Doğruluk emanettir, yalan ise hıyanet. Gurer’ul Hikem, 1116 İmam Ali (a.s)

Yazar - admin

Allah’ın Sevdiği Kimseler

Yusuf Tazegün Allah’ın sevgisine ulaşan gerçek hazineye ulaşmıştır, bu sevgi onun için her şeyden daha değerlidir. İlahi sevgi, çölün ortasında yolunu kaybetmiş, ekmeğini suyunu bitirmiş ve baygın bir halde ölümü bekleyen kimsenin yaşama isteğinden daha değerlidir. Ölüm döşeğinde ölmek üzere olan kimsenin birkaç gün daha yaşama isteğinden daha büyüktür. Allah’ın...

Hadisi Anlamanın Engelleri

Abdulhadi Mesudi Özet Hadisin manasını anlamanın, mana taşıyan başka her metin gibi kuralları ve metodu vardır ve her anlam ona nispet edilemez. Bu anlayış, metinlerin anlaşılmasına hâkim rasyonel metod izlendiği, engel ve afetlerin girdabına yakalanılmadığı takdirde söyleyen ve yazanın maksadına uygun olacak yahut en azından ona yakınlaşacaktır. Böyle olmadığı takdirde ise...

Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler

Ali Ekber Babai Bilimsel İçtihadla Tefsir Ekolünün Tarifi Bu ekolün taraftarları; birincisi, ayetleri tefsir ederken deneysel bilgilerden yardım almayı gerekli veya güzel görenler; ikincisi, Kur’an ayetlerinin büyük bölümünü deneysel bilgilerin yardımıyla tefsir edenlerdir. Fakat kimileri “bilimsel tefsir”i başka şekillerde de tarif etmiş ve sözkonusu iki özellikten yoksun olanları bilimsel tefsirin taraftarları...

Yeni Kelam ve Kapsamı

Ali Şirvani İslami Öğretilerin Üçlü Tasnifi İslami öğretiler, bir görüşe göre, nispeten yaygın üç temel bölümde yer alır: Akaid, ahlak ve ahkam. İslam akaidi, varlık ve yokluklar ve varlık âleminin hakikatlerini açıklayan İslam öğretilerini kapsamakta (İslami dünyagörüşü), nazari hikmet ve betimleyici bilimler (normatif bilimler karşısında) ile bağ kurmaktadır. Elbette ki dinî...

Dinin Menşei

Hasan Yusufiyan İlim adamlarının incelemeleri göstermektedir ki, insanlık tarihi dinle içiçedir ve insan hiçbir zaman dine ihtiyacı olmadığını düşünmemiştir.[1] Hatta ateistlerin çoğu bile “dinden arınmış dünya”yı ulaşılmaz varsayım kabul etmekte ve insanlık toplumunun geleceğini -tıpkı geçmişi gibi- dinî inançlarla birlikte görmektedir.[2] Fransız filozof ve tarihçi Ernest Renan’a (1823-1892) göre, “Dine...

Zürare

Soru İmamlar nezdinde Zürare’nin yeri ve şahsiyeti neydi? Onun tüm rivayetleri kabul edilebilir mi? Kısa Cevap Zürare İmamların (a.s) yarenlerinden olup onların nezdinde büyük bir yer ve makama sahipti. Kendisi icma ashabından sayılmaktadır. İmamların yarenleri nezdinde kendisinin güvenilirliği ve doğru sözlülüğü hakkında icma ve görüş birliği vardır. Her ne kadar kendisini yeren...

Zülkarneyn

Soru Zülkarneyn kimdir? O bir peygamber miydi? Kısa Cevap Zülkarneyn’in ismi Kehf Sûresinde geçmektedir. Zülkarneyn’in tarih açısından kim olduğu ve tarihin hangi meşhur şahsiyetine tekabül ettiği konusunda müfessirler ve tarihçiler arasında görüş ayrılıkları ve tartışmalar mevcuttur. Kur’ân’da belirtilen özellikler ve tarihçilerin görüşleri dikkate alındığında Zülkarneyn, Kuruş’un kendisidir. Müfessirlerin çoğu, onun insan türünden...

Zülfikar

Soru İmam Ali’nin Zülfikar’ı şimdi nerededir? Kısa Cevap Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1] Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: “Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.” [2] Zülfikar’ın olayı İslâm’ın ilk yıllarındaki savaşlardan birinden kaynaklanmaktadır. Uhud savaşı İslâm’ın ilk dönemindeki en zor savaşlardan biridir. Bu tehlikeli savaşta herkesten...

Yezid’in Tövbesi

Soru Yezid tüm bu yaptıklarından sonra tövbe etti mi? Tövbe etse bile, acaba böyle birinin tövbesi kabul edilir mi? Cevap Bu soru iki kısımdan oluşmaktadır. birincisi tarihi bölüm, ikincisi kelami bölüm. İkinci bölüm şu soruları peşi sıra getirmektedir; bu kadar büyük bir cinayet sonrası böyle bir kimse tövbe etme tevfiki bulabilir mi,...

