“Naklin afeti, yalan nakletmektir.” Gurer’ul-Hikem, 3947 İmam Ali (a.s)

Akaid8-Allah Tasavvuru-4

Akaid8-Allah Tasavvuru-4