Amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelen bir şey yoktur. Uyun-u Ahbar’ir-Rıza (a.s), 2/37/98 Hz. Muhammed (s.a.a)

Yeni Kelam ve Kapsamı

Ali Şirvani İslami Öğretilerin Üçlü Tasnifi İslami öğretiler, bir görüşe göre, nispeten yaygın üç temel bölümde yer alır: Akaid, ahlak ve ahkam. İslam akaidi, varlık ve yokluklar ve varlık âleminin hakikatlerini açıklayan İslam öğretilerini kapsamakta (İslami dünyagörüşü), nazari hikmet ve betimleyici bilimler (normatif bilimler karşısında) ile bağ kurmaktadır. Elbette ki dinî...

Tevessül

Dr. Abdulkerim Biazar Şirazi   Özet Son zamanlarda, Peygamber (s.a.a) Ehlibeyt (a.s) ve salih evliyalara tevessül hakkında Müslümanlar arasında şiddetli ayrılıklar meydana gelmiştir. Öyle ki tevessüle karşı çıkanlar, tevessülü kabul edenleri şirkle itham etmiş, tevessülü kabul edenler ise onları, Peygamber ve pak Ehlibeyti’ne düşmanlıkla suçlamıştır. Sonuç, her iki tarafta meydana gelen şiddetli...

Mucize ve Nedensellik Kanunu

Rahim Latifi, Ali Perimi   Özet Mucize olgusu, dinler tarihi boyunca, çeşitli açılardan bilim insanlarının zihinlerini meşgul etmiştir. Bu süreçte mucize konusunda, felsefenin varlık tanıma görüşü, büyük bir öneme sahiptir. Her malul, türdeş bir illet gerektirir, kaidesi akli ve felsefi bir kanundur, öte yandan “harikulade”lik mucizenin içeriği ve destekleyicisidir ki, zahiren kendi türdeşinden...

Mucize ve Nedensellik Kanunu

Rahim Latifi, Ali Perimi   Özet Mucize olgusu, dinler tarihi boyunca, çeşitli açılardan bilim insanlarının zihinlerini meşgul etmiştir. Bu süreçte mucize konusunda, felsefenin varlık tanıma görüşü, büyük bir öneme sahiptir. Her malul, türdeş bir illet gerektirir, kaidesi akli ve felsefi bir kanundur, öte yandan “harikulade”lik mucizenin içeriği ve destekleyicisidir ki, zahiren kendi türdeşinden...

İntiharın Haram Oluşu, Kendi Canını ve Başkalarının Canının Korunmasının Farzlığı

Rıza Üstadi   Özet Yazar ilk önce intihar konusunu ele alarak, akli ve nakli delillerin yanı sıra, fakihlerin ve müfessirlerin bu konudaki görüşlerini zikrederek intiharın haramlığı konusunda hiçbir tereddütün olmadığı sonucuna ulaşıyor. Ardından makalesinde iki ayrı konu şeklinde, diğer iki mevzuyu ele alıp, fakihlerin sözlerini ve onların delillerini inceledikten sonra şöyle bir...

Mead

  Mead inancı, insanın hayatında cevaplamaya çalıştığı, üç temel sorudan biri olan, genel anlamda varlık âleminin ve özel anlamda biz insanların sonunun ne olacağı ve nereye varacağı sorusuna verilen bir cevaptır. Bilindiği üzere, doğuştan insanda bulunan bilinçlenme içgüdüsü, insan zihninde aşağıda açıklayacağımız, üç temel soru oluşturmaktadır. Bu sorular, insan aklını kendine...

İntiharın Haram Oluşu, Kendi Canını ve Başkalarının Canının Korunmasının Farzlığı

Rıza Üstadi   Özet Yazar ilk önce intihar konusunu ele alarak, akli ve nakli delillerin yanı sıra, fakihlerin ve müfessirlerin bu konudaki görüşlerini zikrederek intiharın haramlığı konusunda hiçbir tereddütün olmadığı sonucuna ulaşıyor. Ardından makalesinde iki ayrı konu şeklinde, diğer iki mevzuyu ele alıp, fakihlerin sözlerini ve onların delillerini inceledikten sonra şöyle bir...

