Makaleler

Yezid’in Hilafet Serüveni

Cafer Bendiderya Yezid’in Muaviye'nin Yerine Geçişi   Yezid'e biat hikayesi bir hayli ilginç ve ibret vericidir. Bu yolda harcanan paralar astronomik rakamlara ulaşıyordu. Birçok toplantılar düzenlendi; Muaviye'nin de bulunduğu bu toplantılardan birinde Yezid bin Makfa Muaviye'yi göstererek "Emir'ül Mü'minin budur" deyip "Muaviye ölecek olursa o zaman da budur" diyerek Yezid' i gösterdi...

İslam’da Hicabın Kapsamının, Felsefesinin ve Eğitimsel Etkilerinin İncelenmesi

  Meryem Azimiyan, Dr. Said Beheştî   Özet Bu makalede İslam’da hicabın felsefesi, sınırları, eğitimsel etkileri ve hicabın içselleştirilmesinin yolları araştırılarak işlenmiştir. Bu araştırma bir tür tanımlayıcı araştırmadır. Kütüphane yöntemiyle bilgiler toplanmış, bilgilerin sınıflandırılması araştırma içerikli oldu. Kuran, sünnet, akıl ve fıtrat açısından hicabın felsefesi incelendikten sonra hicap için iki temel felsefeye ulaşıldı....

Tarihte Gadir-i Hum’un Önemi

ABDULLAH TURAN/Erenler 6 Şüphesiz her şeyin önemi, onun hedefine bağlıdır. Bu nedenle tarihte, milletlerin inanç ekseni olan, devletlerin alt yapısını oluşturan, hatıralarda derin izler bırakan herhangi bir din, ekol veya mezhebin oluşumunda etkili olan olaylar büyük önem taşırlar. Bu yüzden tarihçiler, dinlerin ortaya koyduğu ilke ve öğretileri, yol açtığı savaş ve...

Modernite Düşüncesi Etkiler ve İcaplar

  Dr. Gulamhüseyin İbrahimi Dinani   Konuya girmeden ve gelenek ile modernlik arasındaki ilişkiyi ortaya koymadan önce mantıksal kriterlere uygun olarak modernite ve geleneğin tanımını yapmak, her birinin mahiyetini açıklamak, sonra da bu ikisinin nasıl bir alışveriş ve etkileşim içinde bulunduğuna bakmak uygun olacaktır. Modern insan kimdir ve gelenekçi insan nasıl biridir? Gelenek,...

Başarılı Mücadele ve Âşûra Kıyamı

Muhammed TAHİR   Hamd, hamdın sâhibi Allah'adır. Kulu ve Resulü Muhammed Mustafa'ya, âl’ine ve ahdine vefalı kalan ashabına salat-u selâm olsun. Selâm olsun Hüseyn'e, oğlu Ali (Zeyn-ul Abidin)'e, onun evladına ve bütün varlıklarını Allah yolunda sarf eden taraftarlarına... Ey Allah’ım! Muhammed'in ve Ehl-i Beyti’nin hakkını çiğneyen ilk zâlime ve onun yolunu takip ederek...

Sağlıklı Kişilik Teorileri

  Dr. Muhammed Sâdık Şucaî Giriş   Psikologlar sağlıklı kişiliği incelerken normallik[1], sağlık[2], gelişim, büluğ ve olgunlaşma[3], yetişme[4] gibi çeşitli kavramlar kullanmışlardır. Sağlıklı kişiliğin ürün veya hemen hemen onun eşanlamlısı kabul edilebilecek diğer bir kavram ise ruhsal sağlığa[5] sahip kişiliktir. Bu nedenle ruhsal sağlıklı kişilik, bazı kişilik teorisyenlerinin özelliklerini önermeye ve açıklamaya odaklandığı...

Muhammed ibn-i Ebi Bekr’in Muaviye b. Ebi Süfyan’a Yazdığı Mektup

Rıza BAKIRLI Sayın okurlar, Muaviye’nin Hz. Ali’ye muhalefet bayrağını kaldırdığı sırada Hz. Ali’nin saflarında yer alan Muhammed bin Ebu Bekir ile Muaviye arasında bir takım yazışmalar söz konusu olmuştur. Bu yazışmalar o zamanda cereyan eden olaylara ışık tuttuğu gibi, aynı zamanda her iki tarafın mantığını da ortaya koymaktadır. Biz Ebu...

