Allah’a ve ahiret gününe inanan kimse şüpheli bir mekanda oturmamalıdır. el-Kafi, 2/378/10 İmam Ali (a.s)

Erkeklerin Giyimi

Erkeğe haram olan giysiler 1- Erkeğin, halis ipekten yapılmış elbise giymesi haramdır. Hatta takke yada pantolonun köprüsü bile ipekten olsa, ister onu gören birisi olsun ister olmasın, onu giyinmek haramdır. 2- Eğer elbisenin astarının tamamı veya yarısı saf ipekten olursa, erkeğe onu giymek câiz değildir 3- İpek elbise giyinmek erkeklere haramdır, hatta...

Tıbbî Konular

  Hamileliği Önlemek Soru: a) Sağlığı yerinde olan bir kadının, döllenmeyi engelleyen araç ve gereçlerden yararlanarak geçici olarak hamile olmaktan korunması caiz midir? b) Döllenmeyi engelleyen bir araç olarak bilinen, ancak şimdiye kadar hamileliği nasıl önlediği anlaşılmayan bir aracın kullanılmasının hükmü nedir? c) Hamileliğin tehlikesinden korkan bir kadının daimî olarak hamileliği engellemesi caiz...

Tıbbî Konular

  Hamileliği Önlemek Soru: a) Sağlığı yerinde olan bir kadının, döllenmeyi engelleyen araç ve gereçlerden yararlanarak geçici olarak hamile olmaktan korunması caiz midir? b) Döllenmeyi engelleyen bir araç olarak bilinen, ancak şimdiye kadar hamileliği nasıl önlediği anlaşılmayan bir aracın kullanılmasının hükmü nedir? c) Hamileliğin tehlikesinden korkan bir kadının daimî olarak hamileliği engellemesi caiz...

Câferi Mezhebine Göre Duâlarıyla Abdest Alımı

  1.NİYET EDİLİR : Allâhummâ inni neveytü en etevaddau kurbeten leke.      Meali : Allahım, senin rızan için abdest almaya niyet ettim. 2.  ELLER : Eller, bileklere kadar parmak aralarını iyice oğuşturarak yıkanır :      Sübhânellezi ce  alal mâe tahuren vel-Kurân'a nura.      Meali  : Suyu temiz ve Kuran'ı nur kılan Allah'ı tesbih ederim.     ...

Abdestte Ayaklari Meshetmek Mi Gerekir, Yoksa Yıkamak Mı?

  Allame Şerefuddin İslam alimlerinin, abdestte ayağı meshetme yahut yıkama hususunda görüş farklılıkları vardır. Ehl-i Sünnet alimleri ve özellikle Ehl-i Sünnet’in dört mezhep imamı, abdestte ayağın yıkanmasını farz-ı ta'yinî bilirler. Zeydiyye imamlarından Davud bin Ali ve Nasirulhak, abdestte ayağı hem yıkamayı, hem de meshetmeyi farz olarak kabul etmişlerdir.[1][1] Ama Ehl-i Sünnet...

Abdest almanın sünnetleri

  Uykudan uyandıktan sonra vakit kaybetmeden gece teheccüdü için hazırlanılmalıdır. Bunun için ise, işe abdest almayla başlanmalı ve önce aşağıda açıklandığı şekilde, tuvalet ihtiyacı giderilmelidir. Ardından ise sünnetlerine uyularak abdest veya gerekli ise, gusül alınarak taharetli olma hali sağlanmalıdır. Tuvalet ihtiyacı giderilirken şu hususlara dikkat edilmesi sünnettir: 1- Tuvalete girmeden önce varsa...

Gelişmiş Araçlarla Hayvan Kesmenin Hükmü

  Hiç şüphesiz İslam Fıkhında hayvanın yenilebilmesi için; kesimin özel bir şekilde olması ve bir takım şartlara riayet edilmesi gerekir. Ehl-i Beyt Mektebinin fıkhına göre, hayvan kesme şu şekilde olmalıdır: Hayvanın boğazındaki dört büyük damarı boğazdaki çıkığın (gırtlağın) altından kesmek gerekir; ve keserken şu şartlara da riayet edilmelidir. 1- Hayvanı kesen...

