“Hayırlı fırsatlar dışında her işte gecikme övülmüştür.” Gurer’ul Hikem, 1937 İmam Ali (a.s)

İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

İmam Hüseyin’in Hayatına Kısa Bir Bakış

 

Doğumu

Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın(a.s) çocuklarının, Hz. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) torunlarının, cennet gençlerinin iki efendisinin ve Muhammed-i Mustafa'nın (s.a.a) iki ıtırlı gülünün ikincisi olup, Al-i Aba'nın beşincisi olan, şehitler ve hür insanların efendisi Hz. İmam Hüseyin (a.s) Hicret’in dördüncü yılı Şaban ayının üçünde vahiy ve velayet yuvasında dünyaya gelmiştir.[1]

O Hazret’in doğum haberi Hz. Peygamber-i Ekrem'e (s.a.a) ulaşınca, Hazret Hz. Ali (a.s) ile birlikte Hz. Fatıma (a.s) nın yanına gittiler ve "Esma'ya" çocuğunu getirmelerini bildirdiler. Esma onu beyaz bir beze sararak Hz. Resul-ü Ekrem'e (s.a.a) getirdi. Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) onun sağ kulağına ezan ve sol kulağına ise ikame tilavet buyurdular.[2]

Doğumlarının yedinci kutlu gününde Cebrail (a.s) indiler ve şöyle dediler: "Allah'ın selamı üzerinize olsun, ey Allah'ın Resulü, bu bebeğe Harun'un küçük oğlunun adını yani "Hüseyin" adını koyun. Çünkü Harun Musa'ya nasıl ise Ali de sana öyledir, şu farkla ki sen son peygambersin."[3]

Böylece "Hüseyin" adı Allah tarafından Hz. Fatıma'nın (a.s) ikinci çocuğuna koyulmuş oldu.

Yedinci veladet gününde, Hz. Fatıma-ı Zehra (a.s) yeni bebeği için bir koyun "akike" olarak (kurban etti) kesti, o Hazret’in başını tıraş etti ve bebeğin saçlarının ağırlığınca gümüşü sadaka olarak verdi.[4]

Üçüncü imam Hz. İmam Hüseyin (a.s) şehit edildiklerinde elli yedi yaşında idiler, bu mübarek ömürlerinin altı yılı cedleri Hz. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) hayatta oldukları zamanda geçmiştir. Otuz yedi yıl babaları Hz. Ali (a.s) ile birlikte bulunmuş, kırk yedi yıl da kardeşi Hz. İmam Hasan (a.s) ile birlikte olmuşlardır. Kardeşi Hz. İmam Hasan’dan sonra ise yaklaşık on yıl hayatta kalmışlardır. Dolayısıyla imametleri  yaklaşık on yıl sürmüştür.

İmam Hüseyin'in (a.s) künyeleri "Ebu Abdullah"idi. İmam Hüseyin'in (a.s) altı erkek ve üç kız çocukları vardı. Hz. İmam Zeyn-ül Abidin (a.s) hariç, Hazret’in bütün erkek çocukları Kerbela’da şehit edildiğinden, Hazret’in nesli Hz. İmam Zeyn-ül Abidin (a.s) ile devam etmiştir.

İmam Hüseyin (a.s) ve Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a)

Hz. Hüseyin bin Ali (a.s) 'nin hicretin dördüncü yılında dünyaya gelişinden Hz. Resulü Ekrem'in (s.a.a) on birinci hicri yılında rıhlet etmesine kadar geçen zaman zarfında Hz. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) İmam Hüseyin'e (a.s) karşı özel bir sevgi ve bağlılıkları vardı. Üçüncü imama gösterilen bu ilgi ve sevgi onun makam ve derecesinin ne kadar yüksek olduğunu vurgulamaktadır.

Selman-ı Farsi şöyle rivayet eder: Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) imam Hüseyin'i (a.s) dizlerinin üzerine oturttular ve onu öpüp kokladıktan sonra şöyle buyurdular: "Sen büyüksün, büyüklerin oğlu ve büyüklerin babasısın. Sen imamsın, imamın oğlu ve imamların babasısın. Sen Allah'ın delili (burhanı), Allah'ın delili'nin oğlu ve Allah'ın delillerinin babasısın, bunlar dokuz kişidir ve onların sonuncusu Kaimdir (İmam Zaman Hz. Mehdi (a.s).[5]

"Malik'in oğlu Enes" şöyle rivayet eder: "Hz. Peygamber-i Ekrem'e (s.a.a) Ehl-i Beyt’inden hangisini daha çok sevdiğini sorduklarında Hazret: "Hasan (a.s) ve Hüseyin'i (a.s)" [6] buyurdular.

