Dinin afeti haset, kendini beğenmişlik ve böbürlenmektir. el-Kafi, 2/307/5 İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Kur'an-i Kerim

Kur’an’da Kalp

  Ayetullah İbrahim Emini   "Kalp" kelimesi, Kur'ân-ı Kerim'de ve rivayetlerde sıkça kullanılarak İslamî literatürde çok özel bir yer kazanmıştır. Ancak kalpten maksat, vücudun sol tarafında yer alan ve devamlı atışıyla kanı vücudun her tarafına pompalayan hayvanî hayatın devamını sağlayan bir et parçası değildir elbette. Kur'ân-ı Kerim'deki açıklamalarda bunu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim’den...

Kur’an’ın KelimeTefsirine Bir Giriş

Ebulfazl Şukuri   En önemli ilimlerden birisi Kur'an ilimleri'dir/ Kur'an ilimleri içinde de en önemlisi ilm-i müfredat yani ayetlerde kullanılan kelimeleri tanıma ilmidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı uçsuz-bucaksız okyanus gibidir. Onun yüce mana ve maksatlarının derinliklerine girmek müfredat'ı ya da kelimeleri anlamakla olur ancak. Örneğin: Kur'an'da mecazlar, müteşabihler, müteradifler,...

Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur'an'ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teala'nın kendisi Kur'an'ı koruduğunu belirtmiştir: إنّا نحن نزّلنا الذِکر وإنّا له لحافظون.  "Zikr'i /Kur'an'ı/ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız."[1] O halde hiç kimsenin ondan bir harf eksiltip...

Kur’an’ın Toplanılma Zamanı

  Geçen bölümdeki açıklamalarımızdan Kur'an'ı ilk toplayanın Hz. Ali (a.s) olduğu anlaşılmaktadır. Ama Kur'an'ın ne zaman toplandığı hakkında tarih, tefsir ve Kur'an ilimleri ile ilgili eserlerde çok çeşitli sözler söylenmiştir. Bu konuda söylenen sözler, ilk bakışta çok uyumsuz ve birbirine zıt iddialarla doludur. Bu yüzden birçok araştırmacı gerçeğe ulaşmakta zorlanmıştır....

Tathir Ayeti Üzerine

          Muhammed Mehdi ASİFÎ   Allah'a, Resulü'ne, kıyamet gününe imandan sonra bir müslüman için hiçbir şey dinin temel ilkeleri ile fer'i hükümlerinin kaynağını bilmek kadar önem taşımamaktadır. Bilindiği gibi, Allah-u Teâlâ birtakım hükümler, helal ve haramlar belirleyerek kullarının bu hükümlere uymalarını emretmiştir. Ancak bir hükmün Allah'ın hükmü ve şer'i bir niteliğe sahip...

İbrahim Suresinin Tefsiri

  Ayetullah Cevadi Amuli Şeytanın İnsan Üzerindeki Nüfuzu Ve İnsanın Sapıklağa Düşmesi   Allah'ın gökleri ve yeri hak ile yarattığını görmüyor musun? Dilerse sizi giderir, yok eder ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. Onların tümü toplanıp Allah-'ın huzuruna çıktılar da zayıflar, büyüklük taslayanlara dedi ki: "Şüphesiz, biz size tabi idik, şimdi...

Kur’ân-I Kerim’in Risaleti

Ayetullah Cevadi AMULİ     MADDİ İHTİYAÇLARIN GİDERİLMESİ Hakkında   Kur'ân-ı Kerim'e göre, ruh gayb alemine, beden ise şehadet (madde) alemine ait varlıklardır. Asıl olan da Allah-u Teala'nın feyiz vasıtası olup şehadet alemine ilahi feyizler sağlayan gayb alemidir. Buna göre inanç vb. ruhi özellikler temel ve kök konumundadır. Mali ve ekonomik konulara bağlı olan...

