Sizden sonrakiler sizden ibret almadan, siz öncekilerinizden ibret alın. Nehc’ul-Belağa, 32. hutbe İmam Ali (a.s)

Hadis, İçtihat ve Fıkıh

Bazı Fıkhî İhtilaf Konuları

İslâm dini "inanç" ve "şeriat"ten (veya "varlık âlemini tanıma" ve "yapılması ve yapılmaması gerekenler"den) oluşur; buna usûl-i din ve fürû-i din de denir. Önceki konularda, birtakım ilkeler altında Şia inançlarını delilleriyle tanıdık. Yine Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt'inin hadisleri konusunda Şia'nın görüşünü açıkladık. Şimdi kısaca Şia'nın fıkhî metoduna değinip bu...

Hadis, İçtihat ve Fıkıh

136.   İmamiyye Şia'sı, akaid ve ahkâmda, ister Şia'nın hadis kitaplarında olsun ve ister Ehlisünnet'in; güvenilir ve emin kişiler tarafından Hz. Resuli Ekrem'den (s.a.a) nakledilen hadislere uymaktadırlar. İşte bu nedenle Şia'nın fıkıh kitaplarında bazen Ehlisünnet kanalıyla nakledilen rivayetlere de istinad edilmiştir. (Şia'nın dirâyet ilminde, hadisler dört kısma ayrılırken, böyle hadislere...