“Bir Müslüman bir fidan veya tohum eker. O tohum veya fidanın ürününden bir kuş veya insan veya otlayan bir hayvan yerse bu kendisi için sadaka sayılır.” Kenz’ul Ummal, 9051 Resulullah (s.a.a)

Ahlak ve İrfan

İslamî İrfanı Ararken

Merhum Üstad Muhammed Taki Misbah - Misbah Dergisi 9. Sayı İrfan Nedir? İrfan ve marifet terimleri kelime anlamı itibariyle aynı anlamı taşıyor ve her ikisi de ‘tanımak’ anlamındadır. Bu tanımak, duyular, akıl, anlatım veya kalp yoluyla gerçekleşmiş olabilir. Dolayısıyla kelime anlamı itibariyle önemli bir fark gözlemlenmiyor ve bütün bunlar için irfân...

Allah’ın Sevdiği Kimseler

Yusuf Tazegün Allah’ın sevgisine ulaşan gerçek hazineye ulaşmıştır, bu sevgi onun için her şeyden daha değerlidir. İlahi sevgi, çölün ortasında yolunu kaybetmiş, ekmeğini suyunu bitirmiş ve baygın bir halde ölümü bekleyen kimsenin yaşama isteğinden daha değerlidir. Ölüm döşeğinde ölmek üzere olan kimsenin birkaç gün daha yaşama isteğinden daha büyüktür. Allah’ın...

Peygamber ve Ehlibeyt’in Siyresinde İbadet Eğitimi

  Dr. Muhammed Davudi   Giriş Önceki sayımızda Peygamber’in (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) siyerinde inanç eğitiminden bahsettik. İnanç eğitiminin semeresi Allah’a, Resulullah’a, Onun haleflerine ve meada imandır. Ancak makalenin mukaddimesinde de söylediğimiz gibi inanç ve iman sadece dinin bir parçasıdır. Bunun için dinî eğitimde sadece bununla yetinemeyiz. İslami metinlere bakıldığında iman goncasının gelişen,...

Duâ Âdabı

M. Mehdi ASİFİ   İmam Sadık (a.s)’a ashabından biri: ‘Kur’an-ı Kerim’de te’vilini bilmediğim iki ayet vardır’ dedi. İmam: Hangi ayetlerdir? diye buyurdu. -Biri, “Beni çağırın (dua edin) size icabet edeyim”[1] ayetidir; oysa ben Allah’ı çağırmama rağmen duam kabul olmuyor. -Allah’ın, vaadine aykırı davrandığını mı sanıyorsun? -Hayır. -Öyleyse ne demek istiyorsun? -Bilmiyorum. -Diğer ayet hangisidir? -“Siz Allah için ne verseniz,...

İmam Humeyni Açısından Sülûkun Makam ve Menzilleri

Dr. Resul Abdullahi   Özet İmam Humeyni’nin en az bilinen özelliklerinden biri ve onun asli yönü irfan alanındaki uzmanlığıdır. İmam nazari irfanda ilk kitabı olan “Şerh-i Duayi Seher”i yirmi yedi yaşında yazdı. Sonraki yıllarda yine bu alanda birçok kitabı kaleme aldı, onlardan bazıları şunlardır: Talikat alal Fusus’ul Hikem, Misbah’ul Uns ve Favidur...

Çeşitli İnsan Sıfatları ve Özellikleri

  Fahrettin GÜNGÖR “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlar için her örnekten irat edip açıkladık...”   [1] “Andolsun gerçekten, bu Kur’an’da insanlara her örnekten verdik. Belki onlar öğüt alırlar.”[2] “Şanım hakkı için, gerçekten biz bu Kur’an’da insanlara ibret olacak her türlü misali açıkladık...”[3] “Size, açıklayıcı ayetler, sizden önce gelip geçenlerden örnekler ve sakınanlara bir öğüt indirdik.”[4] Hainler Tanımı “Hain”, “hane”...

