Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?

2014/02/25
Soru
Berzahta veya kıyamette ezan okunacak mı?

 1- Berzah aleminde ezan okunması konusunda hadis kaynaklarında herhangi bir şey yoktur.

2- Bir rivayette İmam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Resul-i Ekrem (s.a.a) miraca gittiğinde geçmiş bütün Peygamberler Onun yanına geldiler. Cebrail, Allah’ın emriyle ezan okudu ve kamet getirdi.[1]

3- Kıyamette ezan okunacağı konusunda Resul-i Ekrem’den (s.a.a) gelen uzun bir rivayette bu dünyada ezan okuyanların kıyamette de ezan okuyacakları ve bunun ezan okuyanlara mükafaat olacağı belirtilmiştir. Soruyla ilgili hadisin bir bölümü şöyledir:

Bilal Habeşi diyor ki: Resullah’ın (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Kıyamet günü Allah Teala insanları bir yerde toplar ve nurdan melekleri ellerinde nurdan bayraklar, arkalarında yularları zümrütten, eyerleri halis miskten ve çok güzel kokuları olan atlarla ezan okuyanların yanına gönderir. Ezan okuyanlar onlara biner ve onların arkasında dururlar. Melekler atların yularını ellerine alırlar. İşte o anda müezzinler en yüksek sesle ezan okurlar...’[2]     

 ----------

[1] -Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.10, s.161-162, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404.

[2] -Şeyh Saduk, Men La-Yahduruhu’l-Fakih, c.1, s.294, Neşr-i Camiay-ı Müderrisin, Kum, 2. Baskı, HK.1404.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar