Her kim yüzsuyu ve haysiyetini seviyorsa, tartışmaktan uzak durmalıdır. Nehc’ül-Belağa 362. hikmet İmam Ali (a.s)

Matem Tutmanın Felsefesi

Soru Matem ve yas tutmanın felsefesini sormak sizce mantıklı mıdır? Ayrıca Şiaların imamları ve özellikle Hz. Hüseyin için yas tutmasının felsefesi nedir? Cevap Yeni oluşan tahlil ve açıklama eğilimlerini de göz önünde bulundurursak, çağımız insanı her zaman karşılaştığı ve kesin olarak kabul ettiği inançlar hakkında araştırmalar ve incelemelerde bulunmaktadır....

Hz. Hüseyin’in (a.s) Mateminin Önem ve Felsefesi

Soru Hz. Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir? Kısa Cevap İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir: 1. Kur’an değişik âyetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır. 2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak...

Hz. Hüseyin’in Şehit Olacağını Bildiği Halde Ölüme Gitmesi

Soru İmam Hüseyin (a.s) şehit olacağını biliyor muydu? Eğer biliyorduysa kendi ayaklarıyla ölüme mi gitti? Cevap Şia rivayetlerinden anlaşıldığı üzere masum İmamlarda, Allah tarafından verilen gayb bilgisi bulunmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “O, gaybı bilendir. Kendi gaybını (görülmez bilgi hazinesini) kimseye açık tutmaz (onu muttali kılmaz).”[1] Bu ayetten anlaşıldığı gibi gaybı...

Yok Olmak

Soru Yok olmak mümkün müdür? Ayrıntılı Cevap Yok olmaktan kastınız nedir? Doğmadan önceki hale dönmek midir kastınız? Örneğin insan bazen der ki: Keşke doğmasaydım. Geçmişe dönmek mümkün değildir. Zira zaman geçip gidiyor ve bu bizim istek ve irademize bağlı değildir; zaman geri de dönmez. Bu mana göz önüne alındığında yok...

Yeryüzünün En Üstün Yaratığı

Soru Allah Teâlâ’nın varlık âleminde bizim bilmediğimiz başka varlıkları yarattığı konusu da göz önüne alınırsa acaba insan yeryüzünde mi en üstün yaratıktır, yoksa bütün âlemde mi? Acaba Allah’ın insandan daha üstün bir varlığı yaratması mümkün müdür? Kısa Cevap Bize göre insan, varlık âleminde -ister yerde olsun ister gökte- bütün...

Yeniden Dirilişin Cismani veya Ruhanî Oluşu

Soru İnsanların cennetteki durumu nasıl olacaktır? Onlar bu dünyevi cisim ile mi cennete girecekler yoksa sadece ruhlar mı orada bulunabilir? Kısa Cevap Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahiretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı...

Yaşamda Sürekli Zorluklarla Karşılaşmak

Soru Bir müddet önce başladığım işte zarar ettim. Aile fertlerim sürekli hastalar. Ailede çalışan sadece benim ve hayat yükünü yalnız başıma omuzlamaktayım. Lütfen benim için bir çözüm yolu önerin. Kısa Cevap İnsanlar sürekli değişik yollarla Allah’ın sınamasına tabi tutulur ve başarılı şahıslar ancak bu sınamalardan yüz akıyla çıkanlardır. Bu...

Vahhabiler

Soru İslamcı radikaller ve özellikle de Vahhabilerin inanç çerçevesini ve Şia’ya yönelttikleri eleştirileri açıklar mısınız? Kısa Cevap Vahhabiler, Muhammed bin Abdulvahhab’ın takipçileridir. O, İbn Teymiyye ve öğrencisi İbn Kayyım Cevzî ekolünün takipçisi olup Arap yarımadasında yeni bir inancın temelini atmıştır. Vahhabilik İslamî fırkalardan sayılıp Arabistan, Pakistan ve Hindistan gibi...

Namazın Fürû-u Din’den Olması

Soru Namaz dinin direği ise neden Fürû-u Din’den sayılmıştır? Kısa Cevap Usul-u din, insanın akıl ve idrakıyla kabul ederek İslam’a girdiği inançlar topluluğuna denir. İslam’a girildikten sonra insanın üzerine bir takım bireysel ve toplumsal vazifeler farz olur ki onlardan biri namazdır. Namaz, ahkâmın içinde çok önemli bir yere sahip...

Usul-u Din’de Adaletin Yer Alması

Soru Neden Usul-i Din’de Allah’ın adalet sıfatı bir esas olarak kabul edilmekte ve diğer sıfatları Usul-i Din’den sayılmamaktadır? Kısa Cevap Şianın akaid temelleri Tevhid, Adalet, Mead, Nübüvvet ve İmamet’tir. Adalet, ilahi sıfatlardan biri olduğundan diğer sıfatlar gibi Tevhid’in içinde ele alınması gerekir, ancak sahip olduğu önemden dolayı ayrı olarak...

Usul ve Fürû-u Dinin Kaynağı

Soru Dinin usul ve fürû’u Ehlibeyt İmamlarının (a.s) hadislerinden mi alınmıştır? Eğer böyle ise lütfen kaynak gösteriniz. Değilse ne zaman ve kim tarafından böyle bir ayırım yapılmıştır? Kısa Cevap Dinin usul ve fürû’unun şu andaki şekli Ehlibeyt İmamlarının (a.s) hadislerinden alınmamıştır. Âlimler, dinî öğretileri bu şekilde bölümlere ayırmışlardır. Bu...