İslam’da Mut’a

  Abbas KAZİMİ   İslam dininin nurlu ve önemli öğretilerinden birisi de neslin türemesi, türün bekası ve toplumun fesat ve bozukluktan korunmasını amaçlayan nikâhtır ve nikah iki kısma ayrılır: 1- Daimi nikâh: Bu, boşanma veya iki çiften birinin ölmesi ile sona eren süresiz evlenmedir. 2- Geçici nikâh: (Mut'a nikâhı): Bu, şartlı ve belli bir...

Oruç

Ayetullah İbrahim Emini   Nefsi tezkiye edip yetiştirmekte önemli bir rolü olan çok büyük ibadetlerden biri de oruçtur. Orucun fazileti hakkında çok hadis vardır. Bunlara bir kaç örnek: Hz. Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: "Oruç cehennem ateşinden korunmak için bir kalkandır." [1] İmam Sadık (a.s) şöyle buyurur: "Allah Teala, oruç benim içindir ve ben...

Ehl-İ Sünnet’te İmamet VE Hilafet Anlayışı

Allame Murtaza ASKERI     İmam, ümmetin ileri gelenlerinden beş kişinin görüşüyle  veya önceki imamın sonraki imamı belirlemesiyle tayin edilir. "Ehl-i Sünnet alimleri"   Bilindiği üzere İslam dininin iki önemli mektebi olan Ehl-i Sünnet ve Ehl-i Beyt mektebi, İslam'ın bel kemiğini oluşturan konularda olduğu gibi  teferruatta da aynı görüşü paylaşmak-talar. Hatta bir çok hükümlerde farkları...

Ehl-İ Beyt Mektebinde İmamet Ve Hilafet

Allame Seyyit Murtaza ASKERİ   Konuya girmeden önce "imam" ve "halife" kelimelerinin lügat, şeriat ve müteşerriler açısından anlamını incelememiz gerekiyor. 1- Halife: Halife veliahd, bir kişinin diğer bir kişinin yerine geçmesi anlamındadır. Dolayısıyla, halife kelimesi devamlı diğer bir kelimeye izafe edilerek -eklenerek- kullanılmaktadır. Öreğin "halifet-ul alim" (alimin halifesi), "halifet-ul vali" (valinin halifesi) gibi. Halife kelimesi...

Kitap ve Sünnet Işığında İslam’da Bedâ

Allame Murtaza Askerî     "Bedâ"nın  Lügat ve Akidevî Anlamı "Bedâ"nın Lügat Manası Lügatta bedâ  kelimesinin  iki  anlamı vardır: A) "Tamamen belli olmak" B) "Kararın değişmesi, yeni bir karar almak" İslam Akâid Ulemasına Göre "Bedâ" İslam akaid alimleri "Bedâ" kelimesini şu anlamda kullanırlar:  Kullardan saklı olanın, Allah Tealâ indinde tamamen belli ve aşikâr oluşu. Kimi de, "bedâ kelimesini "Allah...

Mâsum İmam’ın Gerekliliği

Ayetullah Muhammed İmami Kaşanî Şiisiyle, Sünnisiyle İslam ümmeti genel olarak, Hz. Mehdi konusunda görüşbirliği içerisindedir. Her iki grubun uleması da onu, Resulullah’ın soyundan ve Hz. Fatıma selamullahi aleyha’nın neslinden olduğunu kabul etmektedirler. Muteber kitaplarda bu bağlamda muvassak ve mütevatir birçok hadis ve rivayet naklolunmuştur. Kur’an-ı Kerim, diğer semavi kitaplarda olduğu...

