“Ahmak insanın kendine verdiği ziyanı düşman düşmanına veremez.” Nehc’us-Saadet, 3/225 İmam Ali (a.s)

Hadislerle İmam Ali (as)’ nin Faziletleri

Hadislerle İmam Ali (as)’ nin Faziletleri

PEYGAMBER'İN ZÜRRİYETİ HZ.ALİ'NİN SULBÜNDENDİR

 

     1. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

     Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı

      (el-Zehebi'nin Mizan'ül İtidal Kısım 3, s.398 / Tabarani'nin Mucem el-Kebir c.3, s.43 / Tarih-i Bağdat  c.1, s.316 / Sevaik'ul Muhrika s.124 / Fayd'ul Kadir c.2, s.223)

      HZ.ALİ İLK İMAN EDEN ŞAHISTIR

     2. Resulullah (s.a.a.) Ayşe'ye hitaben şöyle buyurdu: Bu Ali, bana iman edenlerin ilkidir.  (İbn'ül Esir'in Üsd'ül Gabe c.7, s.259)

     3. Hz. Ali şöyle buyurdu:

    Resulullah'a peygamberlik Pazartesi günü verildi, ben ise Salı günü İslam’a iman ettim.    (el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.40)

     4. Hz. Ali şöyle buyurdu:

    En büyük Sıddık benim, Ebu Bekir iman etmeden ben iman ettim. O İslam’ı kabul etmeden ben kabul ettim.   

    (İbn-i Ebil Hadit Şerh-i Nehcü’l-Belaga c.3 s.251 / İbn-i Kuteybe el-Mearif s.73 / İbn-i Asakir “Tarih-i Dimeşk” c.1, s.53 / el-Muttaki el-Hindi “Kenzu’l-Ummal” c.6 s. 405, Taberi Zehairu’l-Ukba s.58 ve Riyazu’n-Nazire c.2 s.155 / Ensabu’l-Eşraf c.2, s.146 ez-Zehebi Mizanu’l-İtidal c.1 s.417 Hadis no:3484)

      HZ.ALİ EN BÜYÜK SIDDIK VE EN YÜCE FARUKTUR

     5.  Selman el-Farisi, Ebu Zer ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a.) Hz.Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu : 

     Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk görüşecek olandır. Kendisi en büyük sıddık ve bu ümmetin farukudur, bu, dinin üstadıdır, mal ise zalimlerin üstadıdır  

     (Tabarani'nin Mucem el-Kebir c.6, s.269 / el-Müttaki'nin Kenz' ul Ummal c.6, s.156 /el-Heysemi'nin Mecma üz-Zevaid c.9, s. 102 / İbn-i Udey'in el-Kamil fi Düefa ir-Ricalc.4, s.229 / el-Künci'nin Kifayet üt-Talips.187 / el-Akili'nin Düefa'il Kebir c.2, s.47 / el-Beyhaki'nin Sünen el-Kübra)

     6. Hz. Ali şöyle buyurdu :  Ben, Allah’ın kulu ve Resulünün kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım.  

   (Sünen İbn-i Mace c.1, s.57 / el-Hasais en-Nisai s.3 / Menakıb-ı Ahmet bin  Hanbel No:17 / el-Hakim Nişaburi'nin Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.112 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.1, s.61 / İbn-i Ebil Hadit'in Şerh-u Nehc'ül Belağa c.3, s.257 /Tarih-i Tabari c.2, s.56 / İbn-i Kesir'in el-Kamil fit-Tarih c.2, s.22 /  Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.60 ve Riyad'ul Nadara c.2, s.155 / el-Hamvini eş-Şafii'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.248)

     7. Ebu Zer el-Gaffari dedi ki : Resulullah'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum :

    Ey Ali, en büyük Sıddık ve hak ile batılı birbirinden ayıran Faruk sensin, sen dinin üstadı ve Emirisin

     (Muhibeddin el-Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.56)

     HZ.ALİ RESULULLAH'IN KARDEŞİDİR

     8. Resulullah, ashabı arasında kardeşlik kurduğunda Hz.Ali  gözü yaşlı olarak gelir ve der ki : Ey Resulullah, ashabın arasında kardeşlik ilan ettin, beni kimseyle kardeş yapmadın Resulullah bunun üzerine şöyle buyurdu :