Defalarca Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) "Hasan (a.s) ve Hüseyin'i (a.s) kucaklar, onları öpüp koklarlardı."[7]

Ebu Hureyre şöyle rivayet eder: "Hz. Resul-ü Ekrem (s.a.a) sevgili torunları Hasan (a.s) ve Hüseyin'i (a.s) omuzlarına almış bize doğru gelmekteydi. Bize ulaştığında şöyle buyurdular:" Bu iki çocuğumu seven beni sevmiştir ve onlara düşmanlık besleyen bana düşmanlık beslemiştir."[8]

Hz. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ile imam Hüseyin (a.s) arasındaki manevi bağı Peygamberimizin şu sözleri açıkça gözler önüne sermektedir: "Hüseyin benden, ben de Hüseyin’denim."[9]

 

İmam Hüseyin (a.s) ve Babaları Hz. Ali (a.s)

İmam Hüseyn'in (a.s) bereketli ömürlerinin altı yılı Hz. Peygamber-i Ekrem'le (s.a.a) geçmiştir. Hz. Peygamber-i Ekrem'in (s.a.a) vefatlarından sonra otuz yıl babalarıyla birlikte olmuşlardır. Babaları Hz. Ali (a.s) sadece ve sadece insafla hüküm vermiş, tam bir samimiyetle Rabbine kullukta bulunmuş, Allah Teala'dan başka bir şey görmemiş, Allah'tan başka bir şey istememiş ve Allah'tan başkasına da ulaşmamıştır. Hilafetlerinde düşmanları onu bir lahza dahi rahat bırakmamışlar, hakkını gasbetmiş, eziyette bulunmuşlardır ona.

İmam Hüseyin (a.s) bu müddet zarfında babasının izinde yürümüş, onun emrinde olmuştur. Babalarının halife olduğu zamanda Hz. İmam Hüseyin İslâmi hedefleri koruma yolunda fedakâr bir asker örneği sergilemiş, "Cemel", "Sıffin" ve "Nehrevan" savaşlarına katılmıştır.[10]

Evet, o, babası müminlerin emirinin izinden ayrılmamış, daima Allah'ın dinini desteklemiştir. Hatta bazen başkalarının huzurunda hilafeti gasbedenlere karşı çıkmıştır.[11]

İmam Hüseyin ve Ağabeyi Hz. Hasan

Hz. Ali'nin (a.s) şehadetlerinden sonra Allah ve Resulü'nün emriyle imamet, Hz. Ali'nin büyük oğlu Hz. Hasan bin Ali'ye (a.s) intikal etti, ve böylece İmam Hasan'a (a.s) itaat etmek tüm Müslümanlara vacip oldu. İmam Hüseyin (a.s) de, dedesi Hz. Resulullah'a (s.a.a) gelen vahyin terbiyesiyle büyümüş ve Hz. Ali (a.s) gibi bir babayla Hz. Fatıma (a.s) gibi annenin eğitimi altında yetişmiş olduğundan ağabeyiyle aynı fikri paylaşmakta ve onun izinden yürümekte, onunla beraber çalışmaktaydı.

İslâm ve Müslümanların hayrı için İmam Hasan (a.s) Muaviye ile sulh ettiler ve bu durumun getirdiği rahatsızlıkları imam Hüseyin (a.s) ağabeyi ile birlikte göğüsledi. İmam Hüseyin (a.s) bu anlaşmanın İslâm ve Müslümanların yararına olacağını bildiğinden bu duruma asla itiraz etmedi. Hatta bir gün Muaviye İmam Hasan ve İmam Hüseyin'in (a.s) huzurunda onlara hakarette bulunmaya kalkışınca İmam Hüseyin (a.s) onun ağzının payını vermek için yerinden doğrulmuş, ama ağabeyi İmam Hasan'ın müdahalesi üzerine tekrar sabırla yerine oturmuş ve İmam Hasan (a.s) Muaviye'nin cevabını bizzat vererek onu susturmuştu.[12]

İmam Hüseyin (a.s) Muaviye'ye Karşı

İmam Hasan (a.s) (Allah ve meleklerinin selamı ona olsun) Muaviye tarafından şehid edilince, müminlerin emirliği, Müslümanların imameti ve rehberliği İmam Hüseyin'e (a.s) intikal etti.