Ehl-i Sünnet’te Mehdilik İnancı

Mehdi Fakih İmani Hz. Resul-i Ekrem sallâ’llâhu aleyhi ve alih buyuruyor ki: “Kim Mehdi’yi yalanlarsa, şüphesiz kafir olmuştur.” Yine buyuruyor ki: “Kim Mehdi’nin zuhur edeceğini inkar ederse, şüphesiz ki (Allah tarafından) Muhammed’e nazil olanı inkar etmiştir.” Beklenen Mehdi (a.s) ve İslam’da Ondan Sözeden İlk Kişi Hadis, Tarih, Akaid ve Tefsir alanlarında yazılan gerek Şii, gerekse...

İslâm Açısından İslâm’ın ve Kur’ân’ın Kapsayıcılığına Kısa Bir Bakış

RIDVAN M. ALTUN   Şimdiye kadar insanlık tarihi hakkında yapılan birçok araştırmalarda ve arkeologların yaptığı birçok kazılarda beşerin, tarih boyunca yanlış da olsa muhakkak bir dine inandığı ortaya konmuştur. İnsanoğlu, dinin mahiyetini anlama yolunda birçok zahmetlere katlanıp onu çözüp öğrenmeye çalışmış, bazen hakikatin küçük bir cilvesine ulaşmış ve bazen de yanlış...

İslam ve Feminizim

  Bismihi Teala  Kadir Akaras Kadın konusu tarih boyunca tüm insanların gündeminde olduğu gibi, düşünürlerin ve siyasetçilerin de gündemini oldukça fazla işgal etmiştir. Konu, önemi itibariyle ister teorik alanda olsun, ister pratik hayatta olsun aşamalardan geçmiş ve hakkında görüşler ortaya atılmış, yazılar yazılmıştır. Günümüz dünyasına baktığımız zaman, geçmiş tarihten günümüze kadar süre gelen...

Resulullah ( s.a.a.):

"Ey insanlar, Allah'ın ayı bereket, rahmet ve mağfiret ile size doğru gelmekte; öyle bir ay ki Allah katında en üstün aydır. Onun günleri, en faziletli günler, geceleri, en faziletli geceler ve saatleri, en faziletli saatlerdir. Bu ayda siz, Allah'ın ziyafetine davet edilmiş ve Allah'ın değer verdiği kimselerden sayılmışsınız. Nefesleriniz...

Mucize ve Nedensellik Kanunu

Rahim Latifi, Ali Perimi   Özet Mucize olgusu, dinler tarihi boyunca, çeşitli açılardan bilim insanlarının zihinlerini meşgul etmiştir. Bu süreçte mucize konusunda, felsefenin varlık tanıma görüşü, büyük bir öneme sahiptir. Her malul, türdeş bir illet gerektirir, kaidesi akli ve felsefi bir kanundur, öte yandan “harikulade”lik mucizenin içeriği ve destekleyicisidir ki, zahiren kendi türdeşinden...

Kayıp İmamı Beklerken

Âlemin büyük kurtarıcısı, Âdem"den (a.s) son peygambere (s.a.a) kadar bütün peygamberlerin (a.s) hedeflerini ve arzularını gerçekleştirecek olan Allah"ın son imamı Hz. Hüccet İbni"l Hasan"ın (a.f) şahsiyeti ile kısa da olsa tanıştık. Şimdi Mehdi"nin (a.f) hayatının büyük ve önemli bölümünü oluşturan gaybet dönemi hakkında incelemelerde bulunacağız:     Gaybet Kavramı      İncelenmesi gereken...

Hz. Âdem (A.S)’In Masumiyeti

Musa Aydın   Soru: Peygamberlerin masumiyetine karşı olan kimselerin en çok ileri sürdükleri delillerin başında, Hz. Âdem'le ilgili olay gelmektedir. Eğer bu konuda mektebimizin görüşünü geniş bir şekilde açıklarsanız, bizi memnun edersiniz. Cevap: Evet, sizin de belirttiğiniz gibi masumiyet karşıtlarının kendilerine en çok dayanak yaptıkları şeylerin başında, Hz. Âdem'in nehyedilen ağaçtan yemesi...