     Ey Ali, sen dünyada ve ahirette kardeşimsin

     (Sahih-i Tirmizi c.2, s.299 / Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.14 / Kifayet'üt Talip s.194 / Menakıb-ı Meğazeli s.37)     

       HZ.ALİ RESULULLAH'IN DOST VE YARDIMCISIDIR

     9. Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:

     Ey Ali,  sen dünyada ve ahirette dost ve yardımcınsın

     (Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında / el-Ha-kim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s. 109 / Tabari'nin Riyad'ul Nadara c.2, s.203 / TirmiziKenz'ul Ummal c.6, s.152'den tahric etti. / İbn-i Hacer'in Sevaik'ül Muhrika s. 107 / Talhis el-Müs-tedrek s.26 / Müsned el-Bezzar / Müsned-i Ahmet bin Hanbel)

       HZ.ALİ MÜMİNLERİN VELİ'SİDİR

     10. İmran bin Husayn'dan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir

     (el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.2, s.607 / el-Münavi' nin Künüz el-Hakaik c.1, s.71 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yena-bi'ül Mevedde s.179 / Şerh'ül Ercüzat s.293 /  İs'af er-Rağıbin s. 177,178 / El-Zehebi'nin Talhis el-Müstedrek)

     11. Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu :

      Ey Ali, sen müminlerin Veli'sisin

     (Sünen-i Tirmizi c.6, s.267 / Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468) 

      HZ.ALİ RESULULLAH'IN SAHİBİ VE ARKADAŞIDIR

      12. Resulullah (s.a.a.) Hz. Ali'ye hitaben şöyle buyurdu:

       Ey Ali, sen kardeşim, sahibim ve cennette arkadaşımsın

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.1, s.122 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.12, s.268 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.6, s.402 ve Muntahab'ul Kenz)

      13. İbn-i  Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Ey Ali, sen bendensin, ben de sendenim, sen kardeşim ve arkadaşımsın.

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.1, s.109)

        HZ. ALİ RESULULLAH'IN SIRRININ SAHİBİDİR

        14. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

       Sırrımın sahibi Ali bin Ebi Talip'tir

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.311 / el-Münavi'nin Kü-nüz el-Hakaik c.1, s.155 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180)

        RESULULLAH (S.A.A.)’IN HZ.ALİ HAKKINDAKİ TAVSİYELERİ

      15. Resulullah (s.a.a.), Ansar halkına hitaben şöyle buyurdu:

      Ey Ansar, ona tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi? Dediler ki : Evet ey Resulullah Bunun üzerine Resulullah (s.a.a.) onlara hitaben şöyle buyurdu :

   Bu, Ali'dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla Allah bana emretti.

     (İbn-i Ebil Hadit'in Şerh-u Nehc'ül Belağa c.9, s.170 / Ebu Naim'in Hilyet'ül Evliya c.1, s.63 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.132 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s.210 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.313 /el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.15, s.126 / Riyad'ul Nadara c.2, s.233 / el-Hamvini'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.197 / İbn-i  Ebi Talha'nın Metalib üs-Süül c.1, s.610)

     16. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu : 

     Her kim benim gibi yaşamayı, benim gibi ölmeyi ve Allah’ın bana vadettiği ebedi cennette olmayı isterse Hz.Ali'nin velayetini kabul etsin, çünkü Ali, sizleri hidayetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez

     (el-Hakim Nişaburi'nin Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.139, Ha-dis no : 4642 / Ebu Naim'in Hilyet'ül Evliya c.4, s.350 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.11, s.611 Hadis no: 32959 ve Muntahab'ul Kenz c.5, s.32 / Tabarani'nin Mucem el-Kebir c.5, s.194 Hadis no:5067 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.108 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.98 / el-Hamvi-ni'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.55)

       17. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

       Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talip'in velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir,  beni seven de Allah’ı sevmiştir, onu buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.93 / Menakıb-ı Meğazeli s.230 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.32 / el-Hamvini'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.291 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c. 9, s.108)

      18. Ashabın büyüklerinden Selman-ı Farisi'ye Hz.Ali ve Hz. Fatıma'yı sordular,  kendisi dedi ki : Resulullah (s.a.a.)'ın şöyle buyurduğunu kendim duydum :

      Sizlere Ali bin Ebi Talip'i tavsiye ederim, kendisi sizin önderinizdir ki onu seviniz, sizin büyüğünüzdür ki ona tabi olunuz, sizin bilgininizdir ki ona ikramda bulununuz, kendisi sizleri cennete götürendir ki ona saygılı olunuz, Ali, sizleri davet ederse icabet ediniz, sizlere emir verirse ona uyun, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz, bana ikramda bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Ben sizlere Ali hakkında ancak Allah’ın bana emretmiş olduğunu söyledim.       