Kur’anda Ehli Kitap

    Fuad Mikdadi   İslam güneşinin doğduğu ve Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) davetini açığa vurduğu günden bu yana sapıklık, küfür ve şirk orduları birbirlerine yardım çağrısında bulunmuş, ellerinde bulunan bütün araçları kullanarak bu davete karşı saldırıya koyulmuşlardır. Bunlar iki değerli şeyi yani Kur'an-ı Kerim ile Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve Pak Ehl-i beytini hedef...

Kur’an-ı Kerîm’den Dualar

1) Rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tağfir lenâ ve terhemnâ lenekûnenne min-el hâsirîn.    Dua olarak okunduğunda söylenebilecek olan Türkçe meali: "Rabbimiz! Biz kendi kendimize, kendi nefsimize zulmettik (günah işledik). Sen bizi bağışlamaz, yarlıgamaz, suçlarımızı örtüp silmez isen, hüsrâna düşenlerde oluruz şüphesiz!"    Arkasından şu Türkçe ibareler de eklenebilir: "Allah"ım! Sen Erhamur-Rahimîn-sin....

Büyük Şia Alimlerinin Kur’an’ın Tahrif Edilemediğine Dair Açıklamaları

Ehli Beyt Öğretisi 4 Ehl-i Beyt Mektebinin ünlü ve büyük alimleri Kur’an’ın tahrif edilemeyeceği konusunda açıkça görüşlerini belirtmiş ve bunun Ehl-i Beyt Mektebinde kesin ve sabit bir inanç olduğunu açıklamışlardır. Nitekim Allame Muhammed Hüseyin Kaşif’ul Gıta bu konuda icma olduğunu zikretmiştir.[1]  Şimdi Seçkin Alimlerden Bir Kaçının Bu Konuyla İlgili Açıklamalarını Nakledelim: 1-...

Kur”ân”da İbrahim Peygamber”in (a.s) Kıssası

İbrahim (a.s) çocukluğundan ergenlik çağının ilk dönemlerine kadar soydaşlarının toplumundan ayrı yaşıyordu. Sonra ortaya çıkarak babasının yanında yaşamaya başladı. Bu sırada babasının ve soydaşlarının putlara kulluk sunduklarını gördü. Babasının ve soydaşlarının bu davranışlarını hoş karşılamadı. Tertemiz ve arınmış fıtratı, yüce Allah tarafından hakkın gösterilmesi ve her şeyin melekûtunun gözlemlendirilmesi...

Hz. Ali (a.s) ve Hz. Fatıma (a.s)’ın Mushafları

Ehli Beyt Öğretisi 4 Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı: Kur’ani ilimler araştırmacıları ve alimleri, güvenilir çeşitli rivayetler esasınca Kur’an’ın Peygamber (s.a.a)’in vefatından sonra ilk defa Hz. Ali (a.s) tarafından bir araya getirildiğine inanmaktadırlar. Bu konuda İbn-i Nedim ve diğerleri şöyle rivayet etmişlerdir: “Ali (a.s) Peygamberin vefatından sonra insanların kendisinden başkalarına yöneldiğini görünce, Kur’an’ı toplamadığı...

Kur’an-ı Kerim’in Toplanış Tarihi

Kur’an-ı Kerim’in Resulullah (s.a.a)’in zamanında bir araya getirildiğini ispatlayan bir çok delil vardır.    Bu delilleri ayrıntılı bir şekilde incelemek uzun bir zaman gerektirmektedir. Onun için burada konuyla ilgili kaynaklardan yanlızca bir kısmına değinmeye çalışacağız.     Bazı görüş sahipleri, bugün İslam ümmeti içinde var olan Kur’an’ın, ayet ve surelerinin Hz....

Kur’an’ı Anlama Üzerine, Ayetullah Marifet İle Söyleşi

Ehli Beyt Öğretisi 4 Ayetullah Marifet, Ehl-i Beyt Mektebinin tefsir ve fıkıh alanında görüş sahibi alimlerdendir. Et-Temhid fi Ulumi’l-Kur’n adlı kitabı tefsir alanında yayınlanmış olan eserlerinden biridir. SORU: İlk olarak, Kuran’ı anlamanın mümkün olup olmadığı konusu sormak istiyoruz. Daha sonra, Kuran’ı anlamanın ölçüsü nedir? Kuran’dan çıkardığımız anlam, elde ettiğimiz mana hangi...

