Her kim Allah’a güvenirse Allah ona sevinç ve mutluluk verir ve her kim de Allah’a tevekkül ederse Allah ona işlerinde kifayet eder/yeter. (Bihar’ul Envar, c.78, s.79) İmam Muhammed Taki (a.s)

İmam Hüseyin (a.s)

Hüseyni Yol ve Emevi Yol

Muaviye Kimdir? Muaviye, Ebu Süfyan'ın oğludur. Ebu Süfyan, Hz. Resulullah'ın -saa- azılı düşmanlarından olup küfür ordularının reisiydi. Mekke fethi sırasında, tepesinde kılıcı gördüğü ve canını kurtarmak için başka çare kalmadığı için kelime-i şehadet getidiği halde kimi safdiller onu Müslüman bilmektedir halâ. Ebu Süfyan İslam’a ve Hz. Resulullah'a -saa- olan nefret ve düşmanlığını mezara...

Hidayet Meşalesi

  Misbah-ı Hidayet: Hidayet Meşalesi Hz. İbrahim -as- o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da giderken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: "Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!" Bu duanın kabul olunduğunun en bariz delili hz. Halil İbrahim'le -as- Zebihullah*  İsmail'in -as- temiz soyu olan hz. Peygamber-i Ekrem'le -sav-...

Peygamber Evladı Hz. Hüseyn (a.s)

  Prof. Dr. Munzir Hekim Şehit Hz. Hüseyin’in (a.s) Hayatına Kısa Bir Bakış ● İmam Ebu Abdullah Hüseyin b. Ali b. Ebu Talib (a.s) … Kerbela şehidi... Resulullah’tan (s.a.a) sonra Ehl-i Beyt İmamları’nın üçüncüsü… Hadis âlimlerinin ortak görüşüne göre, cennet gençlerinin efendisi… Hz. Resul’ün (s.a.a) soyunu devam ettiren iki kişiden biri… Resulullah’ın...

Ehli Sünnet Kaynaklarında Hüseyn’e Ağlamak

1- Esma bint-i Ümeys şöyle naklediyor: “Ben Fatıma (a.s) oğulları Hasan ve Hüseyin’in ebesiydim. Hasan dünyaya geldiğinde... (Hz. Hasan’ın (a.s) doğumu ile ilgili bir kaç şeyi dile getirdikten sonra şunları ekliyor:) Hüseyin (a.s) dünyaya geldiğinde, Resulullah (s) yanıma gelerek “Ey Esma, çocuğumu bana getir.” diye buyurdu. Ben Hüseyin’i beyaz bir...

İmam Hüseyin’in (a.s) Ahlâkı

  İmam Hüseyin'in (a.s) elli altı yıllık bereketli ömrü dikkatle mütalaa edilirse onun bütün hayatının batılla mücadele, sapmalarla savaş, gerçek İslam'ı yayma ve arifçe bir yaşamla geçtiği görülür. Şimdi bu eşsiz insanın yaşamına kısaca bir göz atıp insan olma ve insan gibi yaşamanın ne olduğunu bu emsalsiz öğretmenden öğrenelim. İmam Hüseyin (a.s)...

İmam Hüseyin’in (A.S) Kıyamı

Dr. Muhammed İbrahim AYETİ'nin Muharram Ayında Yapmış Olduğu Konuşmasının Tercümesidir.   "Hamd alemlerin Rabbi ve tüm mahlukatın yaratıcısı Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberlerin hatemi (sonuncusu) Ebi-l Kasım Muhammed ve onun mutahhar Ehl-i Beyt'ine olsun" "Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayın, onlar diridirler ve rableri indinde rızıklanırlar." Konuşmamın konusu "Hüseyin b. Ali'yi (a.s) Kıyama...

İmam Hüseyin’i (a.s) Anmak

Bugünlerde kulaklarımız bir kez daha Hüseyin ve Zeynep adıyla, Kerbelâ ve Aşura yâdıyla çınlıyor. Bir kez  daha hüzünleniyor kalplerimiz; bir kez daha boşalıyor gözlerimizden yaşlar. Neden acaba? Niye ağlıyoruz? Neye ağlıyoruz? Neden üzülüyoruz? Neye üzülüyoruz? Kimdir Hüseyin? Kimdir Zeynep? Nedir Aşura ve neresidir Kerbela? Kâinat efendisi, Seyyidu'l-Enbiya, Resul-i Kibriya'nın göz...