Sıla-i Rahmin Etkileri ve Eğitimsel Uygulamaları

Dr. Bâkır Gubarî Binab Özet Bu araştırmanın hedefi, sıla-i rahmin eğitimsel rolünün ve kişilerin ruhsal sağlığı üzerindeki etkilerinin incelenmesidir. Bu araştırmada kullanılan yöntem, İslâmî metinlerde ve psikoloji biliminde mevcut tarihin kelimeler vasıtasıyla incelenmesi ve içerik tahlili yöntemiyle değerlendirilmesidir. Bu alandaki araştırmaların incelenmesi için mevcut tarihlerin analitik incelenmesi yönteminden faydalanılmıştır. Bu araştırmada dinî...

Sömürgeciliğin Dini: Babîlik & Bahaîlik

  HÜRRİYET VAROL "Muhammed, sizden birisinin babası değildir; o ancak Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi bilir." (Kur'ân-ı Kerim, 33/40) Giriş Tarihte ve günümüzde din ve maneviyata karşı cereyan eden materyalist akımların, insanları ilâhî dinlerden ürkütüp uzaklaştırmaya ve dini toplumlara öcü gibi göstermeye çalışmalarının sebeplerinin başında, din karşıtları tarafından tesis edilen...

Eğiticilerin Söz ve Eylemlerinin Farklı Olması

Doç. Dr. Muhammed Rıza Kaimî Mukaddem   Eğitim sürecini birçok sorunla karşı karşıya bırakan ve eğitilene birçok zarar veren yöntemlerden birisi de eğiticinin sözlerinin ve eylemlerinin farklı olmasıdır. Eğitim ve öğretimde söz ve eylemin uyumu, asıl konulardandır ve her yerde bu asla riayet etmek gerekir. Yöntemin teknik tanımı yoktur. Ancak eğer...

Resulullah (s.a.a) ve Ehlibeyt (a.s)

MUSA AYDIN Hatırlanacağı gibi, mübarek üç aylara tevafuk eden Kıble dergisinin ilk sayısında, bu aylarda cereyan eden önemli tarihî münasebetlere değinmiştim. Bazı kardeşlerim bu işin devam etmesini ve diğer önemli münasebetlerin de zikredilmesini talep ettiler. Bu talep üzerine içinde bulunduğumuz bu ayların da önemli münasebetlerini zikretmeğe çalışacağım. Fakat bu bölüme...

Şia Hadis Tarihine Genel Bir Bakış

Dr. Ali Nasiri   Şia hadis tarihi ile Ehl-i Sünnet hadis tarihi dönemleri arasında üç yönden farklılık vardır: 1- Ehl-i Sünnet hadis tarihindeki ilk dönem olan hadis yazımının yasaklanma dönemine benzer bir döneme Şia hadis tarihinde rastlanmamaktadır. Çünkü hadis yazımının yasaklanması, başta Allah Resulü olmak üzere Ehl-i Beyt İmamları ve Şii muhaddislerinin...

Emevîlerin Şam’ından Ehlibeyt Şam’ına…

HÜRRİYET VAROL Suriye; tarihi birikimi, doğa güzellikleri, yeşilliklerle örtülmüş doğası, tatlı su kaynakları ve meyve-sebze bolluğuyla ünlü bir Arap ülkesidir. On beş milyon nüfusa sahip bu ülkenin halkının %15'i başkent Şam'da yaşamaktadır. Resmî dili Arapça olmasıyla birlikte Fransızca, Kürtçe ve Ermenice de konuşulan diller arasındadır. Eskiden Lübnan, Filistin ve Ürdün'ün bir bölümünü...

İslami Açıdan Ekonomik Alandaki Cinsiyet Farklılıkları

Hüseyin Bustan   Özet Bu makalede kadınların ekonomik yaşamının bazı boyutlarını ve İslam’ın bu boyutların her birine bakış açısını ele alacağız. İslam’ın; kadınların çalışması ve iş hayatına girmesine bakışı, kadınların çalışması yolundaki engeller, iş ortamında cinsiyet ayrımcılığı, kadınların evde yaptıkları işler ve mal varlığı, bu makalenin ana başlıklarını oluşturuyor. 1. İslam’a Göre Kadınların Çalışması Kur’ân-ı...