Hayvanlardan Helal ve Haram Olanlar

  Kara hayvanları iki kısma ayrılır. Evcil kara hayvanları ve evcil olmayan kara hayvanları. Evcil hayvanlardan, koyun, keçi, sığır ve deve çeşitlerinin tamamı helaldir. At, katır ve eşek türü hayvanların da tamamı şiddetli mekruhtur. Köpek ve kedi cinslerinin tamamı ise haramdır. Evcil olmayan hayvanlardan ise, yırtıcı olanlarının keskin dişi ve pençesi olanlarının,...

Şer’i Hükümlerde Taklit

  Hüseyin ŞEREFİ     İnsan, düşünme ve seçme gücüne sahiptir. Sağlıklı bir toplum, bir fikri ve iradeyi empoze etmeksizin, baskı yapmaksızın insanlar için özgür bir şekilde düşünme imkanı hazırlayan toplumdur. Her insan seçme hakkına sahiptir; tabii ki, bilinçli bir seçme. Dini konularda ve İslamî kültürde, birinci ilke her müslümanın dini öğrenmesi ve serbest olarak...

Fakihler Açısından Fakirlikle Mücadele

Muhammed Rıza Yusufi   Özet Bu makalenin hedefi, fakihlerin fakirlikle mücadele şekillerine, özellikle mutlak fakirlik hakkındaki görüşlerine ulaşmaktır. Bu yüzden, fakirlikle mücadele hükmü, zenginlerin ve devletin fakirlik karşısındaki vazifeleri, bu sorumluluğun sınırı, mutlak fakirliğin diğer fakirlik katmanlarına oranla, öncelikte tutulması veya tutulmaması gibi soruların cevabı, bu makalenin hedefleri arasındadır. Konunun Zeminesi Toplumlar her zaman...

Kerbela-Aşura

  İslâm fıkhı açısından insanın gerek bireysel, gerek sosyal davranışlarından her biri bir hükme tâbidir. İnsanın hayatı boyunca karşılaşabileceği bütün hâl ve durumların ya da sergileyebileceği bütün tutum ve davranışların İslâm fıkhında belli bir hükmü vardır ve hükmü belirlenmeyen tek bir hâl veya davranış söz konusu değildir. Bu bağlamda diğer...

Müzik Ve Teganni

  Soru: Helâl müziği haram müzikten ayıran şey nedir? Acaba klâsik müzik helâl midir? Bu konuda bize bir ölçü verebilir misiniz? Cevap: Örfe göre günah ve eğlence meclislerine uygun olan eğlendirici ve coşturucu müzik haramdır. Bu alanda klâsik müzikle diğer müzikler arasında hiçbir fark yoktur. Mevzuun teşhisi mükellefin örfî görüşüne bırakılmıştır....

Oruç Hükümleri

Soru 1: Kızım mükellef olmuştur. Fakat; bünyesi zayıf olduğundan Ramazan ayının orucunu tutamıyor. Gelecek Ramazan ayına kadar da orucunun kazasını yerine getiremeyecektir; bu durumda ne yapması gerekir? Cevap: Sırf zaaf ve güçsüzlükten dolayı oruç ve kazasından aciz olması orucun kazasının ondan kalkmasına sebep olmaz; tutmadığı Ramazan oruçlarının kazasını yerine getirmesi...

Hilali Görme Hükümleri

1- Bildiğiniz gibi ayın sonunda (veya başında) hilâlin durumuyla ilgili üç olasılık vardır: a) Hilâlin batışı güneşin batışından önce olur. b) Hilâlin batışı güneşin batışıyla aynı zamanda olur. c) Hilâlin batışı güneşin batışından sonra olur. Buna göre şu soruları aydınlatmanızı rica ediyoruz: Birincisi: Fıkhî açıdan yukarıdaki üç durumdan hangisi ayın ilk günü sayılır? İkincisi: Bu...