     (Menakıb-ı Hüvarezmi s.226)

     19. Hz.Ali 'nin ashabından  Zeyd bin Suhan, Cemel Savaşında vurulup düştüğünde onun yanına Hz.Ali  gelip onu över. Bunun üzerine Zeyd başını kaldırıp şöyle dedi :

      Sen benim önderimsin. Allah’ın rahmeti üzerine olsun, Allah’a yemin olsun ki  seni her zaman Allah’ın yolunda bilgili ve onun ayetlerinden haberdar biliriz. Ben senin safında düşmanlarına karşı cehaletimden dolayı savaşmadım. Ben Hüzeyfe el-Yemani'den duydum, o da Resulullah’tan  şöyle  buyurduğunu nakletti :

      Ali iyi insanların emiri ve kötü insanları öldürendir, her kim Ali'ye yardım ederse kendisi yardım görecektir  ve her kim onu hor görürse kendisi de horlanacaktır. Hak Ali'yle beraberdir, bundan dolayı her  zaman onunla beraber olun'

      (Menakıb-ı Hüvarezmi s. 111)

        PEYGAMBERLER'İN SIFATLARI HZ. ALİ'DEDİR

       20. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Her kim Adem'e ve ilmine, Şis'e ve hilmine, İdris'e ve re’fetine, Nuh'a ve davetine, İbrahim'e ve cömertliğine, Musa'ya ve selabetine, Davud'a ve hilafetine, İsa'ya ve ibadetine, Zekeriya'ya ve şahadetine, Yahya'ya ve ismetine bakmayı istiyorsa Ali'ye baksın. Çünkü Ali bir ayna gibi onları aksettirmiştir.

      (Ahmet Bican'ın Envar'ül Aşıkin c.1, s.458-459)

       21. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Her kim hilminden dolayı İbrahim'e, hikmetinden dolayı Nuh'a ve cemalinden dolayı Yusuf'a bakmayı istiyorsa Ali bin Ebi Talip'e baksın

      (Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.94 ve Riyad'ul Nadara c.2,s.218)

        HZ.ALİ'Yİ ZİKRETMEK İBADETTİR

      22. Sehl bin Sa'd ve  Ayşe'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:

      Ali'yi zikretmek ibadettir

     (İbn-i Kesir'in el-Bidaye ven-Nihaye c.7, s.357 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.12, s.201 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.408 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.1, s.583 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.1, s.134 / Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180,231, 237,262 / el-Münavi'nin Fayd'ül Kadir c.3, s.565 /Kenz'ul İrfan s.27 /  el-Hamadani'nin Meveddet'ül Kurba c.7, s.311 / Şeyh Yusuf el-Nebehani'nin Feth'ül Kebir c.2, s.120 /Menakıb-ı Meğazeli s.206 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.261 / el-Künci eş-Şafii' nin Kifayet üt-Talip / ed-Ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar)

        HZ. ALİ'NİN YÜZÜNE BAKMAK İBADETTİR

       23. Cabir bin Abdullah el-Ansari, Ayşe, İmran bin Husayn, Muaz bin  Cebel ve Abdullah bin Mesut'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu : 

       Ali'nin yüzüne bakmak ibadettir

      (el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.142 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.394 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.2, s.51 / el-Zehebi'nin Mizan'ül İtidal c.3, s.483 / Ebu Naim'in Hilyet'ül Evliya c.2, s.182 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab' ul Kenz c.5, s.30 ve Kenz'ul Ummal c.11, s.601 /İbn-i Kesir'in el-Bidaye ven-Nihaye c.7, s.357 / İbn-i Hacer'in Sevaik'ül Muhrika s.175 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s. 34 / Tabari'nin Riyad'ul Nadara c.2, s.219 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 90 /  Suyuti'nin Tarih'ül Hulefa s.66) 

        HZ. ALİ HITTA (MAĞFİRET) KAPISIDIR

        24. İbn-i  Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu : 

      Ali bin Ebi Talip mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir.

     (el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.2, s.56 /  el-Müttaki el-Hindi' nin Kenz'ul Ummal c.6, s.153 ve Muntahab'ul Kenz c.5, s.20  / el-Nebehani'nin Feth'ül Kebir c.2, s.242 / İbn-i Hacer'in Seva-ik'ül Muhrika s.75 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Meved-de s.247,284 / el-Bedhaşi'nin Miftah'ün Neca fi Menakıb al Aba / Esn'el Metalip s.37 / ed-Derakutni'nin el-Afrad / ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar)

        HZ. ALİ'YE SÖVEN ALLAH'A SÖVMÜŞTÜR

        25. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

       Ali'ye dil uzatan bana dil uzatmıştır.

       (el-Hasais en-Nisai s.24 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.184 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / el-Suyuti'nin Tarih'el Hulefa s.73 / el-Nebehani'nin Feth'ül Kebir c.3, s.196 /  Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.66 / Menakıb-ı Hüva-rezmi s.82 / Mişkat'ül Mesabih c.3, s.235)

       26. İbn-i  Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu : 

       Ali'ye dil uzatan bana dil uzatmış, bana dil uzatan da Allah’a dil uzatmıştır, Allah’a dil uzatan kişiyi, Allah burnu üzere ateşe atacaktır (1)

      (İbn-i  Sabbağ el-Maliki'nin Füsul'ül Mühimme s.111 / Tabari' nin Zehair'ul Ukba s.66 ve Riyad'ul Nadara c.2, s.219 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.81-82 / Menakıb-ı Meğazeli s.83)

       27. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:     

      Ali'ye dil uzatmayın, zira Ali, Allah’ın rızasına sürülmüştür

      (Ebu Naim el-Asbahani'nin Hilyet'ül Evliya c.1, s.68 / el-Mütta-ki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.12, fasıl.2, Hadis no: 1257 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.2, s.258 / el-Kunduzi el-Ha-nefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 181)

    

    HZ. ALİ VE KURAN BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

     28. Resulullah'ın hanımı Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

     Ali Kur'an’ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar

     (el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.124 / Tabarani'nin Mucem el-Sağir c.1, s.55 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Ta-lip s.399 / İbn-i Hacer'in Sevaik'ül Muhrika s.76 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.6, s.153 / el-Münavi'nin Fayd'ül Kadir c.4, s.358 / eş-Şeblenci'nin Nur'ül Absar s.73 / el-Suyu-ti'nin Tarih'ül Hulefa s.173 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.2, s.66 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.185 / İs'af er-Rağıbin s.147)

       29. Hz. Fatma'dan naklen, Resulullah'ın vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu :

      Ey insanlar kısa bir süre içinde ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, mazeretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir. Daha sonra Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu :

    Ali Kur'an'ladır, Kur'an da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar

       (İbn-i Hacer el-Heytemi'nin Sevaik'ül Muhrika s.124 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.40)

        HZ. ALİ VE HAK BİRBİRİNDEN AYRILMAZ

      30. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :   

      Ali hakladır, hak da Ali'yledir, ikisi Kıyamet gününde havuz başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar

     (el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.14, s.321 / İbn-i Kuteybe'nin el-İmametü ves-Siyasetü c.1, s.73 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Di-maşk c.3, s.119 Hadis no: 1162 / el-Hamvini eş-Şafii'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.177 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.134 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 55 / ed-Dulabi'nin el-Künye vel-Esma c.2, s.89 / Rabi'ül Ebrar c.1,s.828 / Tabara-ni'nin Tabarani'nin Mucem es-Sağir ve Mucem el-Avsat / es-Sem'ani'nin Fedail'üs Sahabe)

       31. Hz. Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

       Allah  Ali'yi rahmet et ve hangi tarafa yönelirse yönelsin hakkı beraberinde kıl

      (Sahih-i Tirmizi c.5, s.633 / el-Hakim'in Müstedrek es-Sahi-hayn c.3, s.124 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.5, s.62 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.104 / el-Beyhaki'nin el-Mehasin vel-Müsavi s.41)