Aşura Tarihinde Bazı Kararsız İnsanların Akıbeti

SEYYİD MUHAMMED ŞEFİÎ Dalgalansın Kerbelâ Sultanı'nın bayrağı Ebedî olsun apaçık Kerbelâ fethi Dedi halası katligâhda İmam Seccad’a: "Görsün dünya Kerbelâ’nın parlayan azametini Bu ateş alevlenir tüm zamanlarda Kurumaz asla coşan Kerbelâ çeşmesi" Şam sarayında şöyle dedi Yezid’e Zeynep, Kerbelâ’nın sözcüsü: "Yetmez senin gücün kıyamımızı alt etmeye Hazan yok Kerbelâ’nın bahar mevsiminde" [1]   Tarihin seyrini değiştiren Kerbelâ kıyamına şüpheyle bakan insanlar,...

Ahmed’in Müsned’inde Şia’nın Yansımaları

Dr. S. Kazım Tababatai   Özet Ahmed b. Hanbel, Ehl-i Sünnet’in meşhur dört fıkıh okulundan birinin kurucusu ve önderidir. Onun Kitabu’l-Müsned’i de Sünnilerin en kapsamlı ve en eski külliyatlarından biri sayılmaktadır. Yaklaşık otuz bin hadis içeren ve telif zamanı bakımından Ehl-i Sünnet’in sıhah-ı sittesinden (altı sahih) önce olan bu kitap, daima Sünnilerin...

İlk Şiî Devleti Büveyhîler

Ali DEMİR/Erenler 4-5 Büveyhîler 932-1062 yılları arasında İran ve Irak’ta hüküm süren Deylem asıllı bir hanedandır. Hanedan, adını Sasanî hükümdarı Behram-ı Gûr’un soyundan olduğu iddia edilen Büveyh bin Fenna Hüsrev’den alır. Deylemîler, önceleri Mecusî ve putperest bir kavim iken, onuncu yüzyılın başında Ali evladından Hasan el-Utruş’un gayretleri ile Müslüman oldular...

İslamî Görüşe ve Psikolojik Çalışmalara Göre Çocukların ve Ergenlerin Cinsel Eğitimi

  Dr. Ali Naki Fakihî, Dr. Muhsin Şukufa Yekta, Ekrem Perend   Özet Cinsel eğitim, eğitim alanındaki önemli konulardan biridir. İnsanın şahsiyetinin nasıl şekil alacağı üzerinde önemli bir role sahiptir ve insanın düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını etkiler. Bu konu önemli olmakla birlikte, özellikle de bizim ülkemizde bu alanda yapılmış kapsamlı ve uygun programlar...

Gadir-i Hum Olayı

SERKAN ÖZTÜRK/Erenler 6 Resulullah (s.a.a) hicretin onuncu yılında hacca gitmeyi kararlaştırmıştı. Bu kararı açıkladığında, Resulullah ile birlikte hacca gitmek için Medine’ye çok sayıda insan geldi. Bu hacca “Haccet-ül Veda” “Haccet-ül İslâm” “Haccet-ül Belağ” “Haccet-ül Kemâl” ve “Haccet-üt Tamam” da denilmektedir.[1] Resulullah (s.a.a) gusledip, saçlarına yağ sürerek taradıktan sonra, iki çöl elbisesiyle,...

Kur’ân Perspektifinin Anlaşılmasında Tefsiru’l-Mizan’ın Katkısı

Vahdettin İNCE Her varlık bir varoluş gayesine sahiptir ve her varlık bu varoluş gayesini gerçekleştirme amacına yönelik olarak hareket eder. Varlığın bir parçası olan insanın da bir gayesinin olması kaçınılmazdır. Bilincinde olsun olmasın her insan bu gayeyi gerçekleştirme çabası içindedir.  Varlıkların, bu arada insanların varlık gayelerine ulaşmalarını “mutluluk” olarak tanımlıyoruz....

Dil ve Dilbilim Üzerine

Dr. Muhammed Bâkır Saidirûşen   Bu makale, genel hatlarıyla da olsa , dil ve dilbilim kavramı, dil felsefesi, lafız ve mananın bağlantısındaki tarz, dille anlatımın iletişimsel niteliği, rasyonel anlaşmanın kurallılığının ve standart dilin izahı konusunda panoramik bir resim çekecektir. Dil Nedir? Dil, sözlük anlamı, yani gırtlağın hareketli ve kaslı organı, konuşmanın en önemli...