“Önce yaratan, ölümünden sonra tekrar dirilten O’dur. Bu, O’nun için daha kolaydır. Göklerde ve yerde olan en üstün sıfatlar O’nundur. O, güçlüdür, hikmet sahibidir.” Rum, 27

Mehdilik Konusu

Mehdilik Konusu

Ehli Beyt Öğretisi 3

Mehdilik inancı şii ve sünni tüm Müslümanların arasında var olan köklü ve sabit inançlardan biridir. Bu derecede ittifak ve ortaklık çok az konuda meydana gelmiştir. Ehl-i Sünnetin hadis kitapları aleme adaleti hakim kılacak olan Hz. Mehdi ( a.s )’ın kıyamını müjdeleyen rivayetlerle doludur. Bir çok alim, bu konuda başlı başına kitaplar yazmışlardır.”[1] Burada bazı sihah kitaplarında yer alan rivayetlere işaret etmek istiyoruz:

Sahiheyn’de Mehdi ile ilgili hadisler

Sahih-i Müslim ve Sahih-i Buhari de yer alan bir takım hadislerde her ne kadar Mehdi ( a.s )’ın adı açıkça zikr edilmemişse de, ama Hz. Mehdi hakkında yer aldıkları şüphe götürmeyecek derecede açıktır. Bu cümleden şu hadislere bakılabilir:

1-Buhari Sahih’inde Bab’un-Nuzul-i İsa b. Meryem’de Ebu Hureyre’den naklen Peygamber’in şöyle buyurduğunu nakl etmektedir:

“İsa b. Meryem aranıza indiğinde ve imamınız da sizden olduğunda haliniz ne olacak?”[2]

2-Müslim Sahih’inde Cabir b. Abdullah’tan naklen Peygamber’in şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir:

“Ümmetimden bir grup sürekli hak yolunda savaşacak ve kıyamete kadar üstün olacaklardır. Sonunda İsa b. Meryem nazil olur, onların emiri şöyle der: Gel bizlere namaz kıldır, ama o şöyle der: Hayır emiriniz kendinizdendir ve bu Allah’ın bu ümmete verdiği bir saygınlıktır.[3]

Diğer sihah kitaplarında yer alam Mehdilik ile ilgili hadisler

1-Tirmizi Sahih’inde Peygamber (s.a.a)’den şöyle rivayet etmektedir: “Adı adım olan Ehl-i Beyt’imden birisi Araplara hakim olmadıkça dünya sona ermez.[4]

2-Ebu Davud Sünen’inde şöyle rivayet etmektedir: “Kıyamet’in kopmasına bir gün dahi kalsa Allah Ehl-i Beyt'imden birini gönderir ve o yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adalet ile doldurur.” [5]

3-Ebu Davud ve İbn-i Mace, Peygamber ( s.a.a )’den şöyle rivayet etmektedir:

“Mehdi benim itretimden ve Fatıma’nın evlatlarındandır.”[6]

Mehdilik ile ilgili hadisleri Sünen-i Ebi Davud, c. 4, Kitab’ul-Mehdi; Sünen-i İbn-i Mace, Kitab’ul-Fiten, Bab-u Huruc’il-Mehdi, Cami’us-Sahih-i Tirmizi, Kitab’ul-Fiten,  Bab-u maca fil Mehdi gibi kaynaklarda inceleyebilirsiniz.

Mehdilik ile ilgili hadislerin mütevatir oluşu

Mehdi ( a.s ) ile ilgili rivayetlerin Ehl-i Sünnet kaynaklarında yer alışı ve ravilerinin sayısı o kadar çoktur ki hadis ilminin bazı alimleri bunun mütevatir olduğunu açıkça beyan etmişlerdir.

1-Ebu Abdullah Genci Şafii (h. 658), el-Beyan fi Ahbar-i Sahib’iz-Zeman’da şöyle demektedir: “Resulullah ( s.a.a )’den Mehdi ile ilgili nakl edilen rivayetler ve, ravilerinin çokluğuyla mütevatir ve müstefiz sayılmıştır.”

2-Hafız İbn-i Hacer Askalani (H. 852) ise Feth’ul-Bari de şöyle diyor: “Mehdi’nin bu ümmetten olduğu ve İsa ( a.s )’ın nazil olup arkasında namaz kılacağı hususundaki rivayetler mütevatirdir.”