Yaratılış Gayesi Olarak İrfanı Düşünmek

Yusuf Tazegün   Giriş Günümüzde dünya çapında irfan, tasavvuf ve mistik akımlar bir hayli revaçtadır. Zira insanlık maddiyat ile gerçek huzuru bulamayacağını anlamış ve kaybettiği hazinenin aslında yaratılış gayesi olan manevi huzur yahut mistik yaklaşımlar olduğunu anlamıştır. Fak ne yazık ki hakikat peşinde koşan birçok insan, bu konudaki bilgilerinin az olmasından dolayı menfaat...

Zikir

Yad-ı Yar ve Terk-i Ağyar Cafer Bayar Dinin pratik ahlak alanında tanıttığı değerlerden biri zikir olup, seyr-ü süluk bağlamında belirleyici bir rol ve konuma sahiptir. Kur’an-ı Kerim, bir yandan cinn-ü insin tek yaratılış nedenini yüce Allah’a kulluk[1] olarak bildirmiştir. Açıktır ki bu kulluk, ancak yüce Allah’ın zikrini zinde tutmaya dönüktür. Öte...

İrfan-Siyaset İlişkisi

Dr. Hamid Parsaniya, İsmail Avcı   Giriş İrfanî bakışın sunduğu insan ve evren tasavvuru, aynı zamanda tamamen kendine özgü bir sosyal hayat tarzı ve siyasal düşünceyi de gerektirir mi? Yoksa bu bakış açısının insan hayatının bu boyutlarının şekillenmesinde hiçbir rolü yok mudur? Ariflerin siyaset sahnesine aktif katılımları ya da bu sahneden uzak durmaları,...

Ölüm; Kum Saatinin Bittiği An

  Hiç bilmeyiz ve hiç düşünmeyiz; insan nadiren yaşar, nadiren yaşadığını da nadiren bilir. Acaba ölüm de nadiren yaşanılır mı? İnsan, yaşamında bazen ölüp sonra yine yaşar mı? Bilmem, ama ölümün kesin yaşanılacağı malumumuzdur. Ölümün bir kenarı var, bir ucu bucağı, bir sesi, soğukluğu, başı, sonu, artısı eksisi ve ölümün bir...

Kendini Yetiştirmede İlk Adım; Tövbe

Allame S. Abdullah Şubber   1- Tövbenin Hakikati Tövbe, üç farklı unsurun birbiri ardına oluşmasından doğar. Birinci unsur ilim ve bilgidir. İkinci unsur hâl ve duygudur. Üçüncü unsur ise ikinci unsurun bir ürünüdür. İlim ve bilgiden kastettiğimiz şey, günahların insana verdiği zararları tanımak, bu günahların insanın ebedi mutluluk ve saadetini hedef alan birer...

İnsanın Ahlâkı

  "Ahlâk" lügatte; "huy, mizaç, karakter ve tabiat" anlamına gelen "hulk" kelimesinin çoğuludur. İnsanın fizikî yapısına "halk" ve manevî yapısına "hulk" denilir. Terminoloji olarak "ahlâk"; bir kişinin iyi veya kötü olarak nitelenmesine sebep olan manevî değerleri, huyları ve bunların tesiriyle ortaya koyduğu davranışlarının bütününe verilen addır. Kur'ân-ı Kerim'de, "ahlâk" kavramının tekili...

Ahir zamanda Mümin Genç Olmak

  Yusuf TAZEGÜN   Gençlik dönemi, yaratılış gayesine ulaşma noktasında, insanın en hızlı şekilde ilerleyeceği bir dönemdir. Gencin kalbi daha temiz, daha berrak, günah kök salmamış, fıtrat aşikâr ve yüz Rabbe yönelmiş durumdadır. Öyleyse genç neslin bu potansiyel güçlerinden en üst seviyede yararlanması gerekmez mi? Rabbe ulaşmak için, onda bulunan güzelliklere ulaşmak...

Ariflerin Dilinde İnsan Tanımı

  Hasan KANAATLI İnsan… Yaratılmışların en şereflisi… En mükemmeli… En yücesi… En sorumlusu... Ve özünden koptuğunda ve sorumluluğunu unuttuğunda en korkunç olanı! İşte bu yaratık (insan) hakkında her mektebin, her ideolojinin kendince bir yorumu ve bir tanımı olmuştur. Kimi ideolojiler bu yaratığı bir üretim-tüketim makinesi şeklinde tanımlarken, kimileri aslının maymun olduğunu iddia...

Günah ve Tövbe

  Mehdi BİRDAL   Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimse başka. Allah, onların kötülüklerini iyiliğe çevirir ve Allah çok bağışlayan ve sürekli merhamet edendir. (Furkan Suresi 70.ayet)               Namaz, oruç, zekât… gibi ibadetlerin vacip olduğu her Müslüman tarafından bilinen ve aşikâr olan hükümlerdir. Bu gibi ibadetler yerine getirildiğinde karşılık olarak...

Kûn Fe Yekûn

  Hasan BEDEL   Henüz ne varlık vardı ne de yokluk, ne o parlak gökyüzü ne de o kara toprak. Ne gece vardı ne gündüz, ne ölüm ne de hayat. Acaba neydi bunca şeyi kendinde pinhan eden? Neydi acaba?!. Ölüm yoktu henüz ve madem ölüm yok, peki nerede ölümsüzlük? Demek o da yoktu! Yalnız...

Gizli Şirk Riya

  Hasan KANAATLI   Hz. İmam Cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmaktadır: "Riya'nın her türlüsü şirktir. Şüphesiz ki insanlar için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı insanların üzerine, Allah için amel eden kimsenin sevabı da Allah'ın üzerinedir."(Usul-ü Kâfi, c.2, s.293, Kitabu'l-İman ve'l-Küfr, Riya babı, 3.hadis.)   Riya'nın Tarifi:   Hiçbir ilâhi...

Ümitsizlik

Mir Kasım ERDEM   لاَ يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْكَافِرُون[1] “Allah’tan ümidini kâfirlerden başka kimse kesmez.”   Allah’tan ümidi kesmek büyük günahlardan biridir. İnsan, dünya hayatında bazı maddi veya manevi zorluklarla karşılaşabilir, şahıs bazen öyle bir duruma gelir ki artık bütün çıkış kapılarının kapanmış olduğunu hisseder. Tam bu sırada insan her şeyden...

Peygamber ve Ehl-i Beyt’in Sünnetinde Ahlaki Eğitimin Hedefi

Dr. Muhammed Davudi Özet Peygamber (saa) ve Ehl-i Beyt’in (as) sünnetinde ahlaki eğitimin nihai hedefi, kendi ahlaki vazifesini çeşitli şekillerde, müstakil olarak veya muteber mercilere başvurarak teşhis edebilecek, iç ve dış etkilerin tesiri altında kalmadan kendi görevleriyle amel edebilecek öğrencilerin eğitilmesidir. Peygamber (saa) ve Ehl-i Beyt’in (as) sünnetine dikkat edilecek ve bazı...

Kant ve Hace Tusî’nin Ahlakî Eğitim Görüşlerinin Karşılaştırması

Doç. Dr. Ekber Rahnema   Özet Bu makale, Immannuel Kant ve Hace Nasiruddin Tusî’nin ahlakî eğitim hakkındaki görüşlerini karşılaştırmaktadır. Bu makalenin kaleme almasında ki amaç, batı dünyasının tanınmış filozofu unvanıyla Kant’ın ve İslam dünyasının düşünürü unvanıyla Hace Nasiruddin Tusî’nin görüşlerinin karşılaştırmalı araştırması yapılarak ahlakî eğitimde strateji geliştirmek ve pratiğe dönük çözümler üretmektir. Bu...

İbadetlerin Hikmeti-Namaz

S. Abdullah Şubber   Ezan Ebu Hamid[1] şöyle diyor: Ezan sesini duyarak kıyamet gününde çağrılacağın günü anıp bütün kalbin ve vücudunla bu çağrıya yanıt vermek için koşmaya başla. Kuşkusuz koşarak bu çağrıya yanıt verenler, kıyamet gününde ilahi lütfa mazhar olan insanlardır. Bu çağrının kalbinde yarattığı duyguya dikkat et. Ezan sesiyle birlikte kalbine...