Bakî Mezarlığını Ziyaret ve Ağlamak

Soru Bakî Mezarlığını ziyaret edenler ve bunların içerisinde özellikle İranlılar niçin ağlıyorlar? Kısa Cevap Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle ağlamanın içyüzünü ve nerelerde, nasıl ağlandığını bilmemiz gerekmektedir. Ağlamanın bir dış ve bir de iç yönü bulunmaktadır; öncelikle insanın iç dünyasında bir takım duygusal ve psikolojik etkileşimler olur, bununla birlikte beyinde bazı hareketler...

Bahaî İnancı ve Mensuplarının Durumu

Soru Bahaîlerin düşüncelerinin yanlış oluşu, necis olmalarının nedeni ve onların inançlarını saflıkla kabul edenlerin durumu hakkında açıklamada bulununuz. Kısa Cevap Bab adıyla tanınan Alimuhammed, ilk olarak 1847 yıllarında çok farklı inanç ve kurallar ortaya çıkarmaya başlamıştır. Sonraları onun düşüncelerini kabul eden ve daha da genişleterek Bahaîliği kuran Mirza Hüseyinali Baha’dır. Bu şahıs...

Bahailik ve Tarihi

Soru Bahailik konusu ve onların tarihi hakkında bilgi verebilir misiniz? Kısa Cevap Bahailik fırkasının kurucusu, Mirza Hüseyin Ali Nuri’dir. O, Muhammed Bab’ın, Molla Hüseyin Beşruyeyî’nin tebliği vesilesiyle ortaya çıkmasından sonra Muhammed Bab’ın anlayışına yönelerek onun görüşlerini kabul etmiştir. Muhammed Bab’ın ölümünden ve onun yerine geçen kardeşi Yahya Subh-u Ezel’i kabul etmemesinden sonra...

Azrail

Soru Ölüm meleği her diri varlığın canını almakta mıdır? Kısa Cevap Hadislerin genel ifadesinden anlaşıldığı kadarıyla ölüm meleği (Azrail) canları almakla görevlidir ve her canlı varlığın canını o almaktadır. Ancak önemli olan bütün canlıların canını alanın Allah olduğunu bilmektir. Onun uyguladığı sünnet gereği bu iş belli araçlar vasıtasıyla gerçekleşir. Bu vasıta ölüm meleği...

Akil ve Me’kul (Yiyen ve Yenilen)

Soru Akil ve me’kul (yiyen ve yenilen) şüphesini, cevabıyla birlikte açıklar mısınız? Kısa Cevap Akil ve me’kul şüphesi bedensel meada ilişkin yapılan en eski eleştirilerden biridir. Özetle eleştiri şöyledir: Kıtlık döneminde bir insanın başka bir insanın etini içinde bulunduğu kıtlık ve şiddetli açlıktan ötürü yediğini farz ediniz. Yenilen insanın bedeninin bütünü veya...

Akıl ve Din Çelişkisi

Soru Akıl, dinle çeliştiğinde neden yine de bizim Müslüman olmamız gerekiyor? Kısa Cevap Akıl, insanların içsel hücceti olup kemal yolunda kendilerine rehberlik eder. Şeriat (din) ise kirlilik girdabından insanları kurtarmak ve onları insanî kemal ve saadete sevk etmek için dışsal bir hüccettir. Buna göre zahir ve batın hüccetlerin birbiriyle çatışır olması mümkün...

Ahiretin Varlığının İspatı

Soru Ahiretin mümkün ve gerçek olduğuna dair hangi deliller mevcuttur? Kıyamet inancı nasıl kanıtlanmaktadır? Kısa Cevap Önem açısından ahiret ve kıyamet meselesi tevhid meselesinden sonra en önemli dinî ve İslamî meseledir ve Kur’an âyetlerinin üçte birinden çoğu bu hususta nazil olmuştur. Kıyameti ispat eden deliller aklî ve naklî diye iki bölüme ayrılmaktadır: 1....

Abdestte Ayakların Yıkanması

Soru Birinci soru: Ehl-i Sünnet abdestte ayağını yıkıyor ve ayağı yıkamanın farz olduğunu söylüyor ve kesinlikle bu farzdır. Şia ayağını mesh ederek niçin farzı terk ediyor? Farzın terk edilmesiyle büyük günah işlenmiş olmaz mı? İkinci soru: Siz Ehl-i Beyt Şiaları, Hz. Ali’nin (k.v) davranışlarına bağlısınız oysa Hz. Ali (k.v) ne...

Allah’ın Mahiyeti

Soru Allah’ın bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur? Kısa Cevap Yüce Allah zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Allah’ın sıfatları arasında yapılan mukayeseyle...

Allah’ın Kudret Nişaneleri

Soru Allah’ın yeryüzü ve gökyüzündeki kudret nişanelerini beyan eder misiniz? Kısa Cevap Gökyüzü, yeryüzü, onlarda yer alan ve evrende olan her şey tümüyle Allah’ın kudret nişaneleridir. Bu nişaneler hiç kimsenin tümünü saymaya güç yetiremeyeceği kadar çoktur. Kur’an-ı Kerim defalarca inanları bu âyetleri görmeye davet etmiştir. Galaksiler, sistemler ve onlarda bulunan gezegen ve...

Allah’ın Birliğinin Aklî Delili

Soru Allah’ın bir olduğunun akli delili nedir? Kısa Cevap İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teâlâ’yı bir bilmek, Onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici, akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğinin ispatı Onun birliğinin...

Allah’ın Yeri

Soru Acaba Allah’ın kalbimizde yer edindiğini söyleyebilir miyiz? Asıl soru şudur ki Allah nerededir? Bazıları Allah’ın kendi arşında yer edindiğini veya göklerde olduğunu söylüyorlar. Lütfen bu konuda bir açıklama yapınız. Kısa Cevap Allah hem göklerde ve hem de yerdedir, arşa da yerleşmiştir ve ayrıca kalbimizde de yer edinmiştir; Allah’ın bir zaman veya...

Allah Kelimesinin Anlamı

Soru Allah kelimesinin lügatteki anlamı nedir? Kısa Cevap Mübarek “Allah” kelimesi, özel bir isimdir ve Allah’ın en kapsamlı isimlerindendir. Hz. Ali (a.s.) Allah kelimesinin anlamı hakkında şöyle buyurmuştur: “Allah yaratıkların kendisinde şaşkınlığa düştüğü ve kendisine âşık oldukları bir mabud anlamını veriyor. Gözlerden gizli olan ve akılların (zatının künhünü) idrak edemedikleri varlıktır Allah.” Ayrıntılı Cevap Bu...

Allah ile İnsanların Ortak Özellikleri

Soru Allah’ın ilim, kudret, adalet ve hayat sıfatları ile insanın aynı sıfatları arasında ne gibi bir fark vardır? Kısa Cevap Yüce Allah, zatında kemali yansıtan sıfatlar ile nitelenir. İlim, kudret ve hayat bu kabildendir. İnsan da bu sıfatlarla nitelenir ve o Allah’ın izniyle bilen, güçlü ve diridir. Ama Allah’ın bu sıfatlarla nitelenmesi...

Allah’ın Kur’an’da İspatı

Soru Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için kesin bir delil öne sürülmüş müdür? Düzen, ahlâk ve estetik burhanlarının kesin olmadığını biliyoruz. Kısa Cevap İnsanın temel kaygılarından ve aynı şekilde dinlerin temel ve önemli konularından birisi, tanrının varlığı meselesidir. Kur’an’da Allah’ı ispat etmek için birçok kesin delil mevcuttur. İmkân ve zorunluluk burhanı, imtina burhanı,...