Kur’an Okumanın Bereketi

Hamd ve sena, alemlerin Rabbi Allah’adır; selat ve selam, yüce peygamberimiz ve efendimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.a) ve masum Ehl-i beytinedir.     Allah’ın kulları, sizi ve kendimi Allah’tan sakınmaya ve takva edinmeye çağırıyorum.     Konu bütünlüğünün korunması için geçen haftalardaki hutbelerin içeriğine, ana başlıklar halinde kısaca değineceğim.   1-Kur’an-ı Kerim, insanı...

Kur’an, Hakkı Batıldan Ayırt Etme Vesilesidir

   Kur’an ile menus olmak, insana hakkı batıldan ayırt etme gücü verir. Çünkü Kur’an-ı Kerim’in yüce isimlerinden biri “Furkan”dır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:    “Kitabı, sana gerçek ve ellerinde bulunanı gerçekleyici olarak indirdi, Tevrat ve İncil’i de indirdi. Evvelce, insanlara hidâyet olarak, gerçekle bâtılı ayırt eden kitabı da indirdi. Tanrı âyetlerine...

İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı

Cafer Emin/Ehli Beyt Öğretisi 2 Hz. Ali (a.s)'ın mushafı, İslam tarihi açısından ilk kitap oluşu, tefsir ve Kur'an ilimleri açısından büyük öneme sahiptir. Bu kitabın en belirgin özelliği, yazarının Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s) oluşudur. İmam Ali (a.s)'ın vahiy şahidi, kitap ilmine sahip olan kimse, Peygamber ilminin varisi, onun daimi arkadaşı, Peygamber...

Kur’an Okuyucu ve Taşıyıcılar

 Kur’ an taşıyıcıları, cennet arifleridirler.    Yüce Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:    “Kur’ an taşıyıcıları, cennet ehlinin arifleridirler.” [1]    Kur’ an’ ın hükümleri, nasihatları ve öğretileriyle kendilerini eğiten Kur’ an ehli ve taşıyıcıları, en güzel ve en yüce makam sahipleridir. Bu insanlar, dünya hayatında peygamberlerin öğretilerine bağlı oldukları gibi, kıyamette...

Kur’an Işığında Tağut

   Kur’an-i Kerim’de tağut kelimesi geçen ayetleri zikrederek bu sözcüğün Kur’an literatüründe ne anlama geldiğini anlamaya  çalışalım:     1. ayet:  Dinde zorlama yoktur; artık hak ile batıl iyice ayrılmıştır. Tağutu inkar edip Allah"a inanan kimse, kopmak bilmeyen sağlam bir kulpa sarılmıştır. Allah işitendir, bilendir.[1]     2. ayet:  Allah inananların dostudur. Onları...

Kur’an’ın İnişi

    Kur’an-ı Kerim; aziz ve hekim Allah’ın, aziz ve alîm Allah’ın, diri ve yarattıklarını tedbîr eden Allah’ın, rahman ve rahim Allah’ın, alemlerin rabbi Allah’ın, yüce öğretici ve övgü sahibi hakîm Allah’ın katından Hatem’ül Enbiyanın (s.a.a) kalbine ve oradan da mümin ve muvahhitlerin kalplerine nazil olmuştur ki insanların ruhlarını...

Kur’an’ın Hakikatine Ulaşmak

 Kur’an hakkında önemli olan sorulardan biri, Kur’an-ı Kerim’in herkes tarafından anlaşılabilir olup olmadığıdır. Acaba herkes Kur’an’ın hakikatine ulaşabilir mi?      Kur’an-ı Kerim de aynen “yakin” gibi zatî anlamda hüccet midir, yoksa onun hüccet oluşu başka bir şeyden mi kaynaklanmaktadır?      Kur’an-ı Kerim, içerdiği bazı ayetlerde “nur” olarak nitelendirilmiştir. Nurun...