Cennet, Ehlibeyt’ime zulmeden ve itretim hakkında beni inciten kimseye haram kılınmıştır. Tefsir-i Kurtubî, c.16, s.22. Hz. Muhammed (s.a.a)

Daru’l-Hasret ile Yevmu’l-Hasret’in Farkı

Soru Daru’l-hasret ve yevmu’l-hasret’in farkı nedir? Bu iki kavramın sözcük manaları arasındaki fark bellidir, ben kıyamette bu iki aşamanın arasındaki fark hakkında bilgi edinmek istiyorum. Kısa Cevap Kur’an ve hadislerde daru’l-hasret tabiri geçmemiştir. Sadece yevmu’l-hasret ifadesi (elden çıkan şeylere üzülmek anlamında) Kur’an’da bir defa ve hadislerde defalarca geçmektedir. Kur’an ve hadislerde yevmu’l-hasret’ten...

Dağların Çiviye Benzetilmesi

Soru Kur’an-ı Kerim dağları yeryüzünün çivileri şeklinde tanımlamıştır. Kur’an-ı Kerim’in bundan maksadı nedir? Kısa Cevap İslami kaynaklarda dağlar için değişik faydalar ve nitelikler dikkate alınmıştır. Yeryüzüne çakılmış çiviler misalinde olmaları bu niteliklerden bir tanesidir. Dağlar yeryüzü için ölçü aletleri gibi çalışmaktadırlar. Yeryüzü küresinin dağılmasını, dolayısıyla yeryüzünün üzerinde yaşanılamayacak bir âlem konumuna gelmesini...

Cin Sûresi 9. Âyeti

Soru Cin Sûresinin dokuzuncu âyetinin tefsiri nedir? Kısa Cevap Müfessirler bu âyetin ve benzeri âyetlerin tefsiri hakkında değişik görüşler ileri sürmüştür. Önceki müfessirlerin birçoğu bu âyetin tefsirinde âyetin zahirinin korunmasında ısrar etmiştir. Ama Âlûsi, kendi tefsirinde bu tefsirlere eleştiriler yöneltmiş ve onlara cevap vermiştir. “Tefsir-i fi Zilal” yazarı gibi bazıları da bu...

Bozgunculuktan Bahsedilen Âyetler

Soru Bozgunculuktan bahsedilen Kur’an âyetleri hangileridir? Kısa Cevap Bozgunculuk ıslah karşısında olup tahrip edici işe denir. Bundan dolayı noksanlık ve tahrip cihetinde yer alan her iş veya bireysel ve toplumsal meselelerdeki ifrat ve tefrit bozgunculuk sıfatıyla anılır. Kur’an-ı Kerim’in hedef ve misyonu insanları her türlü bozgunculuktan kurtarmaktır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim’in birçok...

Birbirinin Elbisesi Olmak

Soru Kuran-ı Kerim’de karı koca elbiseye benzetilmekte bundan maksadın ne olduğunu açıklar mısnız? Cevap Bakara suresi 187. Ayet şöyledir: “Kadınlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz.” Elbise, örtünme ve korunma aracıdır. Karı-koca arasındaki ilişki de tıpkı böyledir. Her biri, karşı tarafın üzerine örtü çeker, onu korur. İslâm, insan denen şu...

Başkalarına Saygı Secdesi Etmek

Soru Kardeşlerinin Hz. Yusuf’a (a.s) ettikleri tazim / saygı secdesi gibi bir secdeye, Ehl-i Beyt (a.s) mektebine göre Hz. Muhammed’in (s.a.a) şeriatında izin verilmiş midir? Kısa Cevap Secde, İslam’a ve Ehl-i Beyt mektebine göre yalnızca Allah-u Teâlâ’ya mahsus olup en kâmil ve en güzel ibadet şeklidir ve Allah’tan başkasına secde etmek yasaktır. Hz....

Arş ve Kürsî’den Maksat

Soru Kur’an-ı Kerim âyetlerinde ve masumlardan nakledilen hadislerde arş ve kürsî kavramlarıyla çok kez karşılaşmaktayız. Bu iki kavramdan maksat nedir? Kısa Cevap Kur’an müfessirleri âyet ve rivayetlere dayanarak arş ve kürsî için değişik anlamlar ifade etmişlerdir. Bazıları arş ve kürsînin aynı anlamda iki farklı kelime olduğunu ve bundan maksadın kinaye yoluyla Allah’ın...

Ağır Söz

Soru “Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.” (Müzzemmil Sûresi, 5) âyetindeki “ağır söz” ile kastedilen nedir? Kısa Cevap “Gerçekten de sana ağır bir söz vahyedeceğiz.“ âyetindeki “ağır söz”, Kur’an-ı Kerim’dir. Müfessirler “ağır söz”ü değişik boyutlarıyla çeşitli şekillerde tefsir etmişlerse kastedilenin Kur’an-ı Kerim olduğuna dair şüphe yoktur. “Ağır söz” çeşitli yönlere sahiptir....

“Allah’ın Halifesi” ile “Rabbin halifesi” Arasındaki Fark

Soru Bakara Sûresinin 30. âyetinde şöyle buyuruluyor: “Hani Rabbin meleklere “Ben yeryüzünde bir halife karar kılacağım” demişti de melekler “orada fesat çıkaracak ve kan akıtacak birini mi karar kılacaksın? Oysa biz seni överek yüceltiyor ve seni sürekli takdis ediyoruz” demişlerdi. Allah ise “Ben şüphesiz sizin bilmediklerinizi bilirim” demişti.” Bu âyet...

Allah’tan Başkasından Yardım Dilemenin Tevhit ile Uyumu

Soru Çoğu yerde ya Allah, ya Muhammed, ya Ali, ya Hüseyin söylenmekte veya yazılmaktadır. Bazıları, “Ya Allah” demenin dışında diğer isimler için “ya” sözcüğünü kullanmanın, Allah’tan başkasından yardım dilemek sayılması nedeniyle doğru olmadığını belirtmektedirler. Bu doğru mudur? Kısa Cevap Allah’tan başkasından yardım dilemek, eğer ilahî büyük şahsiyet ve velilerin direkt olarak isteği...

Allah’ın Sözlerinin Tefsiri

Soru Allah’ın sözlerinin O’nun resul ve elçisi dışında başka biri tarafından tefsir edilmesi caiz midir? Yüce Allah Kur’an’ın birkaç âyetinde “Biz âyetlerimizi böyle açık ve aşikâr kıldık, umulur ki düşünür ve öğüt alırlar” diye buyurmaktadır. Nahl Sûresinin kırk dördüncü âyetinde de elçisine şöyle buyurmaktadır: “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların...

Allah’ın İlmi, Günümüz Bilimiyle Çelişir mi?

Soru Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O, yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman Sûresi, 34). “Sonra bu az suyu “alaka” hâline getirdik....

Allah’ın Günleri 1000 Yıl mı, 50000 Yıl mı?

Soru Allah’ın günleri 1000 yıla mı yoksa 50000 yıla mı denk düşmektedir? “Şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün, sizin saydığınız bin yıl gibidir.” (Hac Sûresi, 47) “Gökten yere kadar bütün işleri Allah yürütür. Sonra bu işler, süresi sizin hesabınızla bin yıl olan bir günde O’na yükselir.” (Secde Sûresi, 5) “Melekler ve...

Allah’ın Bazı Kullarını Unutması

Soru Bazı âyetlerde Allah’ın dünyada ve ahirette bazı kullarını unutacağından söz edilmektedir. Acaba Allah’ın unutması gibi bir şey söz konusu olabilir mi? Kısa Cevap Yüce Allah Kur’an’ın dört yerinde kullarını unutmayı kendisine nispet vermiştir. Nitekim bir âyette şöyle buyuruyor: “Onlar, nasıl bugüne kavuşacaklarını unutup bilebile ayetlerimizi inkâr ettilerse biz de bugün onları unuturuz.” Bu...

Allah’ın Samed Oluşu

Soru “Allah Samed’dir” cümlesindeki Samed kelimesinin anlamı nedir? Kısa Cevap Sözlükler, rivayetler ve müfessirlerin sözlerinde Samed kavramı hakkında birçok anlam zikredilmiştir. Biz burada üç gruba ayrılan örneklerden kısaca bahsedeceğiz: a) Ragıp, Müfredat’ta şöyle demektedir: Samed, efendi ve büyüklük anlamındadır. Büyük işlerin yapılması için kendisine müracaat edilendir. Bazıları da şöyle demiştir: Samed içi boş...

Allah’ın Rahmeti ve Cezaları

Soru Yüce Allah Kur’an’da kendisini “Erhamerrahimîn” olarak tanıtırken aynı zamanda neden idama kadar giden (kısas, el kesmek veya şiddet gibi) cezalar koymuştur? Kısa Cevap Âyet ve rivayetlere baktığımızda, Allah’ın rahman ve rahim sıfatları gibi gazap sıfatının da olduğunu görmekteyiz. Yani Allah, günahları bağışladığı gibi şiddetli bir şekilde azap da eder. Hem “Erhamerrahimîn”dir,...