Zulmete Karşı Hüseyin’in Nuru

Hüseyin HATEMİ Allah’tan başka ilâh olmadığına göre; “Şer Tanrısı” bir vesveseden ibarettir. Nur asıldır ve mutlaktır. Zulmet böyle değildir. Nur ezelî ve ebedîdir. Zulmet; bizim, nefsimizi perdeleri kapalı bir karanlık odaya hapsetmemizden doğar. İblis ve ona tâbi olanlar, bizi Nur’dan kaçmaya teşvik ederler. Rehak ve bakhs’dan kurtulmamız iradîdir. Rehak ve bakhs...

Şehitler Serverine Ağlamak

  Doç. Dr. Ali Ziynetî   Ağlamanın Önem ve Ehemmiyeti Öncelikle birçok şeyin dünyada esrarengiz ve insana gizli olduğunu bilmemiz gerekir. Bu dünyada bazıları kendilerini ve düşüncelerini madde âlemine esir etmişlerdir; dünyada çok daha farklı ve görülmeye değer olayları olduğunu hayal bile edememektedirler. Ağlamak da bunlardan biridir. Bazıları ağlamanın sadece duyguları gösteren bir eylem...

Aşura Günü Ne Oldu?

  Hz. İmam Hüseyn (a.s), takriben 72 kişilik küçük ama en yüce sadakat ve vefa erlerinden oluşan ordusuyla tarihin en büyük fedakârlık, vefa ve hemase destanını yazmaya hazırlanırken, karşı tarafta, tarihlerde 30 bin ile120 bin kişiden oluştuğu kaydedilen zulüm, fesat ve ihanet ordusu, bir avuç dünya metasına ulaşmak ve emrine...

Kerbelâ’da Neler Oldu?

  Aşura Gecesi Ömer b. Sa’d, Muharrem ayının dokuzuna denk düşen perşembe günü akşama doğru Hüseyin’in (a.s) üzerine yürümeye karar verdi. Bu sırada Şimr gelip Hüseyin’in (a.s) arkadaşlarının karşısında durdu ve şöyle dedi: “Nerede kız kardeşimizin oğulları?” Hz. Ali’nin (a.s) oğullarından Abbas, Cafer, Abdullah ve Osman’ı kastediyordu. İmam Hüseyin (a.s): “Fasık...

Ehl-İ Beyt İmamları Ve İmam Hüseyin’e (A.S) Ağlamak

  Ehl-i Beyt muhipleri tarafından Ehl-i Beyt adına düzenlenen anma merasimlerin Ehl-i Beyt İmamları’nın, özellikle Hz. Hüseyin'in (a.s) anısını ihya etmek amacıyla düzenlendiğinde şüphe yoktur. Bu anma törenleri öyle köksüz bir hissî davranışın ifadesi de değildir. Aksine Ümeyye Oğulları, selefleri ve hâleflerinin sundukları saptırılmış İslâm anlayışı karşısında Resulullah'ın (s.a.a) getirdiği...

İmam Huseyn’in Yüce Mertebesi

  Aşûrâ; bugün Kâbe’nin bulunduğu noktada ilk Tanrı elçisi Adem’in ilk tebliği yaptığı gündür. Medeniyet’in başlangıcıdır. (M.Ö. 5594 yılı 10 Ekim/10 Muharrem): Musevîler bugüne “Büyük Gün” (Yom-i Kipur) adını vermişlerdir. M.Ö. 5593 yılı Eylül ayının 10. günü de Kâbe’nin ilk binasının, insanlık için ilk “Beyt” olarak açıldığı tarihdir. Aşağı yukarı...

Hüseynî Kıyam

  Muaviye, Yezid için biat toplamak istiyordu, bu amaçla Medine'ye gitti; İmam Hüseyin'i (a.s) ve "İbn-i Abbas"ı çağırttı. Önce İmam Hasan-ı Mücteba'nın (a.s) çocuklarının durumunu sordu, Hazret cevabını verdiler. Muaviye Hz. Resul-ü Ekrem'i (s.a.a) övdükten sonra şöyle dedi: "Siz Yezid'i daha önceden tanırsınız ve yaptığı işleri bilirsiniz. Benim Yezid'i veliaht...