Oruçla İlgili Bazı Hükümler

S.844: Belli bir günde oruç tutmayı nezreden kadın oruç halinde hayız olursa hükmü nedir? C: Hayız olursa, orucu batıl olur ve temizlendikten sonra kazası farzdır. S.845: Deyyer limanında oturan bir kimse, Ramazan ayının birinden yirmiyedisine kadar oruçlu olur ve yirmisekizinci günün sabahı Dubaya yolculuk eder, ayın yirmidokuzunda oraya ulaşırsa ve o...

Orucun Kazası

S.829: Ramazan ayında dini bir görev için seferde olmam nedeniyle üzerimde 18 gün kaza oruç var, vazifem nedir? Acaba üzerime kaza farz olur mu? C: Seferde olmanız yüzünden tutmadığınız Ramazan ayının oruçlarını kaza etmeniz farzdır. S.830: Ramazan ayının orucu için ecîr olan (bedelle bir ölüden taraf oruç tutmayı üzerine alan) kimse...

İftarla İlgili Bazı Hükümler

S.814: Genel toplantıla rda ve resmî oturumlarda orucu iftar etmenin vakti hususunda Ehl-i Sünnet"e uymak câiz midir? Bu hususta Ehl-i Sünnet"e uymanın takiyye sayılmadığını ve bunu gerektiren başka bir neden de olmadığını görürse mükellefin vazifesi nedir?    C: İftar vaktinin girmesinde mükellefin (ister Şia olsun ister Ehl-i Sünnet"ten) başkalarına uyması...

Hz. Resulullah’ın (s.a.a) Hacla İlgili Sünnet Ve Âdâbı

 1- Merhum Kuleyni el-Kâfî kitabında senedini zikrederek Ebul Ferec"in şöyle dediğini nakleder: Ebân İmam Sadık (a.s)"dan Resulullah (s.a.a)"in yaptığı belirli bir tavaf varmıydı? diye sordu. İmam (a.s) Resulullah (s.a.a) gündüz gece on defa ve her defasında yedi defa Kâbe"yi tavaf ederdi: Üç defa akşamın ilk saatlerinde, üç defa akşamın...

Umre ve Haccın Adap ve Müstehapları

Umrenin Müstehapları İhramdan Önce 1- Zilkade ayının başından ve eğer yapamazsa Zilhicce ayının başından saç ve sakalını kısaltmamak. 2- İhrama girmeden önce vücudu temizlemek. 3- Tırnak ve bıyığı kısaltmak. 4- İhrama girmeden önce, mikatta gusül yapmak. İhrama Girerken 1- Eğer mümkünse öğle namazından sonra ve eğer mümkün olmazsa başka bir farz namazdan sonra ihrama girmek ve...

Orucun Keffareti

1- Ramazan orucunun keffareti üzerine farz olan kimse, bir köle azat etmeli veya bir sonraki hükümde açıklayacağımız şekilde iki ay oruç tutmalı veya altmış fakiri ya doyuracak kadar yedirmeli yahut her birine bir müd (yaklaşık 750 gr.) buğday, arpa ya da benzeri yiyecek maddelerini aynen vermelidir. Bunların hiçbirine gücü...

Kurban Ve Bayram Hükümleri

Soru: Hayvan kesiminde şer'î usullere göre hangi şartlar aranmaktadır? Ve kesilen hayvanın haram olmaması için ne gibi kurallara dikkat etmek gerekir?   Cevap: Hayvanın Şer'î usullere uygun biçimde kesilmesinde en önemli şart, kesen kimsenin Müslüman olma şartıdır. Bir başka şartı da, kesim aleti ve bıçağın demir türü metal olması gereğidir. Dolayısıyla saf...