“Abdest üstüne abdest almak nur üzere nurdur.” a. g. e. s.265/8Acele-Sürat/Adak-Nezir İmam Sadık (a.s)

Ehl-i beyt(a.s)

Hüseyni Yol ve Emevi Yol

Muaviye Kimdir? Muaviye, Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan, Hz. Resulullah'ın -saa- azılı düşmanlarından olup küfür ordularının reisiydi. Mekke fethi sırasında, tepesinde kılıcı gördüğü ve canını kurtarmak için başka çare kalmadığı için kelime-i şehadet getidiği halde kimi safdiller onu Müslüman bilmektedir halâ. Ebu Süfyan İslam’a ve Hz. Resulullah'a -saa- olan nefret ve düşmanlığını mezara...

Hidayet Meşalesi

  Misbah-ı Hidayet: Hidayet Meşalesi Hz. İbrahim -as- o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da giderken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: "Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!" Bu duanın kabul olunduğunun en bariz delili hz. Halil İbrahim'le -as- Zebihullah*  İsmail'in -as- temiz soyu olan hz. Peygamber-i Ekrem'le -sav-...

Ehli Sünnet Kaynaklarında Hüseyn’e Ağlamak

1- Esma bint-i Ümeys şöyle naklediyor: “Ben Fatıma (a.s) oğulları Hasan ve Hüseyin’in ebesiydim. Hasan dünyaya geldiğinde... (Hz. Hasan’ın (a.s) doğumu ile ilgili bir kaç şeyi dile getirdikten sonra şunları ekliyor:) Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde, Resulullah (s) yanıma gelerek “Ey Esma, çocuğumu bana getir.” diye buyurdu. Ben Hüseyin’i beyaz bir...

İmam Hüseyin’in (a.s) Ahlâkı

  İmam Hüseyin'in (a.s) elli altı yıllık bereketli ömrü dikkatle mütalaa edilirse onun bütün hayatının batılla mücadele, sapmalarla savaş, gerçek İslam'ı yayma ve arifçe bir yaşamla geçtiği görülür. Şimdi bu eşsiz insanın yaşamına kısaca bir göz atıp insan olma ve insan gibi yaşamanın ne olduğunu bu emsalsiz öğretmenden öğrenelim. İmam Hüseyin (a.s)...

Peygamber Evladı Hz. Hüseyn (a.s)

  Prof. Dr. Munzir Hekim Şehit Hz. Hüseyin’in (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış ● İmam Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib (a.s) … Kerbela şehidi... Resulullah’tan (s.a.a) sonra Ehl-i Beyt İmamları’nın üçüncüsü… Hadis âlimlerinin ortak görüşüne göre, cennet gençlerinin efendisi… Hz. Resul’ün (s.a.a) soyunu devam ettiren iki kişiden biri… Resulullah’ın...

İmam Mehdi’nin Babasının Adı

  Bazıları, Hz. Mehdi’nin babasının adının Abdullah olduğunun ileri sürmüşlerdir. Bu görüş bir çok sahih hadisle çelişmektedir, özellikle Ehl-i Beyt kaynağından gelen mütavatir ve sahih hadisler uyarınca Hz. Mehdi’nin 12. İmam olduğu ve babasının 11. İmam olan Hasan Askeri olduğu bildirilmiştir. Örnek olarak Cabir b. Abdullah Ensari’nin Peygamberden naklettiği 12...

İmam Mehdi (a.s)’ın Uzun Ömrü

  Ayetullah Şehid Muhammed Bakır Sadr Bir dünya kurtarıcısına inanmak İslam’a has bir inanç değildir. Dini bir sığınakları olan tüm milletlerde böyle bir günün beklentisi mevcuttur. Hatta denilebilir ki bu intizar ve bekleyiş her insanın derinliklerinden yükselen gizli bir feryat ve fitri bir duygudur. Tüm insanlar İlahi risaletin gerçekleşeceği ve herkesin...

İlahi İnayet Ve Zamanın İmamı

Abdullah TURAN   Şii’siyle, Sünni’siyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüş birliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir hadisler naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim de, diğer semavi kitaplarda olduğu gibi Hz. Mehdi...

