Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?

2014/03/03
Soru
Hızlı bir şekilde günah vesvesesinin önü nasıl alılabilir?

Günah vesvesesi günah gibi bir tür hastalıktır ve ondan kurtuluşun (başka her hastalık gibi) önlem ve tedavi diye iki merhalesi vardır. Günah vesvesesini önleme merhalesinde insanın Allah ile irtibatını takviye ederek ve Ehli Beyte (a.s) tevessülde bulunarak sürekli olarak günah vesvesesinin altyapısını ortadan kaldırabileceğine dikkat edilmelidir. Hakeza günahların kötü neticelerini göz önünde bulundurarak da günah vesvesesinin önü alınabilir.[1] Günah vesvesesinin tedavisi hakkında da, vesvese merhalesinde olduğu müddetçe günahın tedavisinin daha kolay olacağı söylenebilir; zira bu merhalede şeytan şehvet, hayal ve vehim araçlarıyla insanı günah ve vesveseye çağırdığı gibi, bunun karşısında melekler de tevhitsel fıtrat ve akıl gibi araçlardan istifade ederek insanı temizlik ve taharet yönüne davet eder. Bu merhalede eğer insan gerçekten Yüce Allah’tan yardım diler ve Peygamber ve Ehli Beytin mukaddes nurlarına tevessül ederse, şeytanî vesveselere galip gelebilir. Yanı sıra imamların (a.s) sahabelerine öğrettiği duaları okumak da bu hususta faydalıdır; bu dualar dua kitaplarında zikredilmiştir. Merhum Şeyh Abbas Kumî de Mefatihu’l-Cenan kitabında bazılarını başlıklarda zikretmiştir:

1. Nefis Konuşması Namazı: İmam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Kırk sabahı geride bırakıp nefsin konuşmasına muhatap olmayan hiçbir mümin yoktur. O halde mümin nefis konuşmasına muhatap olduğunda iki rekât namaz kılsın ve ondan Allah’a sığınsın. Hz. Âdem (a.s) nefsin konuşmasından Allah’a şikâyet etti. Bunun üzerine Cebrail nazil oldu ve “la havle ve la kuvvete illa billâh” söyle dedi. Bu zikri söyleyince nefis konuşması onda sona erdi. Kalpte bir şüphe meydana geldiğinde şeytanın vesvesesini def etmek için şöyle söylenmesi rivayet edilmiştir: هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم[2]  

2. Şeytanın Vesvesesini Def Etmek İçin Dua Etmek.

3. İblis’in Şerrini Def Etme Duası.

4. Sığınma Münacatı Ve Allah’a Sığınmak.[3]

Daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki adrese müracaat ediniz:

İndeks: Kötü Fikir Ve Hatıraları Def Etmek, 3525 (Site: 3755).

--------------
[1] Günahların kötü neticelerine daha çok aşina olmak için Günah Ve Eserleri, 204 (Site: 1073) adresindeki sorunun cevabına müracaat edebilirsiniz.

[2] Hadid, 3.

[3] Şeyh Abbas Kumî, Mefatihu’l-Cenan.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.

Yeni Makale ve Video öğeleri

Yeni Kitaplar