İmam Hüseyin’den (a.s) Parlak Sözler

  a)- "Biz sözün amirleriyiz. Onun kökleri bizden kök atmış ve budakları da bizden sarkılmıştır"[1]* 1- Ey insanlar, şüphesiz Allah-u Teâla mahlukatını kendisini tanımaktan başka bir şey için yaratmamıştır. Yaratıklar da O'nu tanıdılar mı O'na kulluk ederler ve ona kulluk etmekle başkalarının kulluğundan ihtiyaçsız olurlar.(1) 2- Hz. İmam Hüseyin (a.s), emr-i bil...

İmam Hüseyin (A.S)’dan Kırk Hadis

Muhammed Taki Rehber   Hz. İbrahim (a.s.) o kurak ve ıssız çölde eşiyle minik oğlunu yapayalnız bırakıp da giderken ellerini göğe açıp şöyle yakarıyordu: "Ya Rabbi! İnsanların kalbini bunlara yönelt!" Bu duanın kabul olunduğunun en bariz delili Hz. Halil İbrahim (a.s.) ile Zebihullah[1] İsmail’in (a.s.) temiz soyu olan Hz. Peygamber-i Ekrem...

Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) Kıyamı Bilinçli Bir Kıyam mıydı Yoksa Bilinçsiz bir Patlama mı?

Ayetullah Cafer Subhani   Acaba İmam Hüseyin’in (a.s) kıyamı bilinçli bir kıyam mıydı, yoksa bilinçsiz bir patlama mı?   Cevap: Felsefi açıdan her doğal olay dört nedene dayanmaktadır. Bu dört nedenden biri olmadığı taktirde söz konusu hadise vücuda gelemez. Örneğin bir yazı masasını yaparken marangoza, masanın maddesini oluşturan tahtaya, tahta parçalarının birbirinin eklenmesiyle oluşan...

İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

  Doğumu Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın(a.s) çocuklarının, Hz. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) torunlarının, cennet gençlerinin iki efendisinin ve Muhammed-i Mustafa'nın (s.a.a) iki ıtırlı gülünün ikincisi olup, Al-i Aba'nın beşincisi olan, şehitler ve hür insanların efendisi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Hicret’in dördüncü yılı Şaban ayının üçünde vahiy ve velayet yuvasında dünyaya gelmiştir.[1] O...

Şehadet Kervanıyla Adım Adım

     Hicretin 60. yılı, Receb ayının ortalarında, Muaviye'nin ölmesiyle oğlu Yezid hilafet makamına geçti. Hilafeti eline alır almaz hemen muhtelif bölgelerin vali ve yöneticilerine mektuplar yazarak onlara Muâviye'nin ölümünü bildirdi. Babası döneminde öngörülen veliahtlığını ve kendisi için halktan bu hususta biat alındığını hatırlattı ve onları kendi makamlarında baki kılarak halktan,...

Şehadetten Sonra

  İmam Hüseyin'in (a.s) Medine'den çıktığı geceden itibaren, Mekke'de kaldığı süre boyunca ve Mekke'den, Kerbela'ya kadar aldığı yoldan şehid oluncaya kadarki zaman sürecinde tek hedefi gayri meşru Yezid iktidarını rüsva etmek, emr-bil mâruf ve nehy anil münkerde bulunup, Kuran'ı savunmak ve ceddi Hz. Muhammedin (s.a.a) yüce dinini diriltmekti. Allah Teala'nın ona...

Şehitler Efendisi İmam Hüseyi’nin Mekkeden Kerbela’ya Yolculuğu

                                                                                                                                   Tacettin ULUÇ Şehitler efendisi Hz. Hüseyin, Hicri altmış yılında, Şaban ayının üçünde, Mekke’ye varmıştı. Şaban, Ramazan, Şevval ve Zi’l Kâde aylarını Mekke’de yaşayarak Allah’a ibadet ediyordu. Hicaz ve Basra Şiâları, İmam (a.s)’ı ziyaret ediyorlardı. Zi’l Hicce ayı olunca, Hac hazırlıklarını yaptı. Ne yazık ki Zi’l Hicce ayının sekizinci günü As...