İmam Mehdi (a.s)’dan Nakledilen Bazı Dualar

Fahrettin Güven Kur’an ve sünnette yer alan delillerin yanısıra Ehl-i Beyt’i tanımanın yollarından biri de tevhit, nübüvvet, fıkıh, tefsir ve ahlak gibi çeşitli konularda onlardan bize ulaşan sözlerdir. Burada bu sözlerden bir bölümünü oluşturan dua” ve münacatlara işaret etmek istiyoruz. Sahife-i Seccadiye, Mefatih-ul Cinan, Misbah-ul Muteheccid, İkbal-ul Ama’l ve Sahife-i...

Gaybet Dönemİnde Mümİnlerİn Vazİfelerİ

  Bütün insanlık tarihinin genel akışını nazara alırsak, insanın fikir ve düşünce alanında bir medine-i fazile peşinde olduğu gibi, pratik hayatında da böyle bir arzunun gerçekleşmesi için çırpındığını görürüz. İnsan toplumsal ve ferdi hayatında seçtiği bazı prensiplerin doğruluk ve yanlışlığını aklen keşfedebilse de bunu bizzat yaşayarak, tecrübe ederek ve deneyerek de...

Ehl-i Sünnet Hadislerinden Örnekler

Ehl-i Sünnet Hadislerinden Örnekler 1-  Ali (a.s)'dan dedi ki: Allah Resulü sallâ'llâhu aleyhi ve alih şöyle buyurdu: "Dünyanın sonuna bir gün dahi kalsa, Allah zulüm ve kötülükle dolmuş olan yeryüzünü adaletle doldurması için, bizden(veya benim Ehl-i Beyt'imden) bir kişiyi gönderecektir." [1] 2- Ebu Hüreyre'den dedi ki: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: "Eğer...

İmam Mehdi’nin Dünyaya Geldiğini İtiraf Eden Ehl-i Sünnet Âlimleri

Abdullah TURAN     Bilindiği üzere genelde Ehl-i Sünnet âlimleri, Mehdi'ye inanmakla birlikte onun Ehl-i Beyt mektebinde olan On İkinci İmam olduğu hususunda kesin bir görüşe sahip değillerdir. Ama bu alanda yapılan yeni bir araştırmada, bazı Ehl-i Sünnet âlimlerince, Resulullah (s.a.a)'ın soyundan olan Hz. Mehdi'nin, On Birinci İmam Hz. Hasan Askerî'nin oğlundan...

İmam-i Zaman (İmam Mehdi) ve Semavi Kitaplar

Ayetullah Cafer Subhani                            Evrensel bir ıslahatçının varlığına inanmak sadece Müslümanlara özgü bir inanç mıdır yoksa diğer milletler de buna inanmakta mıdır? Her iki halde de vaad edilmiş ıslahatçının İslami hadislerdeki özellikleri nelerdir?   Cevap Evrensel bir ıslahatçının varlığına inanmak, Kur’ani bir köke sahip olan ve İslami hadislerde mütevatir derecesine ulaşan İslami asil bir...

İslâm Kaynaklarında İmam Mehdi’ye İnanmak

Abdullah TURAN   Hz. İmam Mehdi (a.s)'ın ahır zamanda zuhur edip zulüm ve haksızlıkla dolmuş olan yeryüzünden her türlü zulüm ve haksızlığı kökünden kazıyarak onu baştanbaşa adalet ve eşitlikle dolduracağı inancı, asr-i saadetten itibaren Müslümanlar arasında yaygın olan köklü bir İslamî akide olup, ilgili bilgi ve belgeler İslamî kaynakların genelinde yer...

Kısaca İmam Mehdi’nin Hayatı

Mehdi AKSU   Adı: Ehl-i Beyt İmamları (a.s), İmam Mehdi (a.s)’ın adını anmayı izleyicilerine yasaklamışlardır ve “Onun adı, Peygamber’in adıyla ve künyeleri, Peygamber’in künyeleriyle aynıdır;[1] zuhur edinceye kadar onun özel ismini anmak doğru değildir”[2] buyurmakla yetinmişlerdir. Lakabı: En meşhur lakapları “Mehdi”, “Kâim”, “Hüccet” “Ebu’l Kasım” ve “Bakıyyetullah”tır. Babası: On birinci İmam Hasan Askeri...