Furu-u Din

Soru Furu-u Din nedir? Cevap İslam dinin kendi inanç sitemi üzerine bina ettiği; uyulması, yapılması yahut sakınılması gerekilen bu fer-i öğretilere “Füru-u Din” denilmektedir. Furu-u din eğer insanın iç dünyası ve ruhi boyutuyla alakalı ise buna ahlak ve eğer insanın dış dünyası, eylemi, pratik yaşantısıyla alakalı ise buna da...

Usul-u Din

Soru Usul-u din nedir ve kaç tanedir, açıklayınız? Cevap Usul-u din, dinin temel inançlarını kapsar. İnsan aklını kullanarak ve akli delillerden yararlanarak her zaman karşısına çıkan üç sorunun cevabını bu bölümde alır: Beni ve bu âlemi yaratan birisi var mı, eğer varsa o kimdir? Yaratılış amacım ve bu dünyada bulunuş gayem...

Ulu’l-emr Âyeti

Soru “Ey inananlar, Allah’a, peygambere ve sizden olan emir sahiplerine (Ulu’l-emre) itaat edin.” âyeti kimin hakkında nazil oldu? Kısa Cevap Şia müfessirlerinin arasında “Ulu’l-emr”den maksadın, İslam toplumunun maddi ve manevî yaşamının tüm boyutlarındaki önderliğinin, Allah ve Peygamberi (s.a.a) tarafından kendilerine verilen masum imamlar olduğu ve onlardan başka kimsenin buna...

Tevrat’ta Geçen Hz. Süleyman’ın Allah’a İtaatsizliği

Soru Tevrat’ta zikredilen kıssaların ne kadar doğru olduğunu sormak istiyorum. Çünkü bu kitaplarda Hz. Süleyman’ın (a.s) ömrünün sonlarında Allah’a itaatsizlik ettiği belirtilmiştir. Yanı sıra Tevrat’ta Ahamenişler padişahlarına değinilen bölüm ne kadar muteberdir? Kısa Cevap Sorunuzu aşağıdaki kısımlara ayırabiliriz: 1. Tevrat’ın metin ve muhtevası ve özellikle de kıssaları doğru mudur, yoksa...

Tevessül

Soru Tevessül nedir? Kur’an’da, Peygamber’in (s.a.a) sünnetinde, Ehl-i Beyt (a.s), sahabeler ve Müslümanların yaşantılarında tevessülün caiz ve meşru oluşuna dair bir delil var mıdır? Kısa Cevap Yüce Allah dışında bir başkasına tevessül etmek ve ilahi peygamber ve evliyalardan yardım dilemek, Müslümanlar nezdinde normal ve olağan bir davranış sayılmıştır. Bu,...

Terörün İslam’da Yasak Oluşu

Soru İslam’ın terör hakkındaki görüşü nedir? Acaba birisini terör etmek ve hâkimin izni olmadan onu öldürmek doğru mudur? Cevap Bu sorunun cevabı şöyledir: İslam dini Müslüman olsun veya olmasın bütün insanlar için yaşam hakkına büyük bir önem vermekte ve saygı duymaktadır. İslam devletinin görevlerinden biri de, Müslümanlarla beraber Müslüman...

Tam Salâvat

Soru Salâvat getirirken âl-i Muhammed denmediğinde günah işlenmiş olduğu söylenir. Şunu biliyoruz ki Suyutî kendi tefsirinde, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî ve İbn Mace şöyle naklederler: Resulullah’a “Ey Allah’ın Resulü! Sana selam verme yolunu biliyoruz, nasıl sana salâvat getirelim?” diye sorduklarında Peygamber: “Şöyle deyin” dedi: “Allahumme...

Şirk

Soru Şirk nedir? Kısa Cevap Şirk lügatte, pay vermek anlamındadır, Kur’anî kullanımda ise şirkten kasıt Allah Teâlâ’ya ortak ve benzer koşmaktır. Şirk, tevhit ve hanifliğin karşısında yer almaktadır. Hanif, yani istikamet ve itidale yönelmek. Muvahhit insanlar şirkten yüz çevirip tevhit esasına yöneldikleri için onlara hanif denir. Şirk iki kısma ayrılır:...

Şiaların Ahiretteki Durumu

Soru Bir rivayette Hz. Ali’nin (a.s) şöyle buyurduğunu okudum: “Şia Müslümanlar cehenneme gitmeyecektir.” Aynı şekilde bir kitapta cehennemin birinci tabakasının Müslümanlara (Peygamber’in ümmeti) özgü olduğunu okudum! Bunlardan hangisi doğrudur? Kısa Cevap Kıyamette bireylerin muhasebeye çekilmesi, cennet nimetlerinden faydalanması veya cehennem azabına duçar olması, bir kaideye göredir. Yüce Allah bu...

Şia’da Üzüntünün Hâkim Olması

Soru İnsanların bütün hastalılarının ilacı gülmektir. Fakat Şiaların dini törenlerinin hepsinde ağlamak ve üzüntü hâkimdir. Acaba sizlerde gülmeye hiç mi yer yoktur? Cevap Bu soru birçok Müslüman’ın zihninde bulunmaktadır. Konunun genişliği ve inceliği, gerçeği arayanlara en güzel şekilde, İslam’ın doğru görüşünü derinlemesine açıklamayı gerektirmektedir. Bu soruya vereceğimiz cevap dört...