Kadı Muhammed b. Ali Şevkani bu konuda yazdığı kitabını “et-Tevzih fi Tevatür-i ma cae fi’l-Muntezer ve’d-Deccal ve’l-Mesih” diye adlandırmıştır ve bu kitabında Mehdilik ile ilgili 50’den fazla hadis zikr ederek şöyle demiştir: “Bilgi ve zeka sahibi herkes zikr ettiğiniz bütün bu hadislerin tevatür haddine ulaştığını anlar. Dolayısıyla buradan da Mehdi-i Muntezer hakkında nakl edilen rivayetlerin mütevatir olduğu anlaşılmaktadır.

4-İbn-i Hacer Haysemi Şafii ise şöyle demiştir: “Bir çok mütevatir rivayetlerde yer aldığına göre Mehdi bu ümmetten olacak, İsa gökten inecek ve Mehdi’nin arkasında namaz kılacaktır.”[7]

5-Çağdaş Vahhabi Müftüsü Şeyh Abdullah b. Baz Mufti ise şöyle diyor: “Mehdi meselesi bellidir ve bu hususta nakl edilen rivayetler müstefizdir, hatta bazı ilim ehli bu hadislerin mütevatir olduğunu beyan etmiştir.”

…Bu hadisler mana yönden mütevatir hadislerdir, zira bir çok yoldan nakl edilmiş, birçok ravilerce rivayet edilmiş ve de çok çeşitli lafızlar ile ifade edilmiştir. Dolayısıyla bu hadisler hakkıyla bu vaad edilen insanın işini doğrulamakta ve kıyamının gerçekleşeceğini önemle vurgulamaktadır. Bu önder ahir zamanda Allah azze ve celle’nin İslam ümmetine verdiği en büyük nimettir. Mehdi kıyam edince adaleti ikame edecek, zulüm ve haksızlığı def edecek ve Allah bunun vesilesiyle bu ümmet arasında hayır ve iyilik bayrağını dalgalandıracaktır.”[8]

Mehdi (a.s) ile ilgili hadislerin mütevatir olduğunu söyleyen diğer bazı Ehl-i Sünnet alimleri ise şunlardır: Şeyh Muhammed Sefarini, Levami’ul-Envar’il-Behiyye’de; Şeyh Seduk Hasan Kenuçi, el-İzae Lima Kane Vema Yekunu Beyne Yedey’is Sae’de ve Muhammed b. Cafer Kettani ise en-Nezm’ul-Mütenasir, Min’el Hedis’il-Mütevatir kitapında.

 

 

 


[1]– Ehl-i Sünnetin bazı büyük hadis alimleri Mehdi ( a.s ) hakkında bağımsız kitaplar yazmışlardır. Örneğin: Hafız Ebu Nuaym İsfahani Kitab’ul-Mehdi’de; Celaluddin Siyuti, U’rf’ul-Verdi’de; İbn-i Kesir Dimeşki, el-Fiten ve’l-Melahim’de; İbn-i Hacer Haysemi Şafii, el-Kovl’ul-Muhteser fi Alamat’il-Mehdi el-Muntezer’de; Molla Ali Kari, el-Meşreb’ul-Verdi fi Mezheb’il-Mehdi’de…

[2]– Sahih-i Buhari, Bab-u Nuzul-i İsa, b. Meryem

[3]– Sahih-i Müslim

[4]– Sahih-i Tirmizi, be Şerh-i İbn’il-Arabi, 9/74 ve Sünen-i  Ebi Davud, Kitab’ul-Mehdi, 4282. hadis

[5]– Sünen-i Ebi Davud-Kitab’ul-Mehdi, 4283. hadis

[6]– Sünen-i Ebi Davud, Kitab’ul-Mehdi, 4284. Hadis ve İbn-i Mace, Bab-u Huruc’il-Mehdi

[7]– Yukarıdaki açıklamalar Muhammed Rıza Hekimi’nin Horşid-i Meğrib adlı kitabından (s. 82’den) nakl edilmiştir.

[8]– Mecellet’ül-Camiet’il-İslamiye, 1. Yıl, 3. Sayı, H. 1388, Zilkade ayı, Miladi 1969