Yaratılış Zamanı

Soru İnsanların babası Hz. Âdem’in (a.s) yaratılışından bugüne kadar geçen süre ne kadardır? Kısa Cevap Kur’ân-ı Kerim’de bu konuda açık bir şey yoktur. Tarihi kaynaklarda ise Hz. Âdem’in (a.s) bundan altı ya da yedi bin yıl önce yaratıldığı söylenmektedir. Fakat bilim insanları, insan ömrünün milyonlarca yıl öncesine dayandığını söylemekteler. Yani Hz. Âdem’den...

Ümmü Ammâre /Nesibe

Soru Ümmü Ammare kimdir? Cevap İslam’ın ilk günlerinde güçlenip yayılmasının en büyük nedenlerinden biride kadınlardı. Hz. Ali’nin (a.s) dışında daha hiçbir erkek iman etmemişken Hz. Hatice (s.a) iman etmiş ve Müslümanlığı seçmişti ve daha sonraları müşriklerin ambargosunda tüm malını Allah yolunda harcayarak, İslam’ın yok olmasının önünü almıştı. Yahut Sümeyye canını bu kutsal...

Ümmü Eymen

Soru Ümmü Eymen kimdir? Cevap Mümine ve örnek kadınlardan biri de; Peygamber efendimizin dadısı, Ona ilk iman eden ve yıllarca O hazretin (s.a.a) hizmetinde bulunan Ümmü Eymen’dir (Ümmü Eymen, yani Eymen’in annesi). Asıl ismi Bereket olan Ümmü Eymen, Habeşistanlı Salebe b. Amr’ın kızıdır. Resulullah’ın babası Hz. Abdullah’ın hizmetçisiydi, O vefat edince Peygamber’in tüm...

Usame’nin Ordu Komutanı Seçilmesi

Soru Neden Allah Resulü (s.a.a) Usame adındaki bir genci İslâm ordusunun komutanlığına seçti? Bazılarının muhalefetine rağmen neden komutanı değiştirmedi? Kısa Cevap Bazılarının Usame’nin komutanlığına muhalefet etmesi bahaneydi. Zira o şartlarda Medine’yi terk etmek istemiyorlardı. Usame dışında başka her kim seçilseydi de yine muhalefet edeceklerdi. İmam Ali (a.s) de bu makama seçilmedi. Zira...

Ubey bin Ka’b’ın

Soru Ubey bin Ka’b’ın hakkında bilgi verir misiniz? Kısa Cevap Ubey bin Ka’b, Hz. Peygamber’in (s.a.a) en meşhur sahabelerinden biridir. Bütün Müslümanların yanında saygıya sahiptir. Şiî kaynaklarında ondan sınırlı sayıda rivayet nakledilmiştir. Rical bilginleri, onu Allah Resulü’nün sahabelerinden ve vahiy kâtiplerinden saymışlardır. Kendisinden nakledilen rivayetler göz önünde bulundurulduğunda, onun Ehl-i Beyt’e (a.s)...

Tarihte Şia’nın Kazanımları

Soru Mescidu’l-Aksa Ömer’in zamanında azat edildi ve daha sonra Sünnî mezhepli olan Selahattin Eyyübî gibi bir rehber döneminde azat edildi. (Bunlar Sünnilerin İslâm’a kazandırdıkları kazanımlardır.) Şia’nın tarih boyunca İslâm’a ne gibi kazanımları olmuştur? Acaba bir karış toprak fethedebilmişler mi? Acaba İslâm ve Müslümanların düşmanlarından herhangi bir düşmanı geri çevirebilmişler mi? Ayrıntılı...

Şeyh Tûsi’nin İktisat Risalesi

Soru Şeyh Tûsi’nin (r.a) iktisat risalesi hangi konuları içermektedir? Bu risale hakkında bize bir açıklamada bulunmanız mümkün müdür? Kısa Cevap Şeyh Tûsi olarak meşhur olan İmamiye Şia’sının değerli fıkıh usul, tefsir, kelam ve hadis âlimi Şeyh Ebu Cafer b. Hasan Tûsi (r.a), İran ve İslâm kültürünün iftiharlarındandır ve kendisi muhtelif ilmî alanlarda...

Şeyh Tûsi’nin Siyasi Görüşleri

Soru Şeyh Tûsi’nin siyasî düşüncesinin devletsel boyutlarını açıklar mısınız? Kısa Cevap Şeyh Tûsi’nin devlet hakkındaki siyasî düşüncesinin değişik boyutları vardır: 1- İslâm Devletinin Hedefleri: Şeyh Tûsi İslâm devletinin nihaî hedeflerinin şunlar olduğuna inanmaktadır: 1- 1- Toplumda düzen ve emniyetin sağlanması. Bunların olmaması durumunda kaos hâkim olacaktır. 1- 2- Toplumsal adaletin sağlanması. Adaletli ve halkın onayını...