Her kim bir günahı ve çirkinliği ifşa ederse, onu yapan kimse gibidir. Her kim bir mümini bir şeyle kınarsa kendisi onu işlemedikçe ölmez.el-Kafi 2/356/2 Hz. Muhammed (s.a.a)

Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler

Ali Ekber Babai Bilimsel İçtihadla Tefsir Ekolünün Tarifi Bu ekolün taraftarları; birincisi, ayetleri tefsir ederken deneysel bilgilerden yardım almayı gerekli veya güzel görenler; ikincisi, Kur’an ayetlerinin büyük bölümünü deneysel bilgilerin yardımıyla tefsir edenlerdir. Fakat kimileri “bilimsel tefsir”i başka şekillerde de tarif etmiş ve sözkonusu iki özellikten yoksun olanları bilimsel tefsirin taraftarları...

Kuran’da Ehl-i Beyt (a.s)

Kur’an-ı Kerim düşünce, kanun ve değerler kaynağıdır... Kur’an, hayat programını düzenlemek ve hayat kanunlarını belirlemek üzere inen ilahî vahiy ve sözlerdir... Her Müslüman, Kur’an’ın belirlediği hayat çizgisinde hareket etmesi, Kur’an’ın getirdiği kanunlarla amel etmesi ve Kur’an’ın gösterdiği yolda yürümesi gerektiğini bilmektedir... Buradan yola çıkarak, bakalım Kur’an-ı Kerim, Ehl-i Beyt...

Kur’an’dan Esintiler

Üstat Muhsin Kıraati   Sılayı Rahim Onlar öylelerdir (fasıklardır) ki, kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah’ın; ziyaret edilip hâl ve hatırının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır.” Bakara, 27   “… Allah’ın; ziyaret edilip hâl ve hatırının sorulmasını istediği kimseler…”[1] ayetinin cümlesine ilişkin Allame...

Kur’an’ın ve Kutsal Kitabın Kadına Bakış Açılarının Karşılaştırılması

Dr. Füruzan Rasıkhî Özet Dinî bilgiler, kutsal dinî metinlerden elde edilen ve bu esasa göre şekil alan bilgilerdir. Bu bilginin önemli unsurlarından biri, kutsal metnin kadınlara bakış açısıdır. Bu makalede Kur’an ve Kutsal Kitap izleyicilerinin kadınlara dinî bakış açısı hakkında bilgi edinmek için bu iki kitaba başvurduk ve yaratılış hikâyesi ve...

Muhkem ve Müteşabih

Üstat Muhammed Hadi Marifet   Yüce Allah, Kuran-ı Kerim’de muhkem ve müteşabih ayetler hakkında şöyle buyurmaktadır: “Bu muazzam kitabı sana indiren O’dur. Onun ayetlerinin bir kısmı muhkem olup bunlar Kitabın esasıdır. Ayetlerin bir kısmı ise müteşabihtir. Kalplerinde eğrilik olanlar sırf fitne çıkarmak, insanları saptırmak ve kendi arzularına göre yorumlamak için müteşabih kısmına...

Kur’an Açıklayıcısı Olarak Resulullah (s.a.a)

Dr. Aliekber Babai   Ayet ve rivayetlerden anlaşılan odur ki, Allah Rasülü’nün (s.a.a) önemli görevlerinden ve işlerinden biri Allah’ın kitabını öğretmek ve onun anlam ve maksatlarını açıklamaktır. Allah Teala bazı ayetlerde, ayetleri okumaya ilaveten kitap ve hikmeti öğretmeyi Hazret-i Peygamber’in işleri arasında saymıştır.[1] Kitabı öğretmenin, onun kıraatini öğretmeyle sınırlı olmadığı, onun...

İbn Abbas ve Onun Tefsirdeki Konumu

Prof. Dr. Aliekber Babai   Abdullah b. Abbas hicretten üç yıl önce doğdu ve hicri 68’de vefat etti.[1] Sahabe asrının müfessirlerinden sayılmıştır. Onun müfessir olduğuna delalet eden rivayetler zikredilmiştir.[2] Ondan çok sayıda tefsir görüşü de nakledilmiştir.[3] Bazılarına geçtiğimiz bahislerde değinilmiş rivayetlerden anlaşılan odur ki, İbn Abbas Hz. Ali’nin (a.s) talebesiydi ve...

