Ailesinin geçimini kazanmak için zahmet çeken kimse Allah yolunda cihad eden kimse gibidir. el-Bihar, 103/13/59 Hz. Muhammed (s.a.a)

Kısıtlamak mı? Özgürleştirmek mi?

     Kadının konumu  ve değeriyle ilgili yüzyıllardır her görüş ve gruptan insanlar bir takım açıklamalarda bulunurlar. Sözde özgürlük adına kadını bir kukla gibi sadece bir obje olarak görenler bile vardır. Genelde yaygın olan görüşte budur ve çok garip ki adına da modernlik denilmektedir. Peki yüzyıllardır bunca filozof, bilgin ve  hatta ...

Kerbela Kıyamında Kadının Rolü

ABBAS KAZİMÎ   Hicret'in altmış birinci yılında meydana gelen tarihî Kerbelâ kıyamını yetmiş üç kişi meydana getirdi. Bu kıyamda dıştan yönlendirilme gibi bir durum söz konusu değildi; kıyamın rehberliği bizzat kendilerine aitti. Yine bu kıyam belli bir kesimle sınırlı kalmadı. Bu kıyamda erkeklerle birlikte kadınlar da yer aldılar. Kıyama İmam Hüseyin...

Eğitimde Tenbih ve Cezanın Uygulanması

Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem   Özet Eğitimde kullanılan zararlı yöntemlerden biri cezalandırmaktadır. Ceza, eğitimde kullanılan metotlardan birisidir ve özel durumlarda engelleyici ve bazen de terbiye edici bir metottur. Bu açıdan olumlu metotlar arasında yer almaktadır. Uygulanması durumunda eğitici etkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan, bu yöntem özel şartlarına ve çeşitli boyutlarına dikkat edilerek...

Tarih Boyunca Kadının Yeri

Allâme M. Hüseyin Tabatabaî   İnsanoğlu bu dünyaya ayak basıp toplu olarak yaşadığı günden beri hem tabiî olarak meydana gelişi ve hem de toplumsal yaşamını sürdürmesi açısından kadın cinsine ihtiyaç duymuş, hiçbir zaman yaşam ve bekasında kadından ihtiyaçsız olmamıştır. İster vahşî, isterse medenî beşer toplumu, yaşam yolunu sürekli örf ve âdetler, adilâne...

Kadın’ın Gerçek Değeri

Zeynep Sema Atlan Peygamberleri, Kur-an’ı Kerim’i ve diğer bütün semavi kitapları kibirlenerek inkar eden toplumlar, insanlık, yaratılış ve kainattaki Allah’ın kurmuş olduğu düzen ve İslam’la şekillendirdiği bütün konularda olduğu gibi; İslam’ın kadına her yönden vermiş olduğu hak ve değer konusunda da kendi fikirlerini öne sürerek apaçık sapıklığa düştüklerini bir kez...

Akıllı Bir Annenin Kızına Öğütleri

  Emâme, Avf b. Muhallem Şeybanî'nin eşidir. O, zamanının hatip kadınlarından sayılıyordu. Onun Emayas isminde bir kızı vardı. Kabilesinin reisi, kızına talip olup onunla evlendiği zaman, kızını kocasının evine uğurladığı sırada,kızını karşısına alıp şu nasihatlerde bulundu: Kızım, eğer bir kız evlenip eş sahibi olmaktan müstağni olsaydı, ondan önce baba ve annesi...

Sıla-i Rahmin Etkileri ve Eğitimsel Uygulamaları

  Dr. Bâkır Gubarî Binab   Özet Bu araştırmanın hedefi, sıla-i rahmin eğitimsel rolünün ve kişilerin ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu araştırmada kullanılan yöntem, İslâmî metinlerde ve psikoloji biliminde mevcut tarihin kelimeler vasıtasıyla incelenmesi ve içerik tahlili yöntemiyle değerlendirilmesidir. Bu alandaki araştırmaların incelenmesi için mevcut tarihlerin analitik incelenmesi yönteminden faydalanılmıştır. Bu araştırmada dinî...

