Eşinin ağzına doğru lokmayı kaldıran erkek sevap elde eder. Muheccet’ul-Beyza, 3/70 Hz. Muhammed (s.a.a)

Rabiulevvel Ayının Amelleri

Rabiulevvel Ayının Amelleri

Birinci Gece:

Bi’setin on üçüncü yılında Rabiulevvel ayının ilk gecesinde Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (a.s) Mekke’den Medine’ye hicret etmiştir. O gece Sevr mağarasına saklandı. O gece Emirulmü-minin Hz. Ali (a.s) müşriklerin kabilelerinin kılıçlarından korkmadan canını efendimize feda ederek onun yatağına yatarak diğer insanlardan üstünlüğünü, efendimiz için can ve malını vermekten çekinmediğini ve onunla kardeşliğini apaçık bir şekilde ortaya koydu. Ve bu konuda onun hakkında İnsanlardan öylesi var ki, kendisini Allâh’ın rızâ-sın(ı kazanmay)a satar.” (Bakara, 207) ayeti nazil oldu.

Birinci Gün:

Ulema demişlerdir ki, bugünde Resulullah (s.a.a) ve Emirulmüm-inin Ali’nin (a.s) sağ ve selamet olmaları nimetinden dolayı şükür orucu tutmak müstehaptır. Bugünde Peygamber efendimiz ve Hz. Ali’yi -Allah’ın selamı onların üzerine olsun- ziyaret etmek uygundur. Seyyit “İkbal” adlı kitabında bugün için bir dua nakletmiştir. Şeyh ve Kef’emî’nin dediğine göre bugünde Hz. İmam Hasan Askerî (a.s) şehit olmuştur. Fakat meşhur olan İmam’ın sekizinci günde şehit olduğudur. Bugün İmam’ın (a.s) hastalığının başlangıcı olabilir.

Sekizinci Gün:

Hicri 260 yılında, Rabiulevvel ayının 8. gününde İmam Hasan Askeri (a.s) Samerra şehrinde şehid olmuş ve peşinden zamanın imamı Hz. İmam Mehdi (a.f) imamet makamına ulaşmıştır.

Dokuzuncu Gün:

Büyük bayram ve Bagr bayramı günüdür. Bu konudaki geniş ayrıntılar yerinde geçti. Bir rivayette şöyle geçmiştir: “Kim bugünde bir şey infak ederse günahı bağışlanır.” İnsanın bugünde mümin kardeşlerine yemek vermesi, onları sevindirmesi, ailesinin nafakasını çoğaltması, yeni elbiseler giymesi, Allah’a şükür ve ibadet etmesi müstehaptır. Bugün gam ve kederlerin yok olduğu gündür, çok mübarek bir gündür denilmiştir. Ayın sekizinde İmam Hasan Askerî (a.s) şahadet mertebesine ulaştığı için bugün zamanın imamı Hz. Mehdi’nin (alemdekilerin ruhu ona feda olsun) imametinin ilk günü olması nedeniyle de bugün daha fazla bir yücelik kazanıyor.

On İkinci Gün:

Rahmetli Kuleyni ve Mes’udî’nin dediğine göre ve yine Ehl-i Sünnet arasında meşhur olduğu üzere Peygamber efendimiz (s.a.a) bugünde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla bugünde iki rekat namaz kılmak, birinci rekatta Fatiha suresinden sonra üç defa Kafirun Suresini okumak ikinci rekatta ise Fatiha Suresinden sonra üç defa İhlas Suresini okumak müstehaptır. Bugünde Peygamber efendimiz (s.a.a) Medine’ye girmiştir. Şeyh diyor ki: Hicri 132 yılında, böyle bir günde Mervanoğullarının yönetimi son bulmuştur.

On Dördüncü Gün:

Hicri 64 yılında Yezid b. Muaviye cehenneme vasıl olmuştur. “Ahbaru’d-Dovel” kitabında şöyle kaydedilmiştir: Yezid Zatu’l-Cenb hastalığıyla Havran’da öldü. Cenazesini Dimaşk’a getirip Babu’s-Sagir’de defnettiler. Günümüzde mezarı çöplük olarak kullanılmakta-dır. Yezid 37 yaşında öldü. Onun hilafeti üç yıl dokuz ay sürdü.

On Yedinci Gece:

Peygamberlerin sonuncusu Resul-i Kibriya Hz. Muhammed’in (s.a.a) doğum gecesi olup çok mübarek bir gecedir. Seyyit diyor ki: Hicretten bir yıl önce bu gecede efendimiz miraca çıkmıştır.

On Yedinci Gün:

İmamiye Şiası arasındaki meşhur görüşe göre, bugünde Hazreti Resul-i Ekrem Muhammed b. Abdullah -Allah’ın selam ve rahmeti ona ve Ehl-i Beyt’inin üzerine olsun- Fil yılında ve İran padişahı adil Enuşirvan’ın saltanatı döneminde Cuma günü şafak atınca Mekke-i Muazzama’daki kendi evinde dünyaya gelmiştir.

Birinci Meclisî “Men La Yehzuruhu’l-Faki” kitabının şerhinde şöyle buyurmuştur: Peygamber efendimiz (s.a.a) alemlere rahmet olduğu için onun varlığı Enuşirvan’ın adaletinde etki bırakmış, böyle-ce onun adaleti halkın rahatlamasına neden olmuştur.

Ve yine bugünde, hicri 83 yılında İmam Cafer Sadık (a.s) dünyaya gelmiş, bugünün fazilet ve şerefinin artmasına neden olmuştur. Kısa-cası bugün çok mübarek bir gündür. Bugünde şu amellerin yapılması müstehaptır:

1- Gusletmek.

2- Oruç tutmak. Bugünde oruç tutmanın çok fazileti vardır. Rivayette, kim bugün oruç tutarsa Allah Teala onun hakkında bir yıl tutulan orucun sevabını yazar, diye geçmektedir. Bugün, yıl boyunca fazilet bakımından seçkin olan dört günden birisidir.

3- Resulullah’ı (s.a.a) yakından veya uzaktan ziyaret etmek.

4- İmam Cafer Sadık’ın (a.s) okuduğu ve Muhammed b. Müslim’e öğrettiği ziyaretle Emirulmüminin Ali’yi ziyaret etmek.

5- Gün yükselince iki rekat namaz kılmak, her rekatta Fatiha suresinden sonra on defa Kadir suresini ve on defa da İhlas Suresini okumak. Namazın selamından sonra namaz  kıldığı yerde oturarak, “Ellahumme ente heyyun la yemut” duasını okumak. Bu uzun bir duadır. Fakat senedinin masum zatlardan birine vardığını görmeyince, özetle yetinmeye de uygun olduğu için burada yer vermedim; isteyenler “Zadu’l-Mead” kitabına müracaat edebilirler.

6- Müslümanlar bugünü yüceltsinler; sadaka verip hayır amellerde bulunsunlar. Müminleri sevindirsinler ve mübarek haremlerin ziyaret-lerine gitsinler. Seyyit “İkbal” adlı kitabında bugünü yüceltmenin gerekliliğini açıklayarak şöyle buyurmuştur: Ben Hıristiyanların ve Müslümanlardan bir grubunun Hz. İsa’nın (a.s) doğum gününü yücelt-tiklerini gördüm. Ben Müslümanların kendi peygamberlerini peygam-berlerin en yücesi olmasına rağmen onun doğum gününün Hz. İsa’nın (a.s) doğum gününden daha sade kutlamalarına şaşırdım.