İmam Hüseyin (a.s)  Muaviye'nin İslamî iddialarla iktidara oturduğunu, gerçekte ise İslamı, İslâmileşmiş toplumu ve Allah Teala'nın kanunlarını ortadan kaldırmaya çalıştığını görmekteydi. O Hazret bu durumdan pek rahatsızdı. Fakat ağabeyleri İmam Hasan (a.s)'ın da duçar oldukları durum gibi onun da ordu toplayıp Muavi'ye'yi İslâmi hükumetten alaşağı edecek gücü yoktu.

İmam Hüseyin (a.s) kararını açığa vuracak olur da silah ve asker toplamaya başlayıp Muaviye'yi ortadan kaldırma girişimi duyulursa hiçbir faydalı hareket yapamadan ortadan kaldırılacağını biliyordu. Muaviye hile ve düzenbazlıkla ve beytülmaldan verdiği rüşvetlerle hükümetini ayakta tutmayı ve halkı susturmayı başarmıştı. Onun altınlarıyla beslenen bazı sahabeler uydurma hadislerle Muaviye'nin iktidarını meşru göstermeye çalışmakta, onun muhaliflerini ise kafir ve müşrik olarak tanıtmaktaydılar. Sahabe olan herkesin mutlaka dürüst ve mümin de olduğunu zanneden saf halk kesimi ise bunları kabullenmekte ve Muaviye'yle adamlarına itaat etmekteydiler.

Muaviye para, zorbalık ve sahtekârlık gibi silahlarla bütün muhaliflerini susturmakta, direnenleri acımasızca katletmekte, öldüremediklerini ise gizlice zehirletmekteydi.

Bu şartlarda İmam Hüseyin de (a.s) bir şeyler yapmaya girişse sonuç alamadan hile ve kurnazlıkla öldürülecek ve bu tür bir ölümden İslâm dini hiç bir fayda göremeyecekti.

Muaviye'nin hayatta olduğu yıllarda Hz. İmam Hüseyin (a.s) de ağabeyi Hz. İmam Hasan (a.s) gibi mazlumca yaşamış ve ciddi bir muhalefete girişmemiştir. Bazen Muaviye'yle adamlarının çirkin hareket ve davranışlarını eleştirmekle yetiniyor, böylece halkı gelecekte vuku bulacak olaylar için ümitlendiriyordu. Muaviye kendi veliahdı olarak seçtiği Yezid için halktan biat toplamaya başladığında Hz. İmam Hüseyin (a.s) şiddetle muhalefette bulunmuş, Yezid'e asla biat etmemiş ve onun veliahtlığını kesinlikle kabullenmemiştir. Bu konuda Muaviye'yi çok sert bir dille eleştirmiş, şiddetle kınayan mektuplar göndermiştir.[13]

Muaviye de İmam Hüseyin'den (a.s) Yezid için biat almakta ısrar etmedi ve bu durum, Muaviyenin ölümüne dek sürdü.

Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Muaviye’nin ölümünden sonraki Aşura günü Kerbela’da şehid oluncaya kadar geçen süreçteki yaşamıyla ilgili ise dergimizin diğer makalelerinde yeterli bilgi mevcut olduğundan bu sürece ayrıca değinmeye gerek görmüyoruz.

 

 


[1] -Tabersî, İ'lam'ul Verâ, s: 213.

[2] – Şeyh Tusi, Emali, c:1 s: 377.

[3] – Şeyh Saduk, Meani'ul Ahbar, s:57.

[4] – Kuleyni, Kâfi, 6/33.

[5] – Maktel-i Harezmî 1/146.

[6] – Sünen-i Tirmizi 5/323.

[7] – Zehair'ul Ukbâ  s:122.

[8] – İsabe, İbni Esîr 11/330.

[9] – Sünen-i Tirmizi 5/324.

[10] – İsâbe, 1/333.

[11] – İbni Cevzi, Tezkire't-il Havas, s:34.

[12] – Şeyh Müfid, İrşad, s:173.

[13] – Rical-ı Keşâ, s: 94.