       HZ. ALİ İLİM KENTİNİN KAPISIDIR

     32. Hz. Ali, Cabir bin Abdullah el-Ansari ve Mücahit'ten naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :    

      Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin

      (el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.126 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.11, s.600 / el-Münavi'nin Fayd'ül Kadir c.3, s.46 /  İbn-i Hacer'in Lisan'ül Mizan c.1, s.191 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.1, s.108 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.4, s.348 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.459 / İbn-i Hacer'in Sevaik'ül Muhrika s.120 / İbn-i Kesir'in el-Bida-ye ven-Nihaye c.7, s.358 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.40 / el-Mes' udi'nin Müruc el-Zeheb c.2, s.437 / İbn'ül Esir'in Üsd'ül Gabe c.4, s.100)

       33. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :     

       Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, evlere ancak kapılarından geçilir

       (Menakıb-ı Meğazeli s.82 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talib s.220)

      34. Ali bin Musa el-Rida'dan, babası ve dedelerinden,    Hz.Ali 'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :            

       Meali : Ey Ali, ben ilmin kentiyim, sen de kapısısın, her kim kente, kapıdan değil de başka bir yerden geçtiğini söylerse yalancıdır

      (Menakıb-ı Meğazeli s.85 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.72)

        SORUN BENDEN BENİ YİTİRMEDEN

       35. Hz. Ali şöyle buyurdu : 

      Bana sorunuz, vallahi Kıyamete kadar ne hakkında sorarsanız size haber veririm. Bana Allah’ın kitabından sorunuz, her ayetin gece mi, gündüz mü, dağlıkta mı, düzlükte mi indiğini bilirim

    (Tabari'nin Cami'ül Beyan c.1, s.114 / el-Suyuti'nin Tarih'ül Hulefa s.214 / Feth'ül Bari c.8, s.485 / Miftah'üs Seadet c.1, s. 400 / el-Atkan c.2, s.319)

       36. Hz. Ali şöyle buyurdu : 

      Sorun benden beni yitirmeden, Şüphesiz ben gökyollarını yeryüzü yollarından daha iyi tanırım

     (İbn-i  Ebi Talha'nın Metalib'üs Süül s.26 / el-Kunduzi el-Hane-fi'nin Yenabi'ül Mevedde s.66 / Tefsir'ül Fatiha s.52 el-Ezher bas.)

      37. Hz. Ali şöyle buyurdu :  

     Gayb sırlarından bana sorunuz, mürsel peygamberlerin tüm ilimlerine varisim ben

      (el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.69)

      38. Hz. Ali şöyle buyurdu : 

      İsteseydim yalnız Fatiha'nın tefsirinde yetmiş deve yükü kitap yazardım

     (İmam Gazzali'nin İhya-u Ulumiddin c.1, s.803 / el-Kunduzi 'nin Yenabi'ül Mevedde s.64,407,524/ Tefsir'ül Fatiha s.57 /  Kemaleddin el-Halebi eş-Şafii'nin ed-Darr'ül Manzum)

     39. Hz.Ali şöyle buyurdu :      

    Bil ki tüm semavi kitapların esrarı Kur'an'da toplanmıştır, Kur'an'ın tüm esrarı Fatiha'dadır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmelededir, Besmelenin tüm esrarı 'B' harfindedir, 'B' harfinin tüm esrarı da onun altındaki noktadadır. Daha sonra şöyle buyurdu : 'B' harfinin altındaki nokta benim.

      (El-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.69 / Kemaled-din el-Halebi eş-Şafii'nin ed-Darr'ül Manzum)

       HZ. ALİ'NİN SEVGİSİ HAKKINDA

     40. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :         

     Ey Ali, seni ancak mümin sever ve ancak sana münafık buğzeder

     (Sünen-i Nisai c.8, s.117 / Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.1, s.95 / Ebu Naim el-Asbahani'nin Hilyet'ül Evliya c.4, s.185 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.2, s.598 ve Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 / İbn'ül Cevzi'nin Tezkiret'ül Huffaz c.1, s.10)

       41. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :     

     Ali'yi sevmek iman, onu buğzetmek nifaktır

     (Sahih-i Müslim c.1, s.61 / Sünen-i Tirmizi c.8, s.306 / Sünen-i Nisai c.6, s.117 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.55)

      42. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Mümin sahifesinin (amel defterinin) unvanı Ali'ye olan sevgisidir

     (el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.30 Kenz'ul Ummal c.11, s.601 / el-Suyuti'nin Cami us-Sağir c.2, s.45 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.4, s.410 / İbn-i  İbn-i  Hacer'in Lisan'ül Mizan c.4, s.471 / Nezhet'ül Mecalis c.2, s.208)

     43. Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

     Ali'yi seven beni sevmiş olur, beni seven de Allah’ı sevmiş olur, Ali'ye buğzeden bana buğzetmiş olur, bana buğzeden de Allah’a buğzetmiş olur

      (eş-Şeblenci'nin Nur'ül Absar s.72 / Tabari'nin Zehair'ul Ukba s. 65 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.12, Hadis no : 1264 / İbn'ül Cevzi'nin Tezkiret'ül Havas s.28)

     44.Bir adam Selman-ı Farisi'ye sordu ki : Ali'yi neden aşırı derecede seversin? Selman dedi ki : Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurduğunu duydum :

      “Her kim Ali'yi severse beni sevmiş olur ve kim Ali'yi buğzederse bana buğzetmiş olur'

      (el-Hakim Nişaburi'nin Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.130 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.30 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.6, s.157-158 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik s.188 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.132 / Tabari'nin Riyad'ul Nadara c.2, s.2, s.166 )

     45. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :             

     Ali'ye olan sevgi  günahları, ateşin odunu yediği gibi yer

     (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.103 Hadis no: 610 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s. 184 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.4, s.194 / Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.91-92 ve Riyad'ul Nadara c.2, s.215 / Nezhet'ül Mecalis c.2, s.207 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.1, s.17 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.11, s.621 ve Muntahab'ul Kenz c.5, s.34 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 180,236,251)

      46.Abdullah bin Abbas ve Ömer bin Hattab'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :                   

     İnsanlar, Ali bin Ebi Tâlib'in sevgisi üzerine toplansaydılar, Allah  Cehennemi yaratmazdı

    (Hatiplerin Hatibi Hüvarezmi'nin Maktel-i Hüseyin c.2, s.38 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 91,125,237,251 / Muhammed bin Salih et-Tirmizi'nin el-Kevkeb ed-Dürri s.122 / el-Askeri'nin Makam Emir'ül Müminin İnd'ül Hulefa s.45 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.28 / ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar)

     47. Abdullah bin Abbas'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :               

     Ey Ali, seni sevip doğrulayana ne mutlu ve seni yalanlayıp sana buğzedenin vay haline

     (el-Hakim'in Müstedrek es-Sahihayn c.3, s.145 Hadis no: 4657 /

İbn'ül Esir'in Üsd'ül Gabe c.4, s.101 Hadis no : 3783 / İbn-i  Sabbağ el-Maliki'nin Füsul el-Mühimme s.127)

     ALLAH, ALİ'NİN GAZABINA GAZAP GÖSTERİR

     48. Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :   

     Ey Ali, Allah  senin rızana rıza, gazabına da gazap gösterir

     (el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.1, s.61 / el-Kunduzi el-Hane-fi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 179)

     49. Resulullah (s.a.a.) bir gün Ebu Bekir, Osman ve İmam Ali ile beraber otururken şöyle buyurdu :

       Ey Ebu Bekir, bu gördüğün Ali, benim gökte ve yeryüzünde vezirimdir, senden razı olduğu halde Allah’a kavuşmak istiyorsan Ali'nin senden razı olmasına bak, zira Ali'nin rızası Allah’ın rızasıdır, Ali'nin gazabı da Allah’ın gazabıdır

    (el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 251)

        HZ.ALİ İNSANLARIN EN HAYIRLISIDIR

      50. Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Ali insanların en hayırlısıdır, bundan şüphe eden kafir olur

      (el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.11, s.625, Hadis no : 33045 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik s.92 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180,247 / el-Bağdadi'nin Ta-rih-i Bağdat c.7, s.421)

      51. Cabir bin Abdullah el-Ansari ve Hüzeyfe'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :    

       Ali insanların en hayırlısıdır, her kim bunu kabul etmezse kafir olur

      (Hanbeli mezhebinin imamı Ahmet bin Hanbel’ in “el-Fadail” s.46, Hadis No: 72 /el-Hamvini eş-Şafii'nin Feraid es-Simtayn c.1, s.154 Hadis No: 116 / el-Askalani'nin Tehzib et-Tehzib c.9, s.419 / ed-Deylemi'nin Firdevs c.3, s.62 / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.445 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.6, s.159, c.12, s.221 Hadis No: 1286 ve Muntahab'ul Kenz c.5, s.35/ el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.3, s.192 , c.7, s.421 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.2, s.16 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s.119 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.180,246  / el-Suyuti'nin Leali c.1, s.170 / el-Tabari’nin “Riyad’ul Nadara” c.2, s.220, “Zehair’ul Ukba” s.96, “Beşaret’ ül Mustafa” s.246 ve “Tefsir-i Tabari” c.30, s.171 / eş-Şeblenci’ nin “Nur’ul Absar” s.70, 101 / Abdullah eş-Şafii “el-Menakib” s.30 / Fahrettin Razi’ nin “Nihayet’il Ukul” s.114 / “Ramuz’ ül Ahadis” s.442 / el-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi’ nin “el-Menakib el-Murtadaviyye” s.106 /el-Askalani’ nin “Lisan’ ul Mizan” c.3, s.166) 

      52. Hz.Ali ve Abdullah bin Mesud'tan naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Her kim Ali insanların en hayırlısıdır demezse kafir olur

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.2, s.444 Hadis no : 954 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s.119 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.35 ve Kenz'ul Ummal c.11, s.625 Hadis no : 33046 / el-Bağdadi'nin Tarih-i Bağdat c.3, s.194 Hadis no : 1234 / el-Askalani'nin Tehzip et-Tehzip c.9, s.419 Hadis no : 687)

        HZ. ALİ RESULULLAH'IN HAK HALİFESİDİR

      53. Resulullah (s.a.a.) amcalarına hitaben şöyle buyurdu:         

      Ali benim kardeşim, vasim ve içinizde halifemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin

      (Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.42 ve Kenz'ul Ummal c.13, s.131 / El-Suyuti'nin Cami'ül Ahadisc.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i  Esir'in el-Kamil fit-Tarih c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari  c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in el-Bidayetü ven-Nihaye c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in Şerh-u Nehc'ül Belağa c.13, s.211 / Siret'ül  Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin Şevahid'üt Tenzil c.1, s.371)

      54.Selman-ı Farisi'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Ben ve Ali, Adem yaratılmadan bin yıl önce, Allah’ın huzurunda onu tesbih ve takdis eden bir nur idik. Allah  Adem'i yarattıktan sonra o nuru Adem'in sulbüne verdi, böylece bir sulpte gelerek Abdülmüttalip'te ikiye ayrıldı; bende peygamberlik, Ali'de ise halifelik (nuru yerleşti)

     (el-Askalani'nin Lisan'ül Mizan c.2, s.229 / İbn-i Cevzi'nin Tezkiret'ül Havas s.52 / el-Zehebi'nin Mizan'ül İtidal c.1, s.235 Hadis no : 1904 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s. 315 / Menakıb-ı Meğazeli s.88 / İbn-i Ebil Hadit'in Şerh-u Nehc'ül Belağa c.2, s.450 / ed-Deylemi'nin Firdevs'il Ahbar / İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk / Fedail-i Ahmet bin Hanbel)

      55. Abdullah bin Abbas dedi ki : Fitneler olacaktır, bu durumu yaşarsanız sizlere iki haslete tutunmanızı tavsiye ederim. Biri Kuran-ı Kerim, diğeri de Ali bin Ebi Talip'tir. Çünkü Resulullah (s.a.a.)'ın  şöyle buyurduğunu kendim duydum : Ali bana ilk iman eden ve Kıyamet gününde benimle ilk tokalaşacak olandır, kendisi bu ümmetin farukudur, hak ile batılı ayırt edendir, O müminlerin önderidir, mal ise zalimlerin önderidir. Ali benden sonra halifemdir

      (Şam'ın Muhaddisi İbn-i Asakir eş-Şafii'nin Tarih-i Dimaşk c.1,s.78)

      56.Resulullah (s.a.a.) Hz.Ali'ye hitaben şöyle buyurdu :

      Ey Ali, sen kardeşim, vezirim,  vasim, varisim ve benden sonra halifemsin

      (Ehl-i Sünnetin iki hafızı tahric etti : Hafız İbn-i  Ebil Hatim ve Hafız el-Beğavi / İbn-i  Teymiyye'nin Minhac'üs Sünnet c.4, s.80 / Siret'ül Halebi c.1, s.304)

      57.Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :                 

      Ali, kardeşim, vezirim, Ehl-i Beytimin içinde halifemdir, Ali terk ettiklerimin en hayırlısıdır

      (el-Askalani'nin el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe c.1, cz.1, s.217)

      HZ. ALİ RESULULLAH'IN VASİSİ VE VARİSİDİR

      58.Ümmü Seleme'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu:

      Allah her peygambere bir Vasi (2) tayin etti, Ali de soyumda, Ehli Beytimde ve ümmetimde benden sonra vasimdir

       (el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s. 79)

      59. Selman-ı Farisi, Ebu Büreyda ve babasından naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :         

      Her Peygamberin bir vasisi ve varisi olur, benim vasim ve varisim de Ali'dir

      (İbn-i Asakir'in Tarih-i Dimaşk c.3, s.5 Hadis no : 1021 / Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.71 ve Riyad'ul Nadara c.2, s.178 / el-Zehebi'nin Mizan'ül İtidal c.2, s.273 / el-Münavi'nin Künüz el-Hakaik c.2, s.69 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s. 131 / İbn'ül Cevzi'nin Tezkiret'ül Huffaz s.49 / es-Seyyid Muhammed Salih et-Tirmizi'nin el-Kevkeb ed-Dürri s.105 / el-Müttaki el-Hindi'nin Kenz'ul Ummal c.6, s.156 ve  Muntahab' ul Kenz c.5, s.32 /  el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.113 / Tehzib et-Tehzip c.3, s.106 / el-Haskani'nin Şevahid et-Tenzil c.1, s.77 / Muhammed Mahmud el-Rafii'nin Şerh'ül Haşimiyat s.29 /  Menakıb-ı Hüvarezmi s.42 / Menakıb-ı Meğazeli s.200-201 Hadis no :238 / el-Kunduzi Yenabi'ül Mevedde s.79,180,207,232,248 / İbn'ül Esir'in Üsd'ül Gabe c.1, s.175 /ed-Deylemi'nin Firdevs' il Ahbar / Hafız Ebul Kasım el-Beğa-vi'nin Mucem es-Sahabe)

       60. İmam Cafer es-Sadık, babası ve dedelerinden naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :

      Ey Ali, ben peygamberlerin sonuncusu olmasaydım, sen peygamberliğime ortak olurdun. Sen peygamber değilsin, ama peygamberin vasisi ve varisisin. Sen vasilerin üstadı ve takva sahiplerinin imamısın

      (el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.80)

      61.Selman-ı Farisi, Resulullah (s.a.a.)'a senin vasin kimdir, diye sordu. Resulullah (s.a.a.) ona şöyle buyurdu :

     Ey Selman, kardeşim Musa'nın vasisi kimdi? Selman dedi ki : Yuşa bin Nun idi. O zaman Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :     

     Vasim, varisim, borcumu ödeyen ve vadettiklerimi yerine getiren Ali'dir

    (Tabari'nin Zehair'ul Ukba s.71 ve Riyad'ul Nadara c.3, s.138 / Menkıb-ı Ahmet bin Hanbel c.1, Hadis no: 172 / el-Müttaki el-Hindi'nin Muntahab'ul Kenz c.5, s.32 ve Kenz'ul Ummalc.6, s.156 /Tehzib et-Tehzip c.3, s.106 / el-Künci eş-Şafii'nin Kifayet üt-Talip s.293 / el-Heysemi'nin Mecma'üz Zevaid c.9, s.113 / el-Haskani'nin Şevahid et-Tenzil c.1, s.77 / İbn-i  Teymiyye'nin Minhac'üs Sünnet c.3, s.6 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.231)  

       62. Hz.Ali'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :            

       Allah’u Teala her peygambere bir Vasi kıldı  : Şis'i Adem'in vasisi kıldı, Yuşa'yı Musa'nın vasisi kıldı, Şem'un'u İsa'nın vasisi kıldı, benim vasim de Ali'dir. Benim vasim, vasilerin en hayırlısıdır

      (Es-Seyyid Muhammed Salih et-Tirmizi'nin el-Kevkeb ed-Dürri s.118 / Süleyman el-Kunduzi el-Hanefi'nin Yenabi'ül Mevedde s.248)