İyi Bir Annenin Özellikleri

    Bismillahirrahmanirrahim 1. Kaf, Ha,Ya, Ayn, Sad. 2. Bu, Rabbinin Zekeriyya kuluna olan rahmetini, bir anıştır. 3. Bir zaman, Rabbine gizli bir seste yalvarmıştı. 4. Demişti ki: “Ey Rabbim! Gerçek şu ki, benim kemik(im) gevşedi, baş(ım) bembeyaz alev aldı (saçlarım ağardı) ve sana (ettiğim) dua ile ise hiçbir zaman mutsuz olmadım,...

İlk Kadın Müçtehit Ve Kuran-I Kerim Mütercimi

  İranlı bir bayan olarak bilinen Hacı Seyyide Nusret Begum Emin 1886’da Isfahan’da doğdu. Babası Hacı Seyyid Muhammed Ali Eminutuccar İsfahanî, kuvvetli inançları olan takvalı ve cömert bir adamdı. Kendisini henüz daha 4 yaşındayken ablasıyla birlikte Kur’ân öğrenmesi için okula yollayan annesi; asilzade, dindar ve yardımsever bir bayandı. Genç kızların sadece...

Ayet ve Rivayetlerde Aile Düzeni

  Kaynaklar: Kur’an-i Kerim İslam’da Aile Düzeni/Üstat Hüseyin Ensariyan (Bu kitap esas alınmıştır.) Gurer’ul Hikem Mizan’ul hikmet Nehc’ul Fesahat         Hazırlayan: Seyyid Ali Hüseyni Buhti           Konular:     1.Evlilik 2.Evliliğin İslami ve İlahi Şartları 3.Eş Seçme Yolu 4.Evlilik Hususunda İslam’ın Özgün Tasarımları 5.Kadın 6.Kadının Hicap ve İffeti 7.Eşler 8.Anne, Baba ve çocuklar 9.İslam’da Çocuk Bakımı 10.Sıla-i Rahim 11.Aile’de Sağlık 12.Aile ve toplumda Ahlak 13.Aile ve toplumda Takva 14.Mutluluk ve Mutsuzluk Nedenleri 15.Aile’de Fazilet Tecellileri 16.Ev...

Kur’an Ve Sünnet Açısından Kadınların Çalışması Ve Bu Konuda Geçmiş Ve Şimdiki Fıkıh Âlimlerinin Görüşleri

  Şeyma Sarraf Iraklı hukukçu ve araştırmacı Şeyma Sarraf bu makalede, kadının ev dışında çalışması ve faaliyeti konusunda, Şia ve Sünni’nin görüşlerini ortaya koymaktadır. Kendisi, geçmiş ve şimdiki fıkıh âlimi ve söz sâhiplerinin görüşlerini beyan ederek, bu konudaki inceleme ve eleştirisini dile getirmiştir. Eleştirisi daha çok, kadınların içinde bulundukları şartlara yüzeysel...

İslam’da Kadının Şahsiyeti Ve Hicab

  Muhammed Taki REHBER   Günümüzde İslami uyanışın hızla gelişmesiyle kültürel ve sosyal konuların İslami açıdan dikkatle incelenmsi önemli bir gereksinim haline gelmiştir. Bu konular arasında kadınlarla ilgili meseleler; onların sosyal alanlarda bulunmaları ve şer'i, ilahi ölçüler içerisinde faaliyetlerinin niteliği özel bir önem taşımaktadır. Hüccet-ül İslam Muhammed Tâki Rehber'in "Hicap ve Hürriyet"...

İslam’da Güzellik

Hüccet-ü İslam KEŞFİ   - Güzelliğin tarif ve bölümleri - Kur'an ve rivayette güzellik - Süslenme ve makyaj * Yaratılışın sanatı güzellik olduğundan, yada en azından sanatın önemli bir kısmını güzellik teşkil ettiğinden, sanatın tanınması  için güzelliğin tanınması gereklidir. Öte yandan, islam'î sanat içaçıcı ve çarpıcı güzelliklerle dolu olduğu, gönülleri ferahlatıp rahatlık bahşettiği için prensiplerinin...

Çocuklar ve Televizyon

Zeynep ERKUT   Çocuk yetiştirmek oldukça meşakkatli ve bir o kadar da önemli bir vazifedir. Çocuk yetiştirmek sadece onu fiziksel olarak geliştirip, büyütmek demek de değildir. İslami öğretilere baktığımızda anne-babanın en önemli görevinin; onları en güzel şekilde eğitmek, güzel ahlaklı, İslami değerlere sahip çıkan ve insani ve İslami vazifelerini en güzel...

