Hasta kimsenin günahları ağaç yaprakları gibi dökülür. et-Terğib, ve’t Terhib, 4/293/56 Hz. Muhammed (s.a.a)

Akaid4-Materyalizme Göre Din

Akaid4-Materyalizme Göre Din