Fıkıh

Sorular ve Fetvalar c.1

Sorular ve Fetvalar c.1 330 Sayfa
Yayınevi : Kevser Yazar : Ayetullah Hamanei

Her işte o işin uzmanına başvurma zorunluluğu, dinden önce akıl ve vicdanın tartışılmaz hükmüdür.

Her konuda olduğu gibi din konusunda da bu böyledir. Ehlibeyt mektebinin iftihar edilecek en büyük ayrıcalıklarından birisi, asırlar boyu her şeye rağmen, içhihat kapısını açık tutarak, her asırda, ömrünü ilim ve irfana adamış büyük müçtehit ve merciler yetiştirmesidir; öyle ki hiçbir zamanda bu mektebin mensupları müçtehitsiz ve mercisiz kalmamışlardır.

“Her zamanda, insanların şer’î ve dinî sorunlarına çözüm getirecek müçtehitler yetiştirmek, farz-ı kifayedir.” hükmü, bu mektebin en parlak ve değişmez kurallarından birisidir.

Ayetullah Hameneî, fıkhî meseleler, özellikle çağımızın öne çıkardığı soru ve sorunlar hakkında (sahip olduğu konum itibariyle) Kur’an ve Ehlibeyt kaynaklı sahih sünnete dayalı engin ve aydınlatıcı görüş ve fetvalara sahiptir.

Sorular ve Fetvalar c.1

5 Takdim
9                   İhtiyat, İçtihat ve Taklit
11                   Taklit Etmenin Şartları
14                   A'lemiyet, İçtihat ve Fetvaları Nasıl Öğrenelim?
18                   Ölü Müçtehidin Taklidinde Baki Kalmak
22                   Mercilik ve Rehberlik
23                   Veliyy-i Fakih ve Şer'î Hâkimin Hükmü
29                    Suların Hükmü
33                    Helaya Gitmenin Hükümleri
36                    Abdest Hükümleri
47                    Allah'ın İsimlerine ve Kur'ân Ayetlerine Dokunmak
53                    Cenabet Guslü Hükümleri
61                    Batıl Gusüllerle İlgili Hükümler
63                    Teyemmümle İlgili Hükümler
66                    Kadınlarla İlgili Hükümler
68                    Meyyitlerle İlgili Hükümler
80                    Necaset Hükümleri
88                    Sarhoş Edici Şeyler
91                    Vesvese ve Çaresi
94                    Ehl-i Kitap ve Diğer Fırkaların Hükmü
102                  Namazın Önem ve Şartları
104                  Namaz Vakitleri
108                  Kıble Hükümleri
110                  Namaz Kılanın Yeri
115                  Mescit Hükümleri
124                  Diğer Dinî Yerlerin Hükümleri
125                  Namaz Kılanın Elbisesi
129                  Gümüş ve Altın Kullanmak
131                  Ezan ve İkaamet
134                  Kıraat Hükümleri
140                  Zikir
141                  Secde Hükümleri
144                  Selâm Vermenin Hükümleri
146                  Namazı Batıl Eden Şeyler
148                  Namazdaki Şüphelerin Hükümleri
150                  Kaza Namazı
155                  Büyük Oğlun Babasının Namazını Kaza Etmesi
158                  Cemaat Hükümleri
167                  İmamın Kıraatinin Sahih Olmayışının Hükmü
168                  Malul İmam
170                  Kadınların Cemaat Namazına Katılmaları
171                  Namazda Ehlisünnet'e Uymak
173                  Cuma Namazı
179                  Ramazan ve Kurban Bayramı Namazları
181                  Yolcu Namazı
187                  Talebelerle İlgili Hükümler
195                  Ruhsat Haddi
197                  Günah Yolculuğu
198                  Vatan Hükümleri
205                  Kadının Kocasına Tâbi Oluşu
206                  Büyük Şehirlerin Hükümleri
207                  Namaz İçin Naip Tutmak
208                  Âyât Namazı
210                  Nafileler
212                  Namazla İlgili Diğer Hükümler
219                  Hamile ve Süt Veren Kadın
220                  Hastalık ve Doktorun Men Etmesi
223                  Yemek ve İçmekten Sakınmak
226                  Kasıtlı Olarak Cünüp Kalmak
230                  Oruçluyken Veya Diğer Hallerde İstimna
233                  İftarla İlgili Meseleler
235                  Orucu Yemenin Keffareti ve Miktarı
237                  Orucun Kazası
241                  Oruçla İlgili Diğer Meseleler
244                  Hilali Görme
316                                             Farz Oluş Şartları
322                                             Marufu Emretmenin ve Münkerden Nehyetmenin Yolları
325                                             Diğer Hükümler

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Ehl-i Beyt ve Ehl-Sünnet Ekolleri c.2

    İhtilâflı konuların araştırılıp nereden kaynaklandığı incelenmeden Müslümanlar arasında vahdet ve bir ...
  • Tefsir Ekolleri c.2

    Kur’an-ı Kerim’i tefsirde yardım alınabilecek kaynaklardan biri, muhtelif metotlarla ayetleri tefsir etme ...