Kur’ân Ve Sünnet Açısından Kadınların Çalışması Ve Bu Konuda Geçmiş Ve Çağdaş Fıkıh Âlimlerinin Görüşleri

ŞEYMA SARRAF   Iraklı hukukçu ve araştırmacı Şeyma Sarraf, bu makalede, kadının ev dışında çalışması ve faaliyeti konusunda, Şiî ve Sünnî fıkıh âlimlerinin görüşlerini ortaya koymakta, bu arada kendi görüşü ve eleştirisini de dile getirmektedir. Eleştirisi, daha çok, kadına daha yüzeysel bir şekilde yaklaşan Sünnî fıkıh âlimlerinin görüşlerine yönelik olmuştur. Sünnî âlimlerin...

Aile içinde sabır

Rabb"imiz aile içinde sabır imtihanıyla karşılaşanlara büyük mükafatlar veriyor. Çünkü aile içindeki sabır, yuvanın mutluluğu uğruna göze alınıyor. Rabbimiz müslümanın yuvasının bozulmasını sevmiyor.  Evet, sabır her yerde güzeldir; ama aile içinde bir başka güzeldir. - Neden aile içinde bir başka güzeldir? Çünkü aile içindeki sabır sadece sabredenin kendisini değil, aile...

İslam’da Kadın Hakları

  Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Salat ve selam efendimiz Hz. Muhammed’e ve onun hidayet meşaleleri olan temiz ve seçkin Ehl-i Beyt"ine olsun.  Nur ve Marifet Kevseri olan Hz. Fatıma (s.a)’nın kutlu doğum gününü bütün Müslümanlara ve sizlere tebrik ediyorum.  Bu mübarek doğum günü büyük İslamî bayramlardan biridir. Çünkü Hz. Fatıma (s.a)...

Kur’ân Açısından Kadının Mahremleri

   Hidayet kitabı, saadet kaynağı, şahsiyet terbiye eden, insanlar için dünya ve ahiret haberini getiren Allah’ın kitabı Kur’ân bir ayette kadının mahremlerini açıkça saymaktadır.  Böylece kadın kimler karşısında özgür ve kimler karşısında da güzellik ve ziynetini örtmesinin gerektiğini bilecektir:  “Süslerini, kendiliğinden görünen kısmı müstesna, açmasınlar. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Süslerini kocaları veya...

Aile Terbiyesi -1

1. Ders Hazırlayan: Haydar Dönmez/Ehli Beyt Öğretisi Yeni evlenen iki genç erkek ve kız, gerçekte yeniden dünyaya geliyor ve yeni bir okyanusa kendilerini atıyorlar. Okyanusun git-gel olaylarında kendilerini koruyabilmeleri için son derece zeki olmaları gerekir. Denizde yaşayan kuşlar ve balıklar gibi... Eğer büyük deryalarda yaşamasını beceremiyorlarsa kısa sürecek olan zorlu bir...

Çocuk ve Dini İnançlar

    Allah ve dine yönelişin fıtri bir kökeni olup insanın içinden kaynaklanmaktadır. Allah Teâla Kur'an'da şöyle buyuruyor: "O halde, yüzünü doğru olarak dine, Allah'ın o fıtratına çevir ki, O, insanları onun üzerine yaratmıştır."[1] Her çocuk fıtratı gereği Allah'a tapar, ancak bazen dış etkenlerin etkisiyle fıtratı bozulabilir ve doğru yoldan sapabilir.  Resulullah...

Ehl-i Beyt Mektebinin Bekası İçin, Bu Mektebe Layık Bir Nesil Yetiştirmek

İnandığımız gerçekler, yüce değerler ve sönmeyen ideallerin ifadesi olan Ehl-i Beyt Mektebinin sürekliliğini sağlamak için bu emanetin gelecek nesil tarafından taşınması yolunda çalışmamız  gerekir. Yeni neslin, bu yüce ilahi emaneti koruyup savunmayı üstlenmeleri, bu mektebe mensup baba ve annelerin uzun süreli özenli çabalarına bağlıdır. Baba ve anne, çocuklarında, gerçekleri kavramak...