İnsanları amelinizle davet edin, dilinizle davet etmeyin. Bihâru’l-Envâr, C. 5, s. 198, 19. rivayet. İmam Cafer-i Sadık (a.s)

Yaradan ile Yaratılmış Arasındaki Benzerliği Reddeden Âyetler

Soru Kur’an’da Allah’ın yaratılmışlara benzerliğini reddeden âyetler hangileridir? Bu benzerliği reddeden âyetler, Allah’ın ruhunu insana üflemesi meselesiyle uyuşuyor mu? Kısa Cevap Tevhid inancından, insanın veya başka bir şeyin Allah’a benzemesinin mümkün olmadığı manası çıkmaktadır. Kur’an’da birçok âyet yaradanla yaratılmış arasındaki benzerliği reddetmektedir. Örneğin: “Ve ona, bir tek eşit ve benzer yoktur.” “Ona hiçbir benzer...

Yahudilerin Özelliklerinin Zikredildiği Âyetler

Soru Yahudilerin özelliklerinin zikredildiği âyetler hangileridir? Örneğin yeryüzünde fesat çıkarmak için çaba gösterdiklerine dair âyetleri yazar mısınız? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim, Yahudilerin tarihleri, ahlâkları, inançları, vasıfları ve özellikleri konusunu geniş bir şekilde beyan etmiştir. Öyle ki diğer hiçbir semavî din bu kadar açıklanmamıştır. Bu yüzden Yahudilik meselesi, Kur’an’daki birçok âyette işlenmiştir ve...

Ümmü’l-Müminin Deyimi

Soru Ümmü’l-Müminin deyimi nasıl ortaya çıktı? Kısa Cevap Ümmü’l-Müminin deyimi ilk olarak Peygamber’in (s.a.a) zamanında Ahzap Sûresinin 6. âyetinin nazil olmasıyla deyimleşti. Âyet, Peygamber’in (s.a.a) eşlerinin müminlere göre durumunu ortaya koymaktadır. Allah Resulü’nün (s.a.a) eşlerinin ümmetin anneleri olduğu şer’i bir hükümdür. Peygamber’in (s.a.a) eşleri müminlerin anneleridir benzetmesi, anneliğin tüm hükümlerine değil, bazı...

Ümmü’l-Müminin Deyimi

Soru Ümmü’l-Müminin deyimi nasıl ortaya çıktı? Kısa Cevap Ümmü’l-Müminin deyimi ilk olarak Peygamber’in (s.a.a) zamanında Ahzap Sûresinin 6. âyetinin nazil olmasıyla deyimleşti. Âyet, Peygamber’in (s.a.a) eşlerinin müminlere göre durumunu ortaya koymaktadır. Allah Resulü’nün (s.a.a) eşlerinin ümmetin anneleri olduğu şer’i bir hükümdür. Peygamber’in (s.a.a) eşleri müminlerin anneleridir benzetmesi, anneliğin tüm hükümlerine değil, bazı...

Ulu’l-Azm Peygamberler

Soru Ulu’l-azm peygamberler kimlerdir ve kitaplarının adı nedir? Niçin Zerdüşt ve Davud kitap sahibi olmalarına rağmen ulu’l-azm değillerdir? Kısa Cevap Ulu’l-azm ifadesi Ahkaf Sûresinin 35. âyetinde yer alır. Azim hüküm ve şeriat anlamındadır. Ulu’l-azm peygamberler müstakil şeriat ve dini olan peygamberlerdir. Hadislerde ulu’l-azm peygamber için bir takım özellikler zikredilmiştir: 1- Cihanşumul bir davete...

Tur Dağının İsrailoğullarının Üzerine Kaldırılması

Soru Bakara Sûresinin 63. âyetinde şöyle buyurulmaktadır: “Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve “Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)” demiştik.” Bu âyete göre Tur dağının kaldırılması İsrailoğullarından söz alındıktan sonradır. Bu âyetin bilimsel...

Tevbe Sûresinin Besmeleyle Başlamaması

Soru Neden Tevbe Sûresinin başlangıcında besmele yoktur? “İbn Mesud’un elindeki Kur’an nüshasında Tevbe Sûresi besmele ile başlıyordu. Bu sûrenin başından yaklaşık 157 âyet silinmiştir. Bundan önce Tevbe Sûresi, Bakara Sûresi uzunluğundaydı.” sözü doğru mudur? (Bkz. el-İtkan kitabı, s. 184) Kısa Cevap Tevbe Sûresinin besmele ile başlamaması hakkında müfessirler bazı nedenler saymışlardır: 1.   Bu...

Şia ve Ehl-i Sünnet’e Göre Allah’ın Görülüp Görülemeyeceği

Soru Allah’ı görme hakkında Şia’nın ve Ehl-i Sünnet’in görüşleri nedir? Kısa Cevap Ehl-i Sünnet’in birçok âlimi, Allah’ın bu dünyada görülmese de kıyamette görüleceğine inanır. Bazıları bu hususta şöyle demiştir: Bu Ehl-i Sünnet ve hadis âlimlerinin inancıdır.[1] Bazıları da Hz. Musa’nın (a.s) ve İsrailoğulları’nın Allah’ı görme hadisesi hakkında şöyle demiştir: Bu olay Allah’ı...

Şeytanların Taşlanmasının Anlamı

Soru Kur’an-ı Kerim yıldızların yaratılma sebebini belirterek bilgilerimizi artırmakta ve şöyle buyurmaktadır: “Andolsun biz, en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve (ahirette de) onlara alevli ateş azabını hazırladık.” (Mülk Sûresi, 5). “Biz, en yakın göğü ziynetlerle, yıldızlarla donattık. Onu itaatten çıkan her şeytandan koruduk. Onlar, yüce...

Şeytanın Cennetten Kovulduktan Sonra Yeniden Cennete Girmesi

Soru Şeytan, Âdem’e secde etmediği zaman Allah onun cennetten çıkardı. Şeytan cennetten kovulduktan sonra, tekrar nasıl cennete girip Âdem ve Havva’yı kandırabildi? Kısa Cevap Kısaca, şeytanın insanla irtibat kurması ve insanı vesveselendirmesi için fiziksel varlığa ihtiyaç duymadığını biliyoruz. Buna göre şeytanın cennete girmeden vesvese amelini yerine getirmesi imkânı vardır. Ancak yine de...

Sırat Köprüsü

Soru Kur’an-ı Kerim’de “Sırat köprüsü” anlamına gelen bir kelime yoktur ve “sırat” kelimesi de sadece yol anlamında kullanılmaktadır. “Sırat köprüsü” kelimesinin insanlar arasında çok kullanılmasının sebebi nedir ve “sırat” ile “Sırat köprüsü” arasında nasıl bir ilişki vardır? Kısa Cevap “Sırat köprüsü“ kelimesi Kur’an-ı Kerim’de geçmemesine rağmen bazı rivayetlerde bu kelime açıklanmıştır. Örneğin...

Ruhun Mahiyeti

Soru Kur’an-ı Kerim’de şöyle bir âyet bulunmaktadır: “Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size pek az ilim verilmiştir.” (İsra Sûresi, 85). Birincisi, neden Hz. Peygamber (s.a.a) ruh hakkında daha fazla bilgi vermek istemiyordu? İkincisi, ruhun ne olduğu hususunda nakledilen hadislere göre ruh görülebilecek midir? Kısa Cevap Ruh kelimesi...

Peygamberlerin Korkusu

Soru Benim sorum Kur’an âyetleri bağlamında korku ve üzüntü hakkındadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Bilesiniz ki, Allah’ın dostlarına hiçbir korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.” (Yunus/62) Ama başka yerlerde ise peygamberleri nitelerken şöyle buyurmaktadır: (Korkuyla ilgili) “Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içinde bir korku duydu. Dediler ki: Korkma, çünkü biz Lût...

Peygamberlerin İsimlerinin Sıralanmasında Etkili Olan Faktör

Soru Peygamberlerin En’am Sûresinin 83, 84, 85 ve 86. âyetlerinde sıralanışında gözetilen ölçü nedir? Tarih, fazilet veya başka bir konu mu ölçü alınmıştır? Kısa Cevap Peygamberlerin Kur’an âyetlerinde sıralanışının Allah tarafından bilinen bir hikmete dayalı olduğuna dair bir şüphe yoktur. Çünkü hikmet sahibi olan Allah, boş ve sebepsiz bir iş yapmaz. Bu...

Peygamberlerin Masumiyeti ile Kur’ân Âyetlerinin Çelişmesi

Soru Bazı Kur’ân âyetleri, peygamberlerin masumluğuyla çelişiyor mu? Kısa Cevap Yukarıdaki soruya şöyle cevap verilebilir: 1. “İsmet” masum olan bir şahısta ruhla özleşmiş ve onu günah, unutkanlık, kötü işler ve hata yapmaktan engelleyen ve koruyan bir sıfattır. Bununla beraber masum olan şahıs mecbur kılınarak iradesi elinden alınmamaktadır. 2. Peygamberlerin masum olmalarının sırrı, Allah’a olan...

Ölümün ve Cehennem Azabının İlahi Nimet Sayılması

Soru Rahman Sûresinde “Artık Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlayabilirsiniz?” âyeti çok gelmiştir. Ancak bu âyet, örneğin 35 (“Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman gönderilir de kendinizi koruyamazsınız.”), 41 (“Suçlular simalarından tanınır da, perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar.”) ve 44. (“Onlar, cehennem ateşi ile yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler.”)...

Nur Sûresindeki Hicap Ayeti

Soru Mümkünse Nur Sûresinin 30 ve 31. âyetlerini açıklayınız. Yani bu iki âyet hakkında zikredilen tefsirleri açıklayınız. Yaptığım araştırma için bu açıklamaya ihtiyacım var. Kısa Cevap Bu iki âyet İslam’da kadınların örtünmeleri ve örtünmelerinin haddi hakkındadır. Tefsir-i Numûne farklı tefsirlerin özeti olduğundan ve onlardan alıntı yaptığından dolayı bu iki âyetin tefsirini bu...

Nazardan Korunmak

Soru Kur’an’ın hangi âyeti nazarı defetmek için faydalıdır? Kısa Cevap Nazar, nefsin oluşturduğu tesirlerindendir ve onu inkâr etmek zordur. Hatta bazı hadiseler nazarın varlığına delil sayılır. Merhum Şeyh Abbas Kummî, nazardan korunmanın yolları hakkında Kalem Sûresi’nin 51. âyetini okumayı tavsiye etmiştir. Bu âyetin nüzul sebebine bakıldığında onun nazara karşı etkili olduğu söylenebilir. Bu âyetten...

Müslüman Sözcüğünün Anlamı

Soru Kur’an-ı Kerim’deki âyetler ışığında Müslüman kelimesinin anlamını açıklar mısınız? Kısa Cevap Kur’an-ı Kerim’de Müslüman, Allah Teâlâ’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olan kişi anlamına gelir. Müslüman olmak kâmil halisane bir tevhit inancına sarılmayı ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmayı gerektirir. İşte bu yüzden Kur’an-ı Kerim, Hz. İbrahim’i...

Mukattaa Harflerinin Faydası

Soru Kur’an’daki birçok sûrenin başında “elif-lam-mim” gibi harfler (huruf-i mukattaa) vardır. Bazı müfessirler bile bunların manasını bilmiyor. Kur’an-ı Kerim her zaman beşere kılavuzluk yapan bir kitap olmasına rağmen neden bu şifreli kelimeleri içerisinde barındırıyor? Oysa Allah faydasız bir söz söylemez? Kısa Cevap Kur’an’ın içermiş olduğu mukattaa harfleri hakkında birçok şey söylenmiş. Allâme...

Mukattaa Harfler

Soru Kur’an’daki mukattaa harflerinin manası nedir? Peygamber (s.a.a) ve Allah arasındaki insanların anlayamadığı bir şifre midir? Kısa Cevap Mukattaa harfleri bazı sûrelerin başında gelen ve bağımsız bir manası olmayan harflerdir. Bu harflerin tefsirinde değişik görüşler ortaya atılmıştır. En doğru görüş, bu harflerin şifre olduğu ve de peygamber ve evliyaların onları bildiğidir. Ayrıntılı Cevap Kur’an...