Kur’ân’da Hac

Üstad Abdullah Cevad-i Amulî   اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَم۪ينَۚ )96(۞ة۩ب ف۪يهِ اٰيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ اِبْرٰه۪يمَۚ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًاۜ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًاۜ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ )97(۞ة۩ب “Doğrusu insanlara (ma’bed olarak) ilk kurulan ev, Bekke’de (Mekke’de) olandır. Âlemlere...

Taberî’nin Tefsiri ve Tefsir Metodu

Ali Ekber Babaî   Ehl-i Sünnet’in rivayetle tefsirin içtihad okuluna mensup en önemli tefsirlerinden biri, Tefsir-i Taberî olarak meşhur Câmiu’l-Beyân an Te’vili’l-Âyi’l-Kur’ân’dır. Bu isim kitabın herhangi bir yerinde geçmemektedir ve fihrist yazarları da onun meşhur adıyla (Tefsiru’t-Taberî) yetinmişlerdir. İbn Nedim, Kur’ân tefsiri üzerine yazılmış kitapları sıralarken şöyle der: “Ebi Cafer Taberî’nin...

İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı – 2

(İkinci Bölüm) Cafer EMİN/Erenler2 Kur'an'ın Toplanılma Zamanı Geçen bölümdeki açıklamalarımızdan Kur'an'ı ilk toplayanın Hz. Ali (a.s) olduğu anlaşılmaktadır. Ama Kur'an'ın ne zaman toplandığı hakkında tarih, tefsir ve Kur'an ilimleri ile ilgili eserlerde çok çeşitli sözler söylenmiştir. Bu konuda söylenen sözler, ilk bakışta çok uyumsuz ve birbirine zıt iddialarla doludur. Bu yüzden birçok...

İslami İlimler Sürecinde Kur’an’ın Dili

Prof. Dr. Muhammed Bâkır Saidirûşen Çeviri: Kenan Çamurcu     Kur’an’ın Dili, İç Zorunluluklar Kur’an’ın ne tür bir dile sahip olduğu, acaba bir tek dili mi, yoksa birçok dili mi bulunduğu, Kur’an dilinin özelliklerinin neler olduğu gibi soruların cevabını araştırmak pek çok bakımdan zaruri görünmektedir. Çünkü bir yandan Kur’an’ın diğer dinlerin metinleriyle köklü farklılıkları...

İlk Kur’an Tefsiri Olarak Hz. Ali (a.s)’ın Mushafı – 1

Birinci Bölüm Cafer Emin/Erenler 1 Hz. Ali (a.s)'ın mushafı, İslâm tarihinde Kur'an ve Kur’an ilimlerini ihtiva eden ilk kitap oluşu hasebiyle büyük öneme sahiptir. Bu kitabın en belirgin özelliği, Müminlerin Emiri Hz. Ali (a.s)’a ait oluşudur. İmam Ali (a.s) vahyin şahidi, kitap ilminin sahibi, Peygamber’in ilminin varisi, onun daimî arkadaşı ve ilim şehrinin...

Ma’sum İmamların Tefsirinden İncelikler

Muhammed Hadi Marifet Hazırlayan: Abdullah Turan   Özet Ehl-i Beyt imamlarının, Kur’an-ı Kerim’in tefsiri hususunda üstlendikleri rol, bu yüce kitabı doğru ve sağlam üsullere dayanarak kapsamlı bir şekilde ve derince inceleyip hikmetli manaları çıkarmanın yol ve yöntemini öğretme olmuştur. Zira Kur’an ayetlerinin manalarını kavrayıp hikmetli manaları onlardan çıkarmanın birçok incelikleri vardır ki, onlardan...

Kur’an’da Hz. Mehdi (a.s)

Abdullah TURAN/Erenler2   Açıktır ki Kur'an-ı Kerim; insanoğlunun kadınlarının, erkeklerinin, yaşlılarının, gençlerinin, bilginlerinin, cahillerinin,  yoksullarının, zenginlerinin, köylülerinin, şehirlilerinin, göçebelerinin ve yerleşik olanlarının, kısacası hangi sudan ve topraktan, hangi grup ve tabakadan, hangi renk ve ırktan olursa olsun tüm insanlığın, bütün çirkinliklerden arındırılması ve her şeyin doğrusu olan doğru yola hidayet edilmesi...

Kur’an’da Sosyal İnsanın Özellikleri

Yusuf Tazegün Kavramsal Yaklaşım 1. İnsanlar Arası İlişkiler İnsanın çevreyle olan ilişkileri sonucu geliştirdiği algılar, duygular, düşünceler, değerler, yargılar, amaçlar ve bunların birbiriyle olan ilişkileri karşılıklı etki sonucu kişiliği oluşturur. Dolayısıyla insanın gelişimi süresince karakterini oluşturan ve kişiliğine etki eden faktörlerin başında değerler, inançlar ve tutumlar gelmektedir. Ayrıca ihtiyaçlar da, davranışların belirleyiciliği noktasında...

Tathir Ayeti Üzerine

Muhammed Mehdi TURAN/Erenler 4-5 Allah'a, Resulü'ne, kıyamet gününe imandan sonra bir Müslüman için hiçbir şey dinin temel ilkeleri ile fer'î hükümlerinin kaynağını bilmek kadar önem taşımamaktadır. Bilindiği üzere Allah-u Teâlâ, birtakım hükümler belirleyerek kullarının bu hükümlere uymalarını emretmiştir. Ancak bir hükmün Allah'ın hükmü olabilmesi için, Allah-u Teâlâ tarafından belirlenmiş olan...

Kur’an’da Kalp

  Ayetullah İbrahim Emini   "Kalp" kelimesi, Kur'ân-ı Kerim'de ve rivayetlerde sıkça kullanılarak İslamî literatürde çok özel bir yer kazanmıştır. Ancak kalpten maksat, vücudun sol tarafında yer alan ve devamlı atışıyla kanı vücudun her tarafına pompalayan hayvanî hayatın devamını sağlayan bir et parçası değildir elbette. Kur'ân-ı Kerim'deki açıklamalarda bunu ortaya koymaktadır. Kur’an-ı Kerim’den...

Kur’an’ın KelimeTefsirine Bir Giriş

Ebulfazl Şukuri   En önemli ilimlerden birisi Kur'an ilimleri'dir/ Kur'an ilimleri içinde de en önemlisi ilm-i müfredat yani ayetlerde kullanılan kelimeleri tanıma ilmidir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamı uçsuz-bucaksız okyanus gibidir. Onun yüce mana ve maksatlarının derinliklerine girmek müfredat'ı ya da kelimeleri anlamakla olur ancak. Örneğin: Kur'an'da mecazlar, müteşabihler, müteradifler,...

Kur’an’ın Tahrif Meselesi

  Kur'an'ın tahrif olduğu görüşü, ister Şia, ister Ehl-i Sünnet hiç bir müslümanın kabul edemeyeceği bir görüştür. Çünkü izzet ve azamet sahibi olan Allah Teala'nın kendisi Kur'an'ı koruduğunu belirtmiştir: إنّا نحن نزّلنا الذِکر وإنّا له لحافظون.  "Zikr'i /Kur'an'ı/ biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız."[1] O halde hiç kimsenin ondan bir harf eksiltip...

Kur’an’ın Toplanılma Zamanı

  Geçen bölümdeki açıklamalarımızdan Kur'an'ı ilk toplayanın Hz. Ali (a.s) olduğu anlaşılmaktadır. Ama Kur'an'ın ne zaman toplandığı hakkında tarih, tefsir ve Kur'an ilimleri ile ilgili eserlerde çok çeşitli sözler söylenmiştir. Bu konuda söylenen sözler, ilk bakışta çok uyumsuz ve birbirine zıt iddialarla doludur. Bu yüzden birçok araştırmacı gerçeğe ulaşmakta zorlanmıştır....

Tathir Ayeti Üzerine

          Muhammed Mehdi ASİFÎ   Allah'a, Resulü'ne, kıyamet gününe imandan sonra bir müslüman için hiçbir şey dinin temel ilkeleri ile fer'i hükümlerinin kaynağını bilmek kadar önem taşımamaktadır. Bilindiği gibi, Allah-u Teâlâ birtakım hükümler, helal ve haramlar belirleyerek kullarının bu hükümlere uymalarını emretmiştir. Ancak bir hükmün Allah'ın hükmü ve şer'i bir niteliğe sahip...