Hak şahıslarla tanınmaz, Hakkı tanı ehlini de tanırsın.Ravzat-ul Vaizin, c. 1, s. 3 İmam Ali (a.s)

Peygamberimizin (s.a.a) Kadınlar ve Evlâtlarla İlgili Adabı

Peygamberimizin (s.a.a) Kadınlar ve Evlâtlarla İlgili Adabı

Hz. Muhammed'in (s.a.a) Bazı Sünnetleri [9]

– "Peygamberimizin (s.a.a) döşeği bir aba idi. Yastığı ise, içine hurma lifi doldurulmuş bir deri idi. Bir gece aba ikiye katlanmıştı. Sabah olunca Peygamberimiz (s.a.a), 'Bu gece bu döşek (rahat olduğu için) namaza kalkmama engel oldu.' dedi ve döşeğinin tek kat olarak serilmesini emretti. Onun bir de içinde hurma lifi doldurulmuş deriden bir döşeği vardı. Ayrıca bir yere gittiğinde iki kat yapılarak altına serilen bir abası vardı." [Mekarim'ul-Ahlâk, s.38]

–  İmam Muhammed Bâkır (a.s) şöyle diyor:

"Resulullah (s.a.a) uykudan kalkar kalkmaz mutlaka Allah için secdeye kapanırdı." [Mekarim'ul-Ahlâk, s.39]

Tefsir-i Nu'manî'ye dayanılarak verilen bilgiye göre İmam (a.s) Ali şöyle dedi: "Sahabîlerden birkaç kişi eşleri ile yatağa girmeyi, gündüzleri yiyip içmeyi ve geceleri uyumayı kendilerine yasakladılar. Ümmü Seleme bunu Peygamberimize (s.a.a) haber verince, Peygamberimiz (s.a.a) ashabının yanına gitti ve onlara şöyle dedi: Eşlerinizden uzak duruyorsunuz öyle mi? Oysa ben hem eşlerimle yatağa girerim, hem gündüzleri yer içerim ve hem de geceleri uyurum. (Bunlar benim sünnetimdir.) Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir…"[ Şeyh Murtaza'nın Risalet'ul-Muhkem ve'l-Müteşabih adlı eseri][1]

– İshak b. Ammar'dan İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Kadınları sevmek, peygamberlerin ahlâkındandır." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.320, h:1 ve s.321, h:7]

– Bekkar b. Kerdem'in ve birden fazla başka ravilerin İmam Cafer Sadık'tan (a.s) şöyle rivayet ettiklerini nakleder: "Peygamberimiz (s.a.a) şöyle dedi: "Benim göz aydınlığım namazda ve haz kaynağım da kadınlarda karar kılındı." [Fürû-i Kâfi, c.5, s.320, h:1][2]

– Peygamberimiz (s.a.a) bir kadınla evlenmek isteyince birini onu görmeye gönderirdi… [Men La Yahzuruh'ul-Fakih, c.3, s.245, h:2]

– Hüseyin b. Bint-i İlyas'a dayanılarak verilen bilgiye göre İmam Rıza (a.s) şöyle dedi: "Yüce Allah, geceleri ve kadınları sükunet sebebi yaptı. Evliliği geceleyin yapmak ve yemek yedirmek sünnettendir." [Tefsir'ul-Ayyâşî, c.1, s.371]

– İmam Ali'nin (a.s) dört yüz kelimelik hadisinin bir yerinde şöyle dediğini nakleder:

"Çocuklarınızı yedinci günlerine girdiklerinde tıraş edin ve saçlarının ağırlığı miktarında bir fakir Müslümana sadaka verin. Peygamberimiz (s.a.a) Hasan ve Hüseyin için ve diğer evlâtları için böyle yaptı." [el-Hisal, c.2, s.619]

Peygamberimizin (s.a.a) yemekle ilgili adabı hakkında

 – Hişam b. Salim ve başkalarından İmam Cafer Sadık'ın (a.s) şöyle dediğini nakleder: "Peygamberimizin (s.a.a) en sevdiği şey, devamlı aç ve Allah korkusu hâlinde olmaktı." [Ravzat'ül-Kâfi, c.8, s129, h:99]

 – Musa b. Cafer'den, o da babalarından Hz. Hüseyin b. Ali'nin (hepsine selâm olsun), İmam Ali'nin (a.s) Şamlı bir Yahudinin sorularına verdiği cevapları rivayet ettiği uzun hadisin bir bölümünde şöyle yer aldığını nakleder: "Yahudi İmam'a, 'Halk, İsa'nın zahit olduğunu ileri sürüyor. Doğru mu?' diye sordu. İmam Yahudiye şu cevabı verdi: Evet, öyle idi. Muhammed (s.a.a) ise peygamberlerin en zahidi idi. Cariyeler dışında on üç eşi oldu. Buna rağmen yemek artığı ile önünden kaldırılan bir sofrası hiç olmadı. Hiç buğday ekmeği yemedi. Arka arkaya üç gece doyasıya arpa ekmeği yediği hiç olmadı." [Tabersî, el-İhticac, c.1, s.335]

 


 

[1] Bu anlamdaki rivayetler birçok kanaldan nakledilmiş olarak hem Sünnî, hem de Şiî kitaplarda yer almıştır.

[2]Yaklaşık bu anlamı taşıyan rivayetler başka kanallardan da gelmiştir.