Allah’ın, malını artırmasını istiyorsan, zekatını öde. el-Bihar, 96/23/54 Hz. Muhammed (s.a.a)

Hz. Fatıma”nın (sa) Kendi Vefatını Bildirmesi

Hz. Fatıma”nın (sa) Kendi Vefatını Bildirmesi

Ahmed ibn-i Hanbel, Ümmü Selma'dan şöyle rivayet eder:

  Hz. Fatıma'nın (selam’ullahi aleyha) vefatıyla sonuçlanan hastalığı döneminde ben, onun bakımını üstlenmiştim. Bir gün onun durumu diğer günlere nispet iyi idi. Hz. Ali (aleyhi’s-selâm) da işlerinden dolayı evden ayrılmıştı.

  Bana şöyle dedi: "Yıkanmam için su hazırla." Ben su hazırladım ve döktüm; o da güzel bir şekilde kendisini yıkadı. Sonra: "Benim yeni elbiselerimi getir." dedi ve ben getirdim. Sonra: "Benim yatağımı evin ortasına ser." dedi ve ben söylediğini yaptım. Ve o elini yüzünün altına koyup kıbleye yönelerek yatağa uzandı. Sonra da:

"Ey cariye, ben şimdi vefat edeceğim; ve ben yıkanmışım (kendimi pâk etmişim); kimse benim üzerimi açmasın." (Bunu söyledikten) Sonra dünyadan göçtü. Sonra Hz. Ali (aleyhi’s-selâm) geldi ve ben ona olayı anlattım."[1]

  Bu hadisi Muhibbuddin Taberî de, Zehair-ül Ukbâ kitabında Ümmü Seleme'den rivayet etmiştir. Hakeza bu hadisi Ahmed (Menakıb'ında) ve Dulabî de rivayet etmişlerdir. Yine bu hadisi İbn-i Esir de, Üsd-ül Gabe'de Ümmü Selma'dan rivayet etmiştir.

 

Hz. Fatıma'nın (sa) Cennete Uğurlanışı

  Muhibbuddin Taberî, Zehair-ül Ukbâ'da Hz. Ali'den (aleyhi’s-selâm) Resulullah'ın (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir:

  Benim kızım Fatıma, kıyamet günü mahşere gelir ve onun üzerinde hayat suyuyla yoğrulmuş bir keramet elbisesi olur; mahlukat ona bakarak şaşkına uğrarlar. Sonra ona cennetin elbiselerinden bir elbise giydirilir ve bu elbisenin üzerine yeşil yazıyla yazılır ki:

"Hz. Muhammed'in (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem), kızı Fatıma'yı en güzel surette ve en kamil heybet ile ve tam bir kerametle ve yeterli pay ile cennete dahil eyleyin.” Böylece bir gelin gibi etrafında yetmiş bin cariye ile cennete uğurlanır.[2]

Hz. Fatıma (sa) Cennete Girecek Olan İlk Şahıstır

  Muttaki, Kenz-ül Ummâl'da rivayet etmiştir ki:

Cennete girecek olan ilk şahıs Muhammed'in (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) kızı Fatıma'dır. Fatıma'nın, bu ümmetteki yeri Beni İsrail'deki Meryem'in yeri gibidir.[3]

  Muttaki, bu hadisi Ebu-l Hasan Ahmed ibn-i Meymun'un Fazail-i Ali'de (aleyhi’s-selâm) rivayet ettiğini ve Rafi'in, Bedl ibn-i Mihbir'den, o da Abdusselam ibn-i Aclan'dan, o da Ebu Yezid el Medenî'den, o da Resulullah'tan (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) rivayet ettiğini kaydetmiştir.

  Zehebî, Mizan-ül İ'tidal'de senediyle birlikte Ebu Hüreyre'den bir hadis nakletmiş ve o hadisin sahih olduğunu da kaydetmiştir: Hadis şöyledir:

  Resulullah (salla’llâhu aleyhi -ve alihi- ve sellem) şöyle buyurdu:

Cennete girecek olan ilk şahıs Fatıma'dır.[4]

  Zehebî, bu hadisi Ebu Salah el-Müezzin'in "Menakıb-ı Fatıma"da (selam’ullahi aleyha) rivayet ettiğini kaydet-miştir.

 


 

[1] Müsned-i Ahmed, c.6, s.461. Zehâir-ül Ukbâ, S.53. Üsd-ül Gabe, c.5, s.590.

[2] Zehâir-ül Ukbâ, s.48.

[3] Kenz-ül Ummâl, c.6, s.219.

[4] Mizan-ül İ'tidâl, c.2, s.131.