Kur’an’da İmam Mehdi(A.S)

    Muhammed MUHAMMEDİYAN   İnsanlık umutla hangi alınyazısını beklemektedir? İnsanlık kervanı hangi hedefe doğru hareket halindedir? Acaba Kur'an-ı Kerim insanların gelecekleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuş mudur? Kur'an; insanlara, geçmişteki ümmetlerin inişli-çıkışlı, yükselme ve alçalmalarla dolu tarihine, onların yaşamlarının acı-tatlı gerçeklerine genişçe yer vermiştir. Geçmiş tarihin beyanı, önceki toplumlardaki olayların tahlili ile ilgili birçok ayet nazil...

Gaybet-i Suğra Döneminde İmam Mehdi (a.s)’ın Dört Özel Naibi

  İmam Mehdi (a.s) Hicri Kameri 255 yılında dünyaya geldi. Babası İmam Hasan Askeri (a.s)’ın şehadetinden sonra Abbasi saltanatının memurları, İmam Hasan Askeri (a.s)’ın evine saldırıp yerine geçecek olan İmam’ı aramaya koyuldular. Bu olay geleceğin İmamının canının ciddi bir şekilde tehlikede olduğunu gösteriyordu. İmamet silsilesi, ve nübüvvet sülalesinin devam etmesi...

Ehl-i Sünnet Kaynakların’da İmam Mehdi

  Büyük hadis İmamları, tarihçiler, ilim otoriteleri ve Ehl-i Sünnet mezhep kurucuları; İmam Mehdi Muntazar (a.s)’la ilgili onlarca kitap ve risale kaleme almış ve Hz. Mehdi’ye inanmanın bir İslamî akide olduğunu ortaya koymuş ve bunun delillerini de açıklamışlardır. Yazdıkları kitaplarının bir bölümünü İmam Mehdi (a.s) konusuna ayırmış ve Mehdi, inancının...

Gaybet İle İlgili Bazı Sorulara Cevap

S. Ali Muazzin Allah Teala, kerim ve hekim olduğundan, lütfu gereğince kullarını başsız, imamsız ve kılavuzsuz bırakmaz şüphesiz.[1] İlk yaratıkla birlikte Allah’ın tekvinî hidayeti; nefs, içgüdü ve sosyal olmayı da beraberinde getiren bilinçli yaratığın ortaya çıkmasıyla da, peygamberler vasıtasıyla O’nun teşriî hidayeti başlamıştır. Yeryüzü var oldukça bu hidayetler de, yüce...

Kur’an’da Hz. Mehdİ (a.s)

  Muhsin Arslan Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde, yeryüzünde geniş çaplı bir ıslah hareketinin başlayacağı, Allah Teala’nın şeytanın hakimiyetine son verip, onu izleyenlerin iktidarını yıkacağı ve salih kullarını bütün yeryüzüne egemen kılıp, dünyanın yönetimini kendilerine vereceği açıkça bildirilmiştir. Böylece salih kullar, İslam’ın kanun ve hükümlerini bütün boyutlarıyla eksiksiz olarak uygulayacak, insanoğlunun saadet ve...

Ehl-i Beyt Mektebine Göre İmam Mehdi (a.s)’ın Doğumu

  Muhammed Tahir Ehl-i Beyt mektebine göre, Mehdilik inancı ahir zamanda dünyaya gelmesi beklenen belirsiz bir kurtarıcıya inanmak değildir. Bu mektebe göre Mehdi aleyhi’s-selâm babası, annesi, doğum yeri ve birçok diğer ala-metleriyle tanınan, şu anda hayatta olan ve yeryüzünün İmamı olup ancak İlahi hikmet gereği gizli bulunan belli bir şahıstır. Şia,...