Şüphesiz ki kul güzel ahlakı ile gündüzleri oruç tutan ve geceleri ibadet eden kimsenin makamına erişir. Bihar’ul-Envar, c. 71, s. 373 Hz. Muhammed (s.a.a)

Yâ Fâtıma

Yâ Fâtıma

Musa AYDIN

          Fâtıma, yâ Fâtıma, ruhumuz yâ Fâtıma

Cânımız cânânımız, onurumuz dâima

 

Bir güneştin, Mekke ufkunda doğdun Fâtıma

Nurun ile zulmeti, zulmü boğdun Fâtıma

 

Ey nübüvvet bağının, aşk ıtırlı şahgülü

Aşığız biz ıtrına, ey Resul'ün Betûl'ü

 

Ey rızâsı Allah'ın rızâsı ey Fâtıma

Sevgisi Hak İslâm'ın esâsı ey Fâtıma

 

Ey Allah'ın haremi, habibesi Fâtıma

"Babasının annesi", nâibesi Fâtıma

 

Ey nübüvvet meyvesi, ey velâyet zevcesi

Ey imâmet annesi, ey tahâret zirvesi

 

Sen tahâret mülkünün "İsmet-i Kübrâ"sısın

Velâyet semâsının parlayan Zehra'sısın

 

Fâtıma ey "Zekiyye", Fâtıma ey "Merziye"

Fâtıma ey "Tâhira", Fâtıma ey "Râziye"

 

"Mübâreke" Fâtıma, kâinât vurgun sana

Ey "Muhaddese" ana, "Hâniye"sin her cana

 

"Sıddıkat-üş Şehide", ey "Zehrây-ı Merziye"

Ey cennetin nişânı, "Huriyyet-ül İnsiyye"

 

Fazlına şâhid senin Kur'ân'daki âyetler

Vücudunda saklıdır, nice sırlar, hikmetler

 

Ey nikâhı semâda, Hak eliyle kıyılan

Yolunuz hak yoludur, başkası hepten yalan

 

Ey hilkatin cevheri, Ehl-i Beyt'in mihveri

Ey insanlık örneği, ey kadınlar serveri

 

Hayâ, takvâ  timsâli, ilim irfân kemâli

Bütün âlem içinde, eşin Murtezâ Ali

 

Âşıkların bezminde şem-i mahfil Fâtıma

Tufanlı deryalara sensin sâhil Fâtıma

 

İmrendirdin âlemi, yükseldiğin rütbeyle

Rüsvâ ettin zâlimi, okuduğun hutbeyle

 

Ey hakikat madeni, ey izzetin mektebi

Takdim ettin âleme, Hasaneyn'i, Zeyneb'i

 

Gerçi soldu Muhsin'in, açılmamış gül iken

Hakkın delili oldu, zalim gözünde diken

 

Zulme kıyâm dersini, mazlûmlar senden aldı

Aşkın yüce sırrını, âşıklar sende buldu

 

Sen ey Yüce Allah'ın mucizesi, âyeti

Sen ey Arş'ın ziyneti, sen ey Hakk'ın rahmeti

 

Bir aynasın ki sende, Hak eyledi tecellî

Aldı cümle evliyâ, senden ders-i tevellî

 

Bütün güzel sıfatlar, sende buldu kendini

Fazlın coştu sığmadı, yıktı sözün bendini

 

Tanıyamaz hakkıyla seni asla âlemler

Yazamaz ki fazlını, âlemdeki kalemler

 

Sevgin benim sermâyem, kâinâta değişmem

Bu sevgiyle bir anı, bir hayata değişmem

 

Sonsuz selâm sana ey vesiley-i selâmet

Âşıkların bekliyor, senden medet, inâyet