                 Allah'ı Tanıma
119                                 1- Varlık ve Hakikat Açısından Dünyaya Bakış (Allah'ın Varlığının Zarureti)
120                                 2- İnsan ve Dünya Arasındaki İlişkiler Açısından Dünyaya Bakış
125                                 3- Allah'ın Zatı ve Sıfatı
125                                 4- Allah'ın Sıfatlarının Anlamı
127                                 5- Sıfatlarla İlgili Açıklama
128                                 6- Fiil Sıfatlar
129                                 7- Kaza ve Kader
132                                 8- İnsan ve İhtiyar
135                 PEYGAMBERİ TANIMA
135                                   1- Hedefe Doğru=Genel Hidayet
137                                   2- Özel Hidayet
139                                   3- Akıl ve Kanun
140                                   4- Vahiy Denen Gizli Şuur
141                                   5- Peygamberler ve İsmet (Günahsızlık)
142                                   6- Peygamberler ve Semavi Din
144                                   7- Peygamberler ve Vahiyle Nübüvvetin Delilleri
146                                   8- Peygamberlerin Sayısı
146                                   9- Şeriat Sahibi Ulu'l-Azim Peygamberler
147                                   10- Hz. Muhammed'in (s.a.a) Peygamberliği
151                                   11- Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Kur'ân
155                 AHİRETİ TANIMA
155                                 1- İnsanın Ruh ve Bedenden Oluşması
157                                 2- Bir Başka Açıdan Ruhun Hakikati
158                                 3- İslam Açısından Ölüm
158                                 4- Berzah Alemi
160                                 5- Kıyamet ve Ahiret
163                                 6- Bir Başka Açıklama
167                                 7- Yaratılışın Sürekliliği
169                 İMAMI TANIMA
169                              1- İmamın Anlamı
170                              2- İslam Hükümetinde Hz. Peygamber'in Halifesi ve İmamlık
179                              3- Geçen Konuların Teyidi
181                              4- İlâhî Öğretilerde İmamet
182                              5- İmam ve Nebi Arasındaki Fark
183                              6- Amellerin Bâtınında İmamet
187                              7- İslâm Liderleri ve İmamlar
189                              8- Kısaca On İki İmam'ın Hayatı
189                                                                  Birinci İmam
193                                                                  İkinci İmam
195                                                                  Üçüncü İmam
202                                                                  Dördüncü İmam
203                                                                  Beşinci İmam
204                                                                  Altıncı İmam
206                                                                  Yedinci İmam
207                                                                  Sekizinci İmam
209                                                                  Dokuzuncu İmam
210                                                                  Onuncu İmam
212                                                                  On Birinci İmam
214                                                                  On İkinci İmam
214                                                                                  Özel Naipler
215                              9- Genel Açıdan Hz. Mehdi'nin (a.f) Zuhuru
216                              10- Özel Açıdan Hz. Mehdi'nin (a.f) Zuhuru
220                 Şia'nın Manevî Mesajı

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar