“Nefsani istekler ve şehvet sebebiyle akıl ortadan gider.” Gurer’ul-Hikem, 5180 İmam Ali (a.s)

Kur'an-i Kerim

Kur’ân’ın Bilimsel Mucizeleri

    Kur'ân'ın tek ve asıl amacı, kendisinin de vurguladığı gibi insanları dünyevî ve uhrevî saadet yoluna hidayet etmek olmasına rağmen, yer yer doğa bilimleri, fizyoloji ve astronomi... gibi alanlara değinmiş ve birçok gerçeklere ışık tutmuştur. Kur'ân'ın mucize olduğunun bir başka versiyonudur bu. Çünkü İslâm Peygamberi, kesin tarihî belgelerin tanıklığıyla...

Kur’an-ı Anlamanın Önündeki Engeller

  İlahi ve ebedi bir mucize olan Kur’an’da her şey sonsuzluğu göstermektedir. Ve anlamları için hiçbir had ve sınır yoktur. [1] Bundan da anlaşıldığı üzere Kur’an-ı doğru anlamanın yolu ayetler hakkında insanın zihni ve soyut yorumu değildir. İtibari beşeri ölçüler sonsuz değerler okyanusu karşısında hiçbir değere sahip değildir. Kur’an’ın kökeni, nüzul...

Kur’an-ı Kerim’de Tevhid

Genel kavramlar hakkında derinleşen hiçbir araştırmacı şüphe etmez ki, tevhit meselesi bu tür meselelerin en derin boyutlusu,tasavvur ve idrak edilmesi en zor olanı ve en karmaşığıdır. Çünkü tevhit meselesi, zihinlerin algıladığı sıradan genel meselelerden,vicdanların aşina olduğu, kalplerin yabancısı olmadığı gündem tartışma konularından daha üst düzeydedir. Akıllar bu nitelikte bir meseleyi...

Kur’an’da Rüya

Kur’an’da bahsedilen konulardan biri de uyku ve rüya görmektir ki sadece Yusuf suresinde üç önemli ve kader belirleyici rüyaya değinilmiştir. Rüya insan hayatının önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. İnsan ömrünün üçte biri uykuda geçmektedir. İnsan uykuda çeşitli rüyalar görmektedir, ama buna rağmen insanların çoğu uyku ve rüya hakikatinden habersiz bulunmaktadır. Uyku,...

Kuran Mucizelerinin Şekilleri

Düşünürler Kur’an’ın mucizeleri hakkında birçok meseleyi gündeme getirmiş ve bunları farklı boyutlarda incelemişlerdir. Tabi konu hakkında farklı görüşler de vardır. Selefler bir şekilde düşünmüş halefler başka bir şekilde düşünüp seleflerin beyanlarına yeni şeyler ilave etmişlerdir. Aşağıda Kur’an’ın mucizeleri hakkında öne sürülen farklı görüşlere değineceğiz. 1-Arap edipler ve uzman edebiyatçılar Kur’an’ın yüce...

Kur’an’ın İnsan Hayatındaki Rolü

  İnsan beden ve ruh, aşina ve yabancı, ayb ve gayb bileşimi bir varlıktır. İnsan için aşina olan, ruh; yabancı olan ise bedendir. Hamd ve sena, alemlerin Rabbi Allah’adır; selat ve selam, yüce peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya (s.a.a), masum Ehl-i beytine (a.s) ve seçkin ashabınadır. Değerli okurlara sunduğumuz, uzunca da olsa bu yazı...

Kur’an-ı Kerim ve Peygamberlerin Müjdeleri

Doç. Dr. Abdurrahim Süleymanî Özet Acaba mevcut Tevrat ve İncil’de İslam Peygamberi (s.a.a) müjdelenmiş midir? Kur’an’ın bu konuyla ilgili konumu nedir? Bu makalenin yazarına göre Kur’an’da, mevcut Tevrat ve İncil’de İslam Peygamberi vasfedilerek gelişinin –isimle değil- müjdelendiği geçmektedir ve bu iki kitapta bu iddiayı teyit edecek örnekler bulunabilir. İslamî gelenekte her zaman,...

Kur’an’ın Tahrifi İftirası

TAHRİFİN ANLAMI   Râgıb-ı Isfahânî, “Müfredât” kitabında şöyle diyor: “Bir kelimeyi tahrif etmek, o kelimeyi iki farklı anlam ve mânâ verebilecek şekilde söylemektir.”   Yukarıdaki ifade, kelime yapısı üzerinde gerçekleşen tahriften ziyade mânâsındaki tahrife değinmektedir. Allah (c.c.), Kur’an-ı Kerîm’de mânevî tahrife (anlam tarifine) değinerek şöyle buyurmaktadır: “Yahudilerin bir bölümü, kelimeleri (Allah’ın sözlerini)...

Kur’an Tüm Müslümanların Vahdet Noktası

Kur'anî Kavramları Saptırmak İçin Uğursuz Çabalar     Kur'an-ı Kerim, ilahî kanunların en önemli ve en sağlam kaynağıdır. Böyle bir kaynak, Peygamber (s.a.a) vasıtasıyla insanlığa sunulan en büyük ilahî hediyedir. Bu yüzden bu semavî kitabı doğru ve dürüst bir şekilde anlamak, bütün Müslümanlar, özellikle de Kur'an'ın öğretilerini hakkıyla öğrenmek isteyenler...

Kur’an Tefsirinin Usul ve Kuralları

  Kur'an'daki sözleri yine onun örfî ve lügavî anlamlarıyla manalandırmak gerekir; ayetin zahir veya özünde başka bir manaya delalet eden aklî veya naklî bir karine ve belirti olmadığı sürece, okunurken anlaşıldığı normal haliyle anlamak gerekir. Bu arada şüpheli karinelere dayanmaktan kesinlikle kaçınılması gerektiğini de hemen belirtelim; Kur'an ayetlerini ihtimal...

Affın ve Mağfiretin Kuran’daki Anlamı

Ragıp el-İsfahanî'ye göre af, bir şeyi almaya kasdetmektir. Bu anlam, kelimenin çeşitli kullanım yerlerinden elde edilmiştir. Afahu ve i'tefahu yani yanındakini almak üzere onu kasdetti. Afet'ir-rih'ud-dare yani, rüzgar evin eserlerini almak üzere onu kasdetti. Araplar eskiyen ev için afet'id-daru derler. Bu ifade ince bir nükte içerir. Şöyle ki, eskiyen...

Büyük ve Küçük Günahlar(el-mizan’dan seçme makaleler)

Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kötülüklerinizi (küçük günahlarınızı) bağışlarız ve sizi şerefli ve güzel bir yere sokarız.(Nisa/31) Ayetin Açıklaması "Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin kötülüklerinizi bağışlarız."Ayetin orijinalinde geçen "tectenibû=kaçınırsanız" kelimesi, "ictinab", o da "cenb" kökünden gelir. "Cenb" insan vücudunun yan kısmı demektir. İstiare yolu ile...