Sehl bin Sa’d Saidi kimdir?

2014/02/24
Soru
Lütfen (Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sahabelerinden olan) Sehl bin Sa’d Saidi hakkında bilgi veriniz.

Sehl bin Sa’d Ensari Saidi, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) tanınmış sahabelerinden olup Peygamberimiz vefat ettiği zaman 15 yaşındaydı. Onun asıl adı ‘Hazn’ idi, ama Peygamber (s.a.a) adını ‘Sehl’ diye değişti. Künyesi ‘Ebu’l Abbas’ idi. Uzun bir ömür sürdü. Medine’de ölen son sahabe olduğu söylenmektedir. Kimisi hicri 88 yılında, kimisi 91, kimisi de 96 yılında vefat ettiğini söylemiştir.[1]

Merhum Mamakani şöyle diyor: ‘Sehl bin Sa’d, Resul-i Ekrem’in (s.a.a) sahabelerinden ve Hz. Ali’nin (a.s) Şiilerinden idi.’[2]

Sehl, Resul-i Ekrem’den (s.a.a) ve Emir-ul Müminin’den hadis nakleden ravilerdendi.[3] Ondan, Kerbela esirlerinin Şam’a giriş şekliyle ilgili bir rivayet nakledilmiştir.[4]

--------------
[1]- İbn-i Esir, Usd-ul Ğabe, c.2, s.320, Beyrut, Dar-ul Fikr, h.k.1409; İbn-i Abdu’l Bir, el-İstiab, c.2, s.644, Beyrut, Dar-ul Ceyl, 1. Baskı, h.k.1412; İbn-i Hacer, el-İsabe, c.3, s.167, Beyrut, Dar-ul Kütüb-il İlmiyye, 1. Baskı, h.k.1415.

[2]- Mamakani, Tenkih-ul Mekal, c.2, s.76, Mevsuat-ı Aşura’dan (Cevad Muhaddisi) alınmıştır. Arapça çevirisi Halil Zamil el-Asi, Sehl bin Saad maddesi, Merkez-il Ebhas-il Akaidiyye: aqaed.com

[3]- Şeyh Tusi, Rical, c.1, s.40 ve 66, Necef, İntişarat-ı Hayderiyye, h.k.1381.

[4]- Allame Meclisi, Bihar-ul Envar, c.45, s.127, Beyrut, Müesseset-ul Vefa, h.k.1404, Ekber Esedi’nin eseri Pejuheşname-i İmam Hüseyin, s.425’ten faydalanılmıştır. Neşr ve Ma’na Gera, 1377, Defter-i Tebliğat-ı İslami-i Havza-i İlmiyye-i Kum, İsfahan şubesi’nin elektronik kütüphanesi sitesi: www.morselat.com

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğruların Öyküsü

    Doğruların Öyküsü, İslam dünyasının en saygın düşünürlerinden Murtaza Mutahhar&ici ...
  • El Mizan Tefsiri c.8

    el-Mîzan gibi çok yönlü bir tefsiri okumanın Kur'ân-ı Kerim'in anlaşılması ve ta ...