Rabbinizin zulmünden korkmayın. Kendi zulümlerinizden korkun. Gurer-ul Hikem, 10234 İmam Ali (a.s)

İmam Cafer Sadık (sa)’nın Şehadeti

İslam tarihinde bilimsel, kültürel ve dini çabaları ile asr-ı saadetten sonra bir dönüm noktası sayılan büyük bir şahsiyetin şehadet yıl dönümünü idrak ediyoruz. Hicri kameri 148 yılında böyle bir günde imam Cafer Sadık (sa) Hak davetine lebbeyk dedi ve sadece İslam dünyasını değil, bilim ve marifet dünyasını ve hakikat peşinde...

İmam Cafer-i Sadık’ın Evliliği

İbn-i Akkaşe isminde bir şahıs, İmam Bakır (a.s)’ın huzuruna gelerek şöyle arzetti: “Neden İmam Sadık (a.s)’ın evlenmesine zemin hazırlamıyorsunuz? Oysa onun evlilik zamanı gelmiştir.” İmam Bakır (a.s), önünde mühürlenmiş bir kese olduğu halde şöyle buyurdu: “Yakın bir zamanda Berber halkından köle satan bir şahıs gelecek ve Meymun sarayında konaklayacaktır; bu kese altınla...

İmam Sadık (a.s)’ın Nurlu Şahsiyeti

İmam Sadık (a.s)’ın eşsiz ilim ve faziletlerinin nuru, ümmetin alimlerini ve İslami mezheplerin önderlerini hayret ve şaşkınlığa düşürmüştür. Onlardan bir çoğu bu Ehl-i Beyt alimi ve kamil insan önünde takdir ile eğilmiştir.   İslami mezhep önderlerinden bazılarının İmam Sadık (a.s) hakkında söyledikleri sözler aşağıda yer almıştır: Ehl-i Sünnet’in dört mezhep imamlarından...

İmam Cafer (a.s)’ın İbadî Siresi

1- İşlerini Dört Temel Üzere Yapması İmam sadık (a.s)’a: “İşlerini ne üzere bina ettin?” dediklerinde buyurdular ki: “Dört şey üzere bina ettim: 1- Amelimi, benden başka kimsenin yapmayacağını öğrendim; bundan dolayı gayret ettim. 2- Allah Teala’nın benden haberdar olduğunu öğrendin; bundan dolayı hayâ ettim. 3- Rızkımı, başkasının yemeyeceğini öğrendim; bundan dolayı mutmain (rahat) oldum. 4-...

İmam Cafer Sadık (a.s.) ve Bazı Siyasi Olaylar

İmam Cafer Sadık (a.s.) ve Bazı Siyasi Olaylar İmam Cafer Sadık (a.s)'ın döneminde önemli siyasi olaylar gerçekleşti. Bunlardan bazıları; şiaların hareketlenmesi (Zeyd b. Ali'nin kıyamı, Muhammet b. Abdullah b. Hasan'ın ve kardeşi  İbrahim'in 145 ve 146 hicri yıllarındaki kıyamları) ve Abbasilerin hareketi ve bu hareket sonucu Beni Ümeyye hükümeti çöküp...

İmam Sadık’ın Nurlu Şahsiyeti

Ehli Beyt Öğretisi 3 İmam Sadık ( a.s )’ın eşsiz ilim ve faziletlerinin nuru ümmetin alimlerini ve İslami mezheplerin önderlerini hayret ve şaşkınlığa düşürmüştür. Onlardan bir çoğu bu Ehl-i Beyt alimi ve kamil insan önünde takdir ile eğilmiştir. Onlardan bazılarının yaptığı açıklamalar aşağıda yer almıştır: Ehl-i Sünnet’in dört mezhep imamlarından biri olan...

İmam Câfer Sadık’ın (a.s) Hayatından Dersler – 1

İsmail Bendiderya/Erenler 4-5 Birinci Bölüm İmam Câfer Sadık (a.s), Hicrî 83 yılının Rebiyülevvel ayının 17. günü dünyaya gözlerini açmış, 65 yıl yaşamış, Hicrî 114’de başlayan imameti, Hicrî 148’de noktalanan ömrüyle 34 yıl sürmüştür. Bu müddet zarfında Hişam bin Abdulmelik, Velid bin Yezid, Yezid bin Velid, İbrahim bin Velid ve Mervan-ı Himar...

İmam Sadık (a.s)’ın İlmî Mevkisi

Erenler 4-5 İmam Sadık (a.s) Döneminde İlim Ve Medeniyetin Durumu İmam Sadık (a.s)’ın dönemi; İslâmî düşünce, medeniyet ve kültür ile diğer milletlere ait medeniyet, kültür ve inançlar arasında geçen ilmî etkileşim ve gelişim asrı olma özelliğini taşımaktadır. Bu dönemde, tercüme alanında hızlı bir gelişme oldu. Felsefe ve diğer ilimlerle ilgili birçok...

İmam Câfer Sadık (a.s.)’ın Hayatından Dersler

İmam Câfer Sadık (a.s.)’ın  Hayatından Dersler İsmail Bendiderya - Mehdi Rahimî Bir Güneş Doğuyor, İmamet Semasında Rebiü’l-evvel ayının 17. günü, Ehl-i Beyt dostları için pek kutlu ve mübarek bir gündür. Bundan 14 asır önce bu mübarek günde, Allah’ın son elçisi, nebiler ve resullerin efendisi, Hz. Muhammed Mustafa (s.a.a.) dünyaya gözlerini açmıştı… Aradan 2...

İmam Sadık (as)’ın Sohbet ve Münazaraları

Emevilerin son dönemleriyle Abbasiler"in ilk dönemlerine rastlayan zaman diliminde imamet görevini üstlenen İmam Sâdık -s- bu dönemlerde Emevilerle Abbasilerin birbirini altetmeye meşgul olmalarından yararlanarak büyük çaplı bir İlmî- dini hareket ve eğitim başlattı. Medine şehri kısa sürede, çeşitli bilim dallarında araştırma ve tahsil yapan binlerce bilgin ve öğrencinin bulunduğu...

İmam Sadık”ın (a.s) İmameti Tebliğ Etmesi

İmam Sadık'ın (a.s) da diğer Şia İmamları gibi davetinin öncelikli konusu olarak "İmamet"i seçmesi: bu tarihî gerçeğin kanıtı hususundaki en sağlam ve kesin belge, İmam Sadık'tan (a.s) rivayet edilen hadislerdir. Bu hadisler çok net bir şekilde imamet iddiasını beyan etmektedir. İlerde açıklayacağımız gibi, İmam Sadık (a.s) imameti tebliğ ederken, zamanın...

İmam Cafer-i Sadık (as) ve Şamlı Adam

Bir gün Şamlı birisi imam Sadık (a.s)ın yanına gelerek şöyle dedi: "Ben kelam, fıkıh ve farizalar ilminde mütehassıs birisiyim ve buraya senin adamlarınla tartışmaya geldim." İmam (a.s.) ona şöyle buyurdu:" senin bildiğin şu kelam ilmi kendinden mi yoksa Resulullah'tan mı almışsın?" Adam: "Bazısı Resulullah'tan bazısı ise kendimdendir." Diye cevap verdi. İmam (a.s.):...

İmam Cafer Sadık (as)

Bu şanı yüce imamın değer ve azameti yazıya sığmaz. İmam Cafer Sadık'ın (a.s) ne derecede bir âlim ve nasıl mükemmel bir arif olduğu hususunda şu kadar yeter ki, İmam'ın özel öğrencilerinden olan yalnız "Cabir b. Heyyani Sufî"nin İmam'dan kaydettiği çeşitli ilimler beş yüz risaleyi içermektedir. Bakın, sadece bir öğrencisi...

İmam Cafer Sadık’ın (as) İlmi

Ehl-i Beyt mektebinin önde gelen kelâmcılarından olan Şeyh Müfit (r.a) diyor ki: İmam Bâkır (a.s)"ın vefatından sonra, çocukları arasından İmam Sadık (a.s) imamet makamına ulaştı. İmam Sadık (a.s), ister Şia, ister Sünnî toplumu nezdinde kardeşleri arasında fazilet ve ilim bakımından en iyi, en tanınmış ve en seçkin olanıydı. İmam...

Ebu Hanife İmam Sadık (as)’ın Huzurunda

Hanefi mezhebi imamı Ebu Hanife şöyle diyor: Bir gün İmam Sadık’la görüşmek için O Hazretin evine gittim. O saatte Kufe halkından bir grup kimse de oraya gelmişti. İmam Sadık (a.s) onlarla görüşmek için izin verince ben de onlarla birlikte içeri girdim. Huzuruna yetiştiğimde şöyle dedim: “Ey Resulullah’ın oğlu! Halkı Resulullah’ın ashabına...

İmam Cafer Sadık(a.s)’ın Kısaca Hayatı

Kimlik bilgisi Adı :CAFER Künyesi:EBU ABDİLLAH Lakabı: SADIK Baba adı : MUHAMMED (as) Anne adı: ÜMMÜ FERVE Doğum yeri: Medine Doğum tarihi: 17 R.Evvel 83 hk. Peygamber"e (s.a.a) olan yakınlığı: Torunu Şehadet yılı :25 Şevval 148 hk Şehadet yeri : Medine Şehadet sebebi : Abbasi halifelerinden Mensur-i devanıki"nin zehirlemesi  Çocukluk dönemi İmam Sadık (a.s.) sevgili dedesi İmam Zeyne"ül Abidin (a.s.)"ın  hayatta bulunduğu...