Peygamber Ekrem (s.a.a)’in peygamberlikle görevlendirilmesi ve mi’rac hadisesi bir günde mi (Recep 27) gerçekleşti?

2014/02/25
Soru
Şialara göre Peygamber Ekrem (s.a.a) Recep Ayının 27. Gününde peygamberlikle görevlendirilmiştir. Ama Ehl-i Sünnet’e göre bu gün, Mi’rac ve İsra hadisesinin gerçekleştiği bir gündür. Acaba bu iki büyük olay bir günde mi gerçekleşmiştir ve her sen tekrar ederek davam ediyor mu?

 Bu sorunun cevabının açıklanması için “Bi’set” ve “Mi’rac” meselesini söz konusu eden tefsir kitaplarını inceleyelim:

1. Bi’set’in tarihi konusunda Müslüman âlimleri arasında iki görüş vardır ve bu görüşlerden birisi Peygamber Ekrem (s.a.a)’in bi’seti’nin Recep Ayının yirmi yedinci günüyle alakalı olduğunu kabul eden Şia’nın görüşüdür. Ama başka bir görüşte Ehl-i Sünnet’e aittir ve onlara göre Ramazan Ayı Peygamber Ekrem (s.a.a) peygamberlikle görevlendirilmiştir.[1]

2. Peygamber Ekrem (s.a.a)’in mi’rac konusunda sadece Ehl-i Sünnet ve Şia arasında değil, bizzat Ehl-i Sünnet’in kendi arasında da hangi günde olduğu ve ne zaman olduğu hakkında ihtilaf vardır.[2]

Zikredilen bu noktaları dikkate alarak ve bazılarının Recep Ayının yirmi yedinci gününü Peygamber Ekrem (s.a.a)’in mi’rac zamanı olduğunu söylediklerini de[3] nazarda tutarak bu ikisi arasında bir farklılığın olmadığı görülür. Zira bu ikisinin gerçekleşmesi – bu faraziye esasınca – her ne kadar bir gündür ama görüş sahiplerinin tamamının ortak kanaatine göre bi’set’in birinci yılı, mi’rac yılı değil, bilakis mi’rac için başka yılları zikretmişlerdir.[4]

 -----------

[1] Tabatabai, Muhammed Hüseyin, “El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an”, Kum: Defteri İntişarati İslami, Musevi Hamedani, Muhammed Bakır,  c. 2, s. 25. (Hangi günde olduğu hakkında ihtilaf vardır).

[2] Tayyip, Seyit Abdülhüseyin, “Etyabü’l beyan fi Tefsiri’l Kur’an”, Tahran 1378 ş, İntişarati İslami, ikinci baskı, c. 8, s. 218; “El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an”, c. 13, s. 38, “Ruhu’l beyan” ın 15. Cildi ve 6. Sayfasından ve “Menakıp” kitabının 1. Cildi 177. Sayfasından nakledilmiştir.

[3] Mekarim Şirazi, Nasır, “Tefsiri Numune”, Tahran 1374 ş, Daru’l Kutubi’l İslamiye, birinci baskı, c. 12, s. 14.

[4] “Etyabu’l beyan fi Tefsiri’l Kur’an”, c. 8, s. 218; “El-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an”, c. 13, s. 38.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar

  • Doğruların Öyküsü

    Doğruların Öyküsü, İslam dünyasının en saygın düşünürlerinden Murtaza Mutahhar&ici ...
  • Bidat

    Sürekli ilahi dinleri tehdit eden tehlikelerin en önemlilerinden birisi, kendi nefsi isteklerine ulaşmak i& ...