Allah’ı zikretmek şeytanı kovar. Gurer’ul-Hikem, 5162 İmam Ali (a.s)

Zürare

Soru İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi? Onun tüm rivayetleri kabul edilebilir mi? Kısa Cevap Zürare İmamların (a.s) yarenlerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır. İmamların yarenleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren...

Zülkarneyn

Soru Zülkarneyn kimdir? O bir peygamber miydi? Kısa Cevap Zülkarneyn’in ismi Kehf Sûresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’ân’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuruş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden...

Zülfikar

Soru İmam Ali’nin Zülfikar’ı şimdi nerededir? Kısa Cevap Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1] Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: “Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.” [2] Zülfikar’ın olayı İslâm’ın ilk yıllarındaki savaşlardan birinden kaynaklanmaktadır. Uhud savaşı İslâm’ın ilk dönemindeki en zor savaşlardan biridir. Bu tehlikeli savaşta herkesten...

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi,...

Yaratılış Zamanı

Soru İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Kısa Cevap Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda açık bir şey yoktur. Tarihi kaynaklarda ise Hz. Âdem’in (a.s) bundan altı ya da yedi bin yıl önce yaratıldığı söylenmektedir. Fakat bilim insanları, insan ömrünün milyonlarca yıl öncesine dayandığını söylemekteler. Yani Hz. Âdem’den...

Ümmü Ammâre /Nesibe

Soru Ümmü Ammare kimdir? Cevap İslam’ın ilk günlerinde güçlenip yayılmasının en büyük nedenlerinden biride kadınlardı. Hz. Ali’nin (a.s) dışında daha hiçbir erkek iman etmemişken Hz. Hatice (s.a) iman etmiş ve Müslümanlığı seçmişti ve daha sonraları müşriklerin ambargosunda tüm malını Allah yolunda harcayarak, İslam’ın yok olmasının önünü almıştı. Yahut Sümeyye canını bu kutsal...

Ümmü Eymen

Soru Ümmü Eymen kimdir? Cevap Mümine ve örnek kadınlardan biri de; Peygamber efendimizin dadısı, Ona ilk iman eden ve yıllarca O hazretin (s.a.a) hizmetinde bulunan Ümmü Eymen’dir (Ümmü Eymen, yani Eymen’in annesi). Asıl ismi Bereket olan Ümmü Eymen, Habeşistanlı Salebe b. Amr’ın kızıdır. Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi, O vefat edince Peygamber’in tüm...

Usame’nin Ordu Komutanı Seçilmesi

Soru Neden Allah Resulü (s.a.a) Usame adındaki bir genci İslâm ordusunun komutanlığına seçti? Bazılarının muhalefetine rağmen neden komutanı değiştirmedi? Kısa Cevap Bazılarının Usame’nin komutanlığına muhalefet etmesi bahaneydi. Zira o şartlarda Medine’yi terk etmek istemiyorlardı. Usame dışında başka her kim seçilseydi de yine muhalefet edeceklerdi. İmam Ali (a.s) de bu makama seçilmedi. Zira...

Ubey bin Ka’b’ın

Soru Ubey bin Ka’b’ın hakkında bilgi verir misiniz? Kısa Cevap Ubey bin Ka’b, Hz. Peygamber’in (s.a.a) en meşhur sahabelerinden biridir. Bütün Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şiî kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehl-i Beyt’e (a.s)...

Tarihte Şia’nın Kazanımları

Soru Mescidu’l-Aksa Ömer’in zamanında azat edildi ve daha sonra Sünnî mezhepli olan Selahattin Eyyübî gibi bir rehber döneminde azat edildi. (Bunlar Sünnilerin İslâm’a kazandırdıkları kazanımlardır.) Şia’nın tarih boyunca İslâm’a ne gibi kazanımları olmuştur? Acaba bir karış toprak fethedebilmişler mi? Acaba İslâm ve Müslümanların düşmanlarından herhangi bir düşmanı geri çevirebilmişler mi? Ayrıntılı...

Şeyh Tûsi’nin İktisat Risalesi

Soru Şeyh Tûsi’nin (r.a) iktisat risalesi hangi konuları içermektedir? Bu risale hakkında bize bir açıklamada bulunmanız mümkün müdür? Kısa Cevap Şeyh Tûsi olarak meşhur olan İmamiye Şia’sının değerli fıkıh usul, tefsir, kelam ve hadis âlimi Şeyh Ebu Cafer b. Hasan Tûsi (r.a), İran ve İslâm kültürünün iftiharlarındandır ve kendisi muhtelif ilmî alanlarda...

Şeyh Tûsi’nin Siyasi Görüşleri

Soru Şeyh Tûsi’nin siyasî düşüncesinin devletsel boyutlarını açıklar mısınız? Kısa Cevap Şeyh Tûsi’nin devlet hakkındaki siyasî düşüncesinin değişik boyutları vardır: 1- İslâm Devletinin Hedefleri: Şeyh Tûsi İslâm devletinin nihaî hedeflerinin şunlar olduğuna inanmaktadır: 1- 1- Toplumda düzen ve emniyetin sağlanması. Bunların olmaması durumunda kaos hâkim olacaktır. 1- 2- Toplumsal adaletin sağlanması. Adaletli ve halkın onayını...

Suheyb-i Rumî

Soru Suheyb-i Rumî’nin kişiliği hakkında bilgi verir misiniz? Bu zat Ehl-i Beyt’in dostlarından mıdır? Hz. Ali’nin imametini kabul etmiş midir? Kısa Cevap Suheyb b. Sinan, Irak asıllı ve Dicle’nin kıyılarında Musul şehrinin yakınlarında yaşayan kabilelere mensuptur. Babası ve amcası Kesra tarafından Ebelle şehrinin yönetimini üstlenmişler, İran ve Rum arasında cereyan eden savaşlardan...

Sıla-i Rahim

Soru Hz. Peygamber (s.a.a), Ebu Leheb’e karşı da sıla-i rahim sünnetini uyguluyor muydu? Kısa Cevap Sıla-i rahim, akrabalar ile irtibatı sağlayan amele denir. Bunun İslâm açısından önemi, kâfir akrabalar ile dahi irtibatın kesilmesinin yasaklanmış olması derecesindedir. Elbette kâfir akrabalar inatçı olur ve İslâm’a darbe vurma niyeti taşırsa, İslâm onlara sıla-i rahimde bulunmayı...

Sıffîn ve Nehrevan Savaşları

Soru Sıffîn ve Nehrevan Savaşlarına sebep olan etkenler nelerdi? Kısa Cevap Muaviye’nin, Hz. Ali’nin (a.s) Osman’ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali’ye biat etmekten kaçınıp ona başkaldırması, Sıffîn Savaşını çıkaran en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kâmil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr bin As’ın kurduğu...

Peygamberlerin Kabirleri

Soru 1. Hz. Şuayb, Lut, Yusuf, Yunus, Âdem, Musa, İsrail, İshak, İbrahim, Harun, Davut, Süleyman, İdris, İsa, Yahya, Zekeriya ve Nuh’un kabri nerdedir? 2. Nasıl vefat etmişlerdir? 3. Acaba her birinin kabir ve türbeleri var mıdır? Lütfen bu soruları yanıtlayınız. Kısa Cevap Tarihçiler arasında, büyük kimseler ve şahsiyetler, özellikle ilahi peygamberler olmak üzere, az...

Peygamber’in (s.a.a) Güç Kazanınca Değişmesi

Soru Neden Peygamber’in şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir? Kısa Cevap Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Resulullah (s.a.a) değişik durumlarda, içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Ayrıntılı...

Peygamber’den Sonra Hz. Fatıma

Soru Ehl-i Sünnet kaynaklarında Peygamber’in vefatından sonra Hz. Fatıma’nın evine saldırı düzenlendiği konusu var mıdır? Kaynaklarıyla beraber açıklayınız. Kısa Cevap Tarihsel olan bu gerçek canlı bir şekilde tarih ve hadis kitaplarında tüm baskılara rağmen nakledilmiştir. İbn Ebu Şeybe, Belazurî, İbn Kuteybe gibi Ehl-i Sünnet’in büyük şahsiyetleri bu konuyu teyit etmişlerdir. Ayrıntılı Cevap Konuyla ilgili...

Namazda Hz. Ali’nin Ayağından Çıkarılan Ok

Soru Namaz esnasında Hz. Ali’nin ayağından kırılmış mızrak parçasını çıkarma hikâyesi doğru mudur? Kısa Cevap Mubidî’nin Keşfu’l-Esrar tefsirinden alıntılanmış aşağıdaki metin bazı insanların kafasında soru işareti oluşturabilir. Metin şudur: “…Kitaplarda şöyle nakletmektedirler: Ali’ye (a.s) savaşta bir ok isabet etmiş ve ok kemiğe saplanmıştır. Çok çabalamalarına rağmen oku çıkaramazlar. Et ve deriyi yarmayana...

Muhammed bin Hanefiye

Soru Neden Muhammed bin Hanefiye Kerbela kıyamında İmam Hüseyin’e (a.s) yardım etmedi? Acaba onun hakkındaki “O imamet iddiasında bulundu” iddiası doğru mudur? Kısa Cevap Muhammed bin Hanefiye’nin imanî ve ahlâkî faziletleri ve şahsiyeti hakkında hüküm vermek -tarih boyunca bu şahsiyetin kişiliği ve konumu hakkında yapılan tahrifleri dikkate aldığımızda- gerçekten çok zordur. Ama...

Muaviye’nin Hz. Ali’ye (a.s) Muhalefet Nedeni

Soru Muaviye, Hz. Ali’ye (a.s) neden muhalefet etmiştir? Kısa Cevap Muaviye’nin Hz. Ali’ye (a.s) muhalefet etmesini, iki kültür ve düşünce şeklinin birbirine muhalefet etmesi ve birbirine aykırı olması şeklinde görmeliyiz. Bunun nedenini de tarafların özelliklerinde aramak gerekir. İmam Ali (a.s) ilim, imanda geçmişi olmak, cesaret, mertlik, fedakârlık ve